တပါးေဆာင္လုံးခ်င္းေဆာင္ ႏွင့္ သံဃာေဆာင္ ေဆာက္လုပ္မႈမွတ္တမ္း