"သံဃာေဆာင္ အလွဴရွင္စာရင္း 

ကာက္ခံရရွိေသာ အလွဴေငြစုစုေပါင္း

     S$  က်ပ္ေငြ
သံဃာမ်ားေနထုိင္ရန္  သီတင္းရန္ အခန္းအလွဴရွင္မ်ား ၁၁၂၂၀၀.၀၀ ၁၅၄ သိန္း
မ တည္ေငြႏွင့္ အေထြေထြအလွဴရွင္မ်ား ၆၅၂၅.၁၀  
သံဃာေတာ္မ်ားအတြက္ကုဋိ အလွဴ ရွင္မ်ား ၇၄၄၀.၀၀  
စတုရန္းေပျဖင့္အလွဴရွင္မ်ား ၅၃၀၂.၂၀  
စႀကၤန္လမ္း ၂၀၀၇၂.၃၆ ၂၆ သိန္း
ေလွခါးေဆာင္ အလွဴရွင္မ်ား ၇၉၀၀.၀၀  
သံဃာမ်ားအတြက္ေရခ်ဳိးခန္းအလွဴရွင္မ်ား ၇၄၄၀.၀၀  
ေရတုိင္ကီအလွဴရွင္မ်ား

၅၉၂၀.၀၀

 
   ေကာက္ခံရရွိေငြ စုစုေပါင္း

၁၇၂၇၉၉.၆၆

၁၈၀ သိန္း

 

 

ပါရမီေျမာက္တဲ့
      အျမတ္စားကုသုိလ္ျဖစ္ေအာင္ -
      ပစၥဳပၸန္မွာ ‘အမ်ားအက်ဳိး’ ကုိ ဦးတည္ရမယ္။
      သံသရာမွာ ‘ေဗာဓိဥာဏ္’ အတြက္ျဖစ္ရမယ္။
      ‘ကရုဏာ’ ေရာ၊ ‘ပညာ’ ေရာ ပါရမယ္။

      ‘ငါ’ ေကာင္းစားေရးအတြက္
      ဦးတည္တာမ်ဳိး မျဖစ္ေစရဘူး။
      ‘ဒိ႒ိ၊ တဏွာ’ ကုိပယ္ျပီးေတာ့
      ‘သတိ၊ ပညာ’ ဦးစီးတဲ့
      ‘သဒၶါ၊ ပညာ’ ဦးစီးတဲ့
      ဒါန၊ သီလ၊ ဘာ၀နာ မ်ဳိးျဖစ္ရမယ္။

                              ျမစိမ္းေတာင္ဆရာေတာ္ အရွင္ဇာေနယ်