သီလ သမာဓိနဲ ့ တည္ေဆာက္ထားတဲ့
အသိဥာဏ္ပညာကသာ တဏွာကုိ သတ္ႏုိင္တာ။
တဏွာကုိ သတ္ႏုိင္တဲ့ပညာမွ ပညာစစ္ ပညာမွန္
တဏွာကုိအားေပးတာ ပညာမဟုတ္ဘူး။
သညာအဆင့္ ဗဟုသုတအဆင့္ပဲ ရွိေသးတယ္။

ျမစိမ္းေတာင္ဆရာေတာ္ အရွင္ဇာေနယ်


ဆက္သြယ္ရန္

ဤ Website မွာစကၤာပူႏုိင္ငံရွိ ျမစိမ္းေတာင္ ဆရာေတာ္၏ ေယာဂီေဟာင္းမ်ား၊ တရားစခန္း စီစဥ္ သူမ်ား မွ စုေပါင္း၍ တည္ေဆာက္ထားေသာ အင္တာနက္ စာမ်က္ႏွာ ျဖစ္ပါသည္။ website ႏွင့္ပတ္ သတ္၍၄င္း၊ တင္ျပထားေသာ တရားေတာ္မ်ား၊ အေႀကာင္းအရာမ်ားႏွင့္ ပတ္သတ္၍၄င္း၊ ဆက္သြယ္ ေမးျမန္း၊ အႀကံျပဳလုိပါက ေအာက္ပါပုဂၢိဳလ္မ်ားထံ ဆက္သြယ္ႏုိင္ပါသည္။

ယခု website တြင္ တင္ျပေသာ တရားေတာ္မ်ား၊ ဓါတ္ပုံမ်ား၊ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားအား မည္သူမဆုိ ခြင့္ျပဳခ်က္ ေတာင္းခံရန္ မလုိပဲ လြတ္လပ္စြာ ကူးယူနုိင္၊ ျဖန္ ့ခ်ိႏုိင္ပါသည္။

ေဇာ္မုိးစံ
ကိုေဇာ္မိုးစံ (+65-91714350)/ (+959-5418462- 06-10-2014 ေန ့ေနာက္ပုိင္း) (zawmoesan123@gmail.com)
မေက်ာ့ေက်ာ့ခုိင္
+65-98446120 (kyawtkk@gmail.com)


ျမစိမ္းေတာင္ရိပ္သာတြင္ သြားေရာက္တရားအားထုတ္လုိ၍ျဖစ္ေစ၊ ဆရာေတာ္အား ဖူးေတြ ့ လုိ၍ ျဖစ္ေစ၊ အလွဴဒါနတခုခု သင့္ေတာ္ရာ ျပဳလုပ္လုိ၍ျဖစ္ေစ ရိပ္သာသုိ ့ သြားေရာက္လို၊ ဆက္သြယ္ လုိိပါက ေအာက္ပါပုဂၢိဳလ္မ်ားထံ ဆက္သြယ္ႏုိင္ ပါသည္။


ျမစိမ္းေတာင္၀ိပႆနာေက်ာင္းရုံးခန္း (ေတာရ-၁)
ဖုန္း ၀၉-၄၂၀၀၁၈၈၇၇
ဖုန္း ၀၉-၄၂၀၂၀၃၈၁၁
ဖုန္း ၀၅၅-၂၀၃၄၁
လိေမၼာ္ျခံေက်းရြာ၊ တုိက္ႀကီးျမိဳ ့နယ္၊ ရန္ကုန္တုိင္း
(အမ်ားအားျဖင့္ ရုံးခန္းတြင္ သီလရွင္ဆရာေလးမ်ား ဖုန္းေျဖပါသည္။ ေဖာ္ျပပါ နံပါတ္ သုံးခုစလုံး ဆက္သြယ္ႏုိင္ပါသည္။)

ဦးတူး
ဖုန္း ၀၁-၈၅၀၀၁၉၀ ရန္ကုန္
ဦးေအာင္၀င္း
ဖုန္း ၀၁-၈၅၀၀၁၉၀ ရန္ကုန္
ဟမ္းဖုန္း ၀၉-၄၉၃၂၁၃၈၆
အမွတ္ (၈၂၉)၊ ေက်ာ္သူ (၂၄)လမ္း၊ (၉) ရပ္ကြက္၊
ေတာင္ဥကၠလာ။ ရန္ကုန္ျမိဳ ့။