အႀကံျပဳခ်က္မ်ား ေပးပါရန္
 

ဤ website တြင္ ၀င္ေရာက္ တရားနာ၊ တရားေလ့လာသူ ဓမၼမိတ္ေဆြမ်ားအားလုံး..  တင္ျပထား ေသာ အေႀကာင္းအရာမ်ားႏွင့္ ပတ္သတ္၍၄င္း website ႏွင့္ပတ္သတ္၍၄င္း ဆက္သြယ္ ေမးျမန္း၊ အႀကံျပဳခ်က္ မ်ား အလြယ္တကူ ေပးႏုိင္ႀကပါသည္။ တာ၀န္ယူေဆာင္ရြက္ေနေသာ ပုဂၢိဳလ္ မ်ားအား အသိေပးလို၊ အေႀကာင္းႀကားလုိသည္မ်ားကုိလည္း အဆင္ေျပသလုိ အဂၤလိပ္၊ ျမန္မာ ႏွစ္ သက္ရာျဖင့္ ေရးႏုိင္ႀကပါသည္။ အမွားအယြင္းမ်ား၊ တရားေတာ္မ်ား နာယူရာတြင္၄င္း၊ download လုပ္ရာတြင္၄င္း အဆင္မေျပမႈမ်ား ရွိပါကလည္း အေႀကာင္းႀကားေစလုိပါသည္။