ျမစိမ္းေတာင္္ တရားရိပ္သာ ေယာဂီေဆာင္ ေဆာက္လုပ္ေရးအလွဴေတာ္

ေယာဂီေဆာင္ေဆာက္လုပ္မႈွ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ၁

ေယာဂီေဆာင္ေဆာက္လုပ္မႈွ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ၂

ေယာဂီေဆာင္ အေဆာက္အဦ ပုံစံငယ္

ေယာဂီေဆာင္၏ 3D Model

 
     
   ေယာဂီေဆာင္ေဆာက္လုပ္မႈွ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ၁  
 

ျမစိမ္းေတာင္ေတာရရိပ္သာတြင္ အားထုတ္သူေယာဂီအေရအတြက္မွာ အမ်ိဳးသမီးေယာဂီ အမ်ားစုျဖစ္ျပီး အထူးသျဖင့္ အမ်ဳိးသမီးေယာဂီေဆာင္မ်ားမွာ လုံျခဳံမႈမရွိသည့္အတြက္ ယခုေယာဂီေဆာင္ကုိ အမ်ဳိးသမီးေယာဂီမ်ားအတြက္ ရည္ရြယ္္ပါသည္။

အခန္းအလွဴရွင္မ်ား ႏွင့္္ ေယာဂီေဆာင္အတြက္ အေထြေထြအလွဴရွင္မ်ား တုိးတက္လာမွဳအေပၚ မူတည္ျပီး လက္ရွိ၂ ေယာက္ခန္း အခန္း ၄၀ မွ အခန္း ၅၀ အထိ တခါတည္း အျပီး တုိးခ်ဲ ့ ေဆာက္လုပ္ရန္ အစီအစဥ္ ရွိပါသည္။

ယေန ့(၁၃-၀၅-၂၀၁၀) အထိ အခန္းေပါင္း ၂၆ ခန္းလွဴဒါန္းထားႀကျပီး၊ ဆက္လက္၍ မတည္ေငြႏွင့္ အေထြေထြ အလွဴရွင္မ်ား၊ အခန္းအလွဴရွင္မ်ား အေျမာက္အျမား ပါ၀င္လွဴဒါန္းႀကမည္ဟု ေမ်ွာ္လင့္ပါသည္။ သုိ ့ပါ၍ လွဴဒါန္းရန္ စီစဥ္ထားသူမ်ား မလွဴျဖစ္ေသးသည့္တုိင္ ႀကဳိတင္ျပီး စတင္စာရင္းေပး ထားႏုိင္ႀကပါျပီ။

သံံဃာမ်ားႏွင့္၊ အမ်ဳိးသား ေယာဂီေဆာင္ကုိလည္း အမ်ဳိးသမီးေယာဂီေဆာင္ ျပီးစီးခ်ိန္တြင္ ဆက္လက္ ေဆာက္လုပ္ရန္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ပါမည္။

ေယာဂီေဆာင္ေဆာက္လုပ္ရန္အတြက္ ယခုေမလ ၂၉ ရက္ေန ့တြင္ ျမန္မာျပည္ျပန္ ၍ ေဆာက္လုပ္မည့္ ကန္ထရုိက္တာႏွင့္ ေစ်းႏွဳန္းသတ္မွတ္ျခင္း၊ အလုပ္အပ္ႏွံျခင္း၊ ပုံစံ အျပီးသတ္ရန္ ေဆြးေႏြးျခင္း၊ ေဆာက္လုပ္မည့္္ ေနရာႏွင့္ ရက္ သတ္မွတ္ျခင္း၊ ေငြေပးေခ်မွဳစနစ္္ သတ္မွတ္ျခင္း တုိ ့ကုိျပဳလုပ္မည္ျဖစ္ပါသည္။

( သုိ ့ပါ ၍ ၂၉-၀၅-၂၀၁၀ မွ ၁၂-၀၆-၂၀၁၀ အထိ က်ေနာ္ ေဇာ္မုိးစံ (+၆၅-၉၁၇၁၄၃၅၀) အား ဆက္သြယ္ ၍ မရႏုိင္ပါ။ ထုိအေတာအတြင္း ေယာဂီေဆာင္အတြက္ လွဴဒါန္းျခင္းႏွင့္ ပတ္သတ္ျပီး ဆက္သြယ္လုိပါက ေဖာ္ျပထားေသာ ကုိသိန္းစုိး (သုိ ့) မေက်ာ့ေက်ာခုိင္ သုိ ့ ဆက္သြယ္ျပီး လွဴဒါန္းႏုိင္ပါသည္။)့

ထုိအေဆာက္အဦးသစ္ ေဆာက္လုပ္ေရးအတြက္ ျမစိမ္းေတာင္ဆရာေတာ္၏ ပစၥည္းေလးပါး ဒါယကာလည္းျဖစ္၊ အရွင္ဆႏၵာဓိက၏ေရြွပါရမီဓမၼစာေပ ျပန့္ပြားေရး တာ၀န္ခံလည္းျဖစ္၊ ဒါယကာအရင္းလည္း ျဖစ္ေသာ တက္လမ္းေဆာက္လုပ္ေရးမွ ဦးရွိန္၀င္း ကုိယ္တုိင္လည္း ပါ၀င္လွဴဒါန္းျပီး အေဆာက္အဦးအတြက္လည္း အျမတ္အစြန္း တစုံတရာမယူပဲ ေဆာက္လုပ္ေပးပါမည္။

အေဆာက္အဦးသစ္ကုိ ယခုႏွစ္မုိးအကုန္ ေအာက္တုိဘာလေလာက္တြင္ စတင္ျပီးေဆာက္လုပ္မည္ျဖစ္ျပီး၊ တည္ေဆာက္ခ်ိန္ တစ္ႏွစ္ခန္ ့ႀကာပါမည္။ ေကာက္ခံရ ရွိေသာ အလွဴေငြမ်ား ကုိ ေဆာက္လုပ္ရန္အတြက္ စတင္ျပင္ဆင္ေသာ အခ်ိန္တြင္ လုိအပ္သလုိ ေပးပုိ ့သြားမည္ျဖစ္ျပီး ေပးပုိ ့ ေသာ ေငြပမာဏမ်ားႏွင့္ လက္က်န္ေငြ စသည္မ်ားကုိ အမ်ားျမင္သာရန္ႏွင့္ သာဓုေခၚဆုိႏုိင္ရန္ ဤ website တြင္ ေဖာ္ျပေပးသြားမည္ျဖစ္ပါသည္။

အလွဴရွင္စာရင္း Update ျပဳလုပ္ျခင္းႏွင့္ ပတ္သတ္ျပီး မေက်ာ့ေက်ာ့ခုိင္ (+၆၅-၉၈၄၄၆၁၂၀) သုိ ့တုိက္ရုိက္ဆက္ သြယ္ႏုိင္ပါသည္။

အေဆာက္အဦးျပီးစီးပါက ျမန္မာျပည္ရွိ အလွဴရွင္မိသားစု၀င္မ်ားကုိယ္တုိင္ ေရစက္ခ်အမွ်ေ၀ႏုိင္ရန္ စီစဥ္ေပးမည္ျဖစ္ျပီး စကၤာပူသုိ ့ဆရာေတာ္ဘုရား ႀကြေရာက္လာပါက စကၤာပူတြင္လည္း ေရစက္ခ်အမွ်ေ၀ႏုိင္ရန္ စီစဥ္ေပးပါမည္။ (အႀကံျပဳခ်က္မ်ားႏွင့္ စုံစမ္းေမးျမန္းမႈအားလုံးအား လွိဳက္လွဲစြာ ႀကိဳဆုိပါသည္။)

Posted on 13 May 2010

 
     
  ေယာဂီေဆာင္ေဆာက္လုပ္မႈွ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ၂  
 

အေဆာက္အဦနဲ ့ပတ္သတ္ျပီး အားလုံး သာဓုေခၚဆုိႏုိင္ရန္ အနည္းငယ္ update လုပ္လုိ ပါတယ္။ ယခင္က ၂ေယာက္ခန္း( ၉’x၁၀’) အခန္း ၄၀ စီစဥ္ထားရာမွ အလွဴရွင္အခ်ဳိ ့ရဲ ့ ေတာင္းဆုိခ်က္ေႀကာင့္ WC attached ပါ(အိမ္သာေရခ်ဳိးခန္းတြဲလွွ်က္ ( ၉’ x ၁၆’) ၃ ေယာက္ခန္း ၄ခန္း ႏွင့္ ရုိးရုိး ၃ ေယာက္ခန္း( ၉’ x၁၆’ ) ၄ ခန္းကို စုစုေပါင္း (ဂ)ခန္းကုိ ထပ္မံ ျဖည့္စြက္ထားပါတယ္။ ၃ ေယာက္ခန္း (WC မပါ) ကုိ ၂၅၉၀ ျဖင့္၄င္း (WC attached) ပါ ၃ေယာက္ ခန္းကုိ ၃၂၅၀ ျဖင့္ ၄င္း မိမိႏွစ္သက္ရာ မိမိတုိ ့ အဆင္ေျပသလုိ အရစ္က်စနစ္ျဖင့္ ျဖစ္ေစ၊ တလုံးတည္း ျဖစ္ေစ 2011 Dec 31 မတုိင္ခင္ေပး ေခ်ျခင္းျဖင့္ လွဴဒါန္းႏုိင္ႀကပါျပီ။

ယခုအခ်ိန္အထိ ၂ ေယာက္ခန္း အခန္း ၄၀ အနက္ အခန္းေပါင္း ၃၃ ခန္းကုိ၄င္း၊ ၃ ေယာက္ခန္း (WC attached) အခန္း ၄ခန္းအနက္ ၂ ခန္းကုိ ၄င္းလွဴဒါန္းႀကျပီးျဖစ္ပါတယ္။

ထုိ ့ေႀကာင့္ ၂ ေယာက္ခန္း ၇ ခန္း၊ ၃ ေယာက္ခန္း ( WC attached ပါ) ၂ ခန္း ႏွင့္ ၃ ေယာက္ခန္း (WC attached မပါ ) ၄ ခန္း က်န္ရွိပါတယ္။

အေဆာက္အဦအတြက္ ကုန္က်စရိတ္အေနျဖင့္ ေနာက္ဆုံး proposed plan အရ ျမန္မာေငြ သိန္း ၁၁၀၀ ( S$ 148K ) ခန္ ့ကုန္က်မွာ ျဖစ္ပါတယ္။

အခန္းမ်ားအားလုံးအလွဴရွင္ျပည့္ေသာအခါ သိန္း ၆၅၀ (S$ 88 K ) ခန္ ့ ရရွိမွာျဖစ္ပါတယ္။ မ တည္ေငြႏွင့္ အေထြေထြအလွဴရွင္မ်ားဘက္မွ အလွဴေငြ သိန္း ၁၁၀ ခန္ ့လည္းေကာက္ခံရရွိျပီးျဖစ္ပါတယ္။

(အထက္ေဖာ္ျပပါ ေငြပမာဏ မ်ားမွာ ေငြလွဲလွယ္ႏွဳန္း ထားေပၚမူတည္ျပီး အေျပာင္းအလဲရွိႏုိင္ပါသည္)

၄င္းအျပင္ ေယာဂီအခန္းမ်ားအပ အျခားမရွိမျဖစ္အေရးႀကီးေသာ က်န္ေနရာမ်ားကုိလည္း မိတ္ေဆြမ်ား အားလုံးအလွဴပါ၀င္ႏုိင္ရန္အတြက္ ေအာက္ပါႏွဴန္းထားမ်ားျဖင့့္လည္း လွဴဒါန္းႏုိင္ႀကပါတယ္။

၁ စတုရန္းေပ စကၤာပူေဒၚလာ ၂၀
၂ စတုရန္းေပ စကၤာပူေဒၚလာ ၄၀
၃ စတုရန္းေပ စကၤာပူေဒၚလာ ၆၀
၅ စတုရန္းေပ စကၤာပူေဒၚလာ ၁၀၀
၁၀ စတုရန္းေပ စကၤာပူေဒၚလာ ၂၀၀ အစရွိသျဖင့္၄င္း

၁စတုရန္းေပကုိ S$ 20 ႏွဳန္းျဖင့္ လွဴဒါန္းႏုိင္ႀကပါတယ္။
(စတုန္းေပ ၁၀ ႏွင့္အထက္အလွဴရွင္မ်ားအား ကဗ်ည္းထုုိးေပးပါမည္)

(ထုိအလွဴအတြက္ စုစုေပါင္း စတုရန္းေပ ၂၀၀၀ ေက်ာ္ လွဴဒါန္းရန္ က်န္ရွိပါသည္)

ေရခ်ဳိး(၁) ခန္း စကၤာပူေဒၚလာ ၄၅၀
(အလွဴရွင္အမည္္ ကဗ်ည္းထုုိးေပးပါမည္)

ေရအိမ္(၁) ခန္း (ဘုိထုိင္) စကၤာပူေဒၚလာ ၄၅၀
(အလွဴရွင္အမည္ ကဗ်ည္းထုုိးေပးပါမည္)

ေရအိမ္ (၁) ခန္း (ရုိးရုိး) စကၤာပူေဒၚလာ ၃၅၀
(အလွဴရွင္အမည္ ကဗ်ည္းထုုိးေပးပါမည္)

ေလွခါးတခုလုံးအတြက္ စကၤာပူေဒၚလာ ၂၈၈၀
(အလွဴရွင္အမည္္ ကဗ်ည္းထုုိးေပးပါမည္)

အစရွိသည္ျဖင့္ စတင္ လွဴဒါန္းႏုိင္ႀကျပီျဖစ္ပါတယ္။

အေဆာက္အဦ လွဴဒါန္းသူမ်ားအေနျဖင့္ ထုိအေဆာက္အဦတည္ရွိေနသမ်ွ၊ ေယာဂီမ်ား အားထုတ္ေနသမွ် ကုသုိလ္ အခ်ိန္ျပည့္ ရရွိေနမွာျဖစ္ပါတယ္။ သူတပါး အဆင္ေျပစြာ ခ်မ္းခ်မ္းသာသာ အားထုတ္ေစလုိသည့္ွ ေစတနာသည္ မိမိတုိ ့တရားအားထုတ္သည့္ အခါတြင္ လည္း “ေစတနာသည္သာကံ” ဟု ျမတ္စြာဘုရား ေဟာႀကားသည့္အတုိင္း တူညီေသာအက်ဳိးေပးမည္မွာ မလြဲ ဧကန္ပင္ျဖစ္ပါတယ္။ ေက်ာင္းလွဴျခင္းေႀကာင့္ ရေသာ အျခားအက်ဳိးမ်ားလည္း ဆုေတာင္းသည္ျဖစ္ေစ မေတာင္းသည္ျဖစ္ေစ ရႀကမွာျဖစ္ပါတယ္။

လက္ရွိ အလွဴရွင္စာရင္းမ်ားကုိ ေယာဂီေဆာင္ အလွဴရွင္စာရင္း မွာ ႀကည့္ ၍ သာဓုေခၚ ဆုိႏုိင္ပါတယ္။

အလွဴရွင္သစ္မ်ားကုိလည္း နည္းမ်ားမဆုိ တတ္အားသေရွြ ့ ကုသုိလ္ပါ၀င္ဖုိ ့ ေလးစားဖိတ္ေခၚ လုိက္ပါတယ္။

( လက္ရွိႏွစ္ေယာက္ခန္းအလွဴရွင္မ်ား မည္သည္ သုံးေယာက္ခန္းမဆုိ ေျပာင္းလဲလွဴဒါန္း လုိပါက လွဴဒါန္းႏုိင္ပါသည္။)

လွဴဒါန္းမႈမ်ားအားလုံးကုိ အဆင္ေျပသလုိ SMS ျဖင့္ျဖစ္ေစ တုိက္ရုိက္ဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ျပီးျဖစ္ေစ ေမး ျမန္းစုံစမ္း လွဴဒါန္း ႏုိင္ႀကပါတယ္္။

မေက်ာ့ေက်ာ့ခုိင္ +၆၅-၉၈၄၄၆၁၂၀ kyawtkk@gmail.com
ကုိေဇာ္မုိးစံ +၆၅-၉၁၇၁၄၃၅၀ zawmoesan@yahoo.com.sg
လွဴဒါန္းရန္ Account No - POSB Saving 024-47034-2

Posted on 16 August 2010

 
     
  ေယာဂီေဆာင္ အေဆာက္အဦ ပုံစံငယ္  
  ျမစိမ္းေတာင္ေတာရရိပ္သာတြင္ မႀကာမီ္ေဆာက္လုပ္ေတာ့မယ့္ အေဆာက္အဦ ပုံစံငယ္ျဖစ္ပါတယ္။ အလွဴရွင္မ်ား လွဴဒါန္းထားတဲ့ ဒီေယာဂီေဆာင္ဟာ မ်ားမႀကာမီမွာ တကယ့္အေဆာက္အဦအသြင္ အျဖစ္ ျမင္ေတြ ့ရေတာ့မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ အမွန္တကယ္ ေဆာက္လုပ္ရာတြင္္ အနည္းငယ္ကြဲလြဲမႈရွိႏုိင္ျပီး အနီးစပ္ဆုံး ရရွိသေလာက္ တင္ျပထားျခင္းသာျဖစ္ပါတယ္။  
   
 
အေရွ ့ဘက္မွ ျမင္ရပုံ
 
  ပုိျပီးရွင္းလင္းျပတ္သားတဲ့ပုံကုိ ထပ္မံတင္ေပးပါဦးမယ္္။

 

 
   
 
အေနာက္ဘက္္မွ ျမင္ရပုံ
 
  အေနာက္ဘက္ အိမ္သာ၊ ေရခ်ဳိးအေဆာင္ေပၚတြင္ Concrete Slab မုိး ၍ ေယာဂီတေဆာင္လုံး သုံးရန္အတြက္ ေရစင္တင္ရန္ အေႀကာင္းႀကားထားျပီးျဖစ္ပါတယ္။ ထုိေရစင္အတြက္ ကုန္က်စရိတ္ကုိ လွဴဒါန္းလုိသူမ်ား သိသာႏုိင္ရန္ တင္ျပထားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။


 
   
 
လက္၀ဲဘက္မွ ျမင္ရပုံ
 
 
   
 
လက္ယာဘက္မွ ျမင္ရပုံ
 
 
   
 
ေျမညီထပ္အခန္းဖြဲ ့ပုံ
 
 

လက္ရွိပုံစံအရ ေယာဂီတေဆာင္လုံးအတြက္ အမ်ားသုံး အိမ္သာ ၁၀ခန္း၊ အမ်ားသုံး ေရခ်ဳိးခန္း ၈ခန္း ႏွင့္ ၃ ေယာက္ခန္း ၄ ခန္းအတြက္ ေရခ်ဳိးခန္း အိမ္သာ တြဲလွ်က္ ၄ခန္း ပါရွိပါသည္။ အထက္ပါပုံတြင္ ျမင္ေတြ ့ ရသည့္အတုိင္း ေရခ်ဳိးခန္း မသုံးလုိသူမ်ား အ၀တ္ေလွ်ာ္၊ ေရခ်ဳိးျပဳလုပ္ႏုိင္ေစရန္ ေအာက္ထပ္အျပင္ဘက္တြင္ အုတ္ေရခ်ဳိးကန္ (ground water tank) တည္ေဆာက္ ထားေပးမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ အေျခအေနအေပၚမူတည္ျပီး အိမ္သာမ်ား မလုံေလာက္ပါက အျပင္ဘက္တြင္ တုိးခ်ဲ ့၍ ထပ္မံ ေဆာက္လုပ္ရန္္လည္း အစီအစဥ္ရွိပါတယ္။ ယခုအခ်ိန္တြင္ အေဆာက္အဦ ျပီးစီးေရးအတြက ္ကုိ အရင္ဦးစားေပး ေဆာင္ရြက္မွာျဖစ္ပါတယ္။

 

 
   
 
အေပၚထပ္အခန္းဖြဲ ့ပုံ
 
 
  အလွ်င္းသင့္သလုိ ထပ္မံ update လုပ္သြားပါဦးမယ္္။ အႀကံျပဳခ်က္မ်ားအားလုံးကုိ ႀကိဳဆုိပါတယ္။ ယခင္စီစဥ္ ထားသည့္အတုိင္း ေအာက္တုိဘာလအတြင္းတြင္ စတင္ရန္ ေတာင္းဆုိထားျပီး ျဖစ္ပါတယ္။

Posted on 25 Sep 2010

 
     
 

ေယာဂီေဆာင္၏ 3D Model

ျမစိမ္းေတာင္ ေယာဂီေဆာင္အား တာ၀န္ယူေဆာက္လုပ္ေပးမည့္ တက္လမ္းေဆာက္လုပ္္ေရး မွ ေပးပုိ ့လုိက္ေသာ ေယာဂီေဆာင္ပုံစံျဖစ္ပါတယ္။

       ( အေရွ ့ဘက္မွျမင္ရပုံ)

 

          (အေနာက္ဘက္မွ ျမင္ရပုံ)

ေရစည္ႏွင့္ပတ္သတ္ျပီး အမွန္တကယ္အသုံးျပဳရာတြင္  လီတာ၁၅၀၀ဆန္ ့Stainless Steel ေရစည္ (၆)လုံး အသုံးျပဳမွာျဖစ္ပါတယ္။ ထုိေရတုိင္ကီလွဴဒါန္းျပီး ေယာဂီေဆာင္အတြက္ ေရအလွဴ ကုသိုလ္ ျပဳလုိသူမ်ား ဒီေနရာမွာ ဖတ္ရႈျပီး လွဴဒါန္းႏုိင္ပါတယ္။

 

(အေပၚစီးမွ ျမင္ရပုံ)

ယခုအခ်ိန္တြင္ ေယာဂီေဆာင္ အျမန္ဆုံးစတင္ ေဆာက္လုပ္ႏုိင္ရန္အတြက္ Structural design ႏွင့္ costing ပုိင္း အျပီးသတ္ ေဆာင္ရြက္ေနႀကပါတယ္။

Published on 19-10-2010