ျမစိမ္းေတာင္္ တရားရိပ္သာ သံဃာေဆာင္ ေဆာက္လုပ္ေရးအလွဴေတာ္  
 

ဓမၼ မိတ္ေဆြမ်ားခင္ဗ်ား

စကၤာပူရွိ ျမစိမ္းေတာင္ဆရာေတာ္ဘုရားႀကီးရဲ ့ေယာဂီေဟာင္းအမ်ားစုနဲ ့အတူ ႏိုင္ငံတကာရွိဓမၼမိတ္ေဆြမ်ား၏ ထက္ သန္ ေသာ သဒၶါတရား ႏွင့္္  ၀ိုင္း၀န္း ကူညီလွဴဒါန္းမႈမ်ားျဖင့္ တုိက္ႀကီးျမိဳ ့နယ္ လိေမၼာ္ျခံေက်းရြာ အေရွ ့ဘက္ ရုိးမ ေတာထဲရွိ ျမစိမ္းေတာင္ရိပ္သာတြင္ အမ်ဳိးသမီး ေယာဂီမ်ား လုံျခဳံေအးခ်မ္းစြာ ေနထုိင္ရန္အလုိ ့ငွာ ေယာဂီ၁၀၄ ဦး ေနထုိင္ႏုိင္ေသာ RC ႏွစ္ထပ္ေဆာင္ကုိ တာ၀န္ ယူေဆာက္လုပ္လွဴဒါန္း ခဲ့ရာ ၂၀၁၂ ဇန္န၀ါရီလ ကပင္ ျပီးစီးသြားျပီျဖစ္ပါသည္။

ယခုတဖန္ သံဃာေတာ္မ်ား အဆင္ေျပစြာ သတင္းသုံးေနထုိင္ႏုိင္ရန္ သံဃာေဆာင္ ေဆာက္လုပ္ျခင္းလုပ္ငန္းကုိ ဆက္လက္စီစဥ္လွ်က္ရွိရာ မႀကာခင္ ေဆာက္လုပ္မည္ျဖစ္ပါသည္။ ထုိအစီအစဥ္ တြင္ ၁၀ေပX ၁၂ေပ အက်ယ္ရွိ အခန္းေပါင္း ၄၀ ပါ၀င္မည္ ျဖစ္ပါသည္္။    

(လက္ရွိသံဃာမ်ား သတင္းသုံးရာေက်ာင္းေဆာင္တခ်ဳိ ့)

ထုိ ၁၀ေပx ၁၂ေပ အက်ယ္ရွိ အခန္းမ်ားမွာ သာမန္အခိ်န္တြင္ သံဃာမ်ား တပါးတည္း ေအးခ်မ္းစြာ သီတင္း သုံး ေနထုိင္ ကာ တရားဘာ၀နာ ပြား မ်ားႏုိင္ႀကမည္ျဖစ္ပါသည္။ သႀကၤန္တြင္း တရားစခန္း ကဲ့သုိ ့ေသာ သံဃာမ်ား အလြန္ မ်ားျပားလာေသာ အခ်ိန္မ်ားတြင္ သံဃား ၂ပါး ၃ပါး စသည္ ျဖင့္ အဆင္ေျပသလုိ သီတင္းသုံး ေနထုိင္ ႏုိင္ႀက မည္ျဖစ္ပါသည္။ ဆရာေတာ္မ်ား၏မိန္ ့ ႀကားခ်က္အရ အမ်ဳိးသား ေယာဂီမ်ားမွာ အမ်ား ဆုံး ၁၀ ေယာက္ အထိ သာ ရွိတတ္ျပီး အမ်ားအားျဖင့္ ရဟန္း၀တ္ျဖင့္ အားထုတ္ႀကသူ ပုိမ်ား ေႀကာင္း သိရပါသည္။ ထုိသံဃာ ေဆာင္ မ်ားတြင္ အမ်ဳိးသားေယာဂီမ်ားကုိလည္း သင့္ေတာ္သလုိ စီစဥ္ေနရာခ်ေပး ႏုိင္ေႀကာင္းသိရပါသည္။

(စုိး-ေဆာက္လုပ္ေရးမွ ေပးပုိ ့ထားေသာ Proposed Design ျဖစ္ပါသည္။)


ထုိသံဃာေဆာင္ ေဆာက္လုပ္ေရးအတြက္ ျမစိမ္းေတာင္ဆရာေတာ္၏ ဒကာတဦးျဖစ္ေသာ ကုိစုိးျမင့္သန္း (Managing Director - စုိး ေဆာက္လုပ္ေရး) မွ အက်ိဳးအျမတ္မယူပဲ ကုသုိလ္ျဖစ္ တာ၀န္ယူ ကူညီ ေဆာက္လုပ္ ေပးမည္ျဖစ္ျပီး လအနည္းငယ္အတြင္း စတင္ ေဆာက္ လုပ္ရန္စီစဥ္ထား ပါသည္။

ေဆာက္လုပ္မည့္ သံဃာေဆာင္အတြက္ လွဴဒါန္းႏုိင္သည့္အရာမ်ား

လွဴဒါန္းႏုိင္သည့္အရာမ်ား

စကၤာပူေဒၚလာျဖင့္

ျမန္မာေငြျဖင့္

အေရအတြက္

သံဃာမ်ား သီတင္းသုံးေနထုိင္ရန္ အခန္းတခန္း

၃၄၀၀

၂၂ သိန္း

      ၄၀

သံဃာမ်ား သီတင္းသုံးေနထုိင္ရန္ အခန္း
(အခန္း၏တန္ဘုိးတ၀က္ကုိ ပူးတြဲ အလွဴရွင္ အျဖစ္လွဴဒါန္းလုိသူမ်ား အတြက္) *

၁၇၀၀

၁၁ သိန္း

 

ကုဋိ(ေရအိမ္) တခန္း

၉၃၀

   ၆သိန္း

       ၈

ေရခ်ဳိးခန္းတခန္း

၉၃၀

   ၆သိန္း

       ၈

စတီးေရတုိင္ကီတလုံး(1500L)

၉၉၀

   ၆သိန္းခြဲ

      

စႀကၤလမ္း (တခန္းစာ)

၇၈၀

၅သိန္း

      ၄၀
ေလွခါးေဆာင္

၃၈၅၀

၂၅သိန္း

      ၂

၁စတုရန္းေပ

၂၅

၁၆၀၀၀

ေပ ၆၀၀ခန္ ့

(၁၀ စတုရန္းေပႏွင့္အထက္ လွဴဒါန္းသူမ်ားႏွင့္ အထက္ေဖာ္ျပပါ လွဴဒါန္းမႈမ်ားကုိ ကဗ်ည္း ထုိးေပး ပါမည္။)

(* အခန္း၏ တန္ဖုိးတစ္၀က္ျဖင့္ လွဴးဒါန္းလုိသူမ်ားကုိ ပူးတြဲအလွဴရွင္အျဖစ္ မိမိတုိ ့ မိတ္ေဆြ၊ ေဆြမ်ဳိးသဂၤမ်ားႏွင့္ ေသာ္လည္းေကာင္း ပူးေပါင္း ျပီး လွဴဒါန္းႏုိင္ပါသည္။ သုိ ့မဟုတ္ပါက အေဆာက္အဦျဖစ္ေျမာက္ေရးအဖြဲ ့မွ သင့္ေတာ္သလုိ တျခားအလွဴရွင္မ်ားႏွင့္တြဲ၍ လွဴဒါန္းႏုိင္ရန္ စီစဥ္ ေပးသြားပါမည္။ အလွဴရွင္မိသားစုႏွစ္ခုစလုံး (သုိ ့) အလွဴရွင္ႏွစ္ဖြဲ ့လုံးကုိ သီးျခားစီ ကဗ်ည္း ထုိးေပးပါမည္။)

ထုိသံဃာမ်ား သီတင္းသုံးေနထုိင္ရန္ အခန္းလွဴဒါန္းလုိသူမ်ားႏွင့္ အထက္ပါဇယားတြင္ေဖာ္ျပထားေသာ လွဴဒါန္းမႈအားလုံးကုိ သင့္ေတာ္သည့္ ေငြပမာဏျဖင့္ အဆင္ေျပသလုိ သတ္မွတ္ကာ လစဥ္အရစ္က်စနစ္ျဖင့္ျဖစ္ေစ၊ သင့္ေတာ္သလုိ အရစ္က်ခြဲ ၍ ျဖစ္ေစ၊ ၃၁-၁၂-၂၀၁၃ ေနာက္ ဆုံးထားျပီး ေပးေခ်ျခင္းျဖင့္ လွဴဒါန္း ႏုိင္ႀကပါသည္။

အထက္ပါ လွဴဒါန္းဖြယ္ရာမ်ားအျပင္ အျခားလုိအပ္ေသာ အေဆာက္အဦတခုလုံး၏ အေထြေထြ ကုန္က်စရိတ္မ်ား အတြက္ သဒၶါတရား နည္းမ်ားမဆုိ သင့္ေတာ္သည့္ ေငြပမာဏျဖင့္ လည္းေကာင္း အေဆာက္အဦကုန္က်စရိတ္ကုိ စတုရန္းတေပပတ္လွ်င္ စကၤာပူ၂၅ေဒၚလာ ႏွဳန္းျဖင့္လည္း ကုသုိလ္ယူပါ၀င္လွဴဒါန္းႏုိင္ႀကပါသည္။ စကၤာပူေဒၚလာ ၂၅၀(သုိ ့) ျမန္မာေငြ က်ပ္၁သိန္း၆ေသာင္း ႏွင့္အထက္ အလွဴရွင္ မ်ားအား အမ်ားသာဓုေခၚဆုိႏုိင္ရန္ ကဗ်ည္းထုိးေပးပါမည္။ အရစ္က်ခြဲ၍လည္း လွဴဒါန္းႏုိင္ႀကပါသည္။

ဗုဒၶျမတ္စြာဘုရား အဆုံးအမအတုိင္း ျမစိမ္းေတာင္ ဆရာေတာ္ဘုရားႀကီးသည္ သတၱ၀ါေ၀ေနယ်မ်ား အပါယ္တံခါး ပိတ္ေရး သံသရာဆင္းရဲမွ လႊတ္ေျမာက္ေရး အတြက္ ေဆာင္ရြက္ရင္း ပဋိပတ္အက်င့္ျမတ္မ်ားကုိ အခိ်န္ျပည့္ မနား မေန ေမတၱာ၊ ဂရုဏာႀကီးမားစြာျဖင္ ့ျပသေပးလွ်က္ ရွိသည္ကုိ သိရွိျပီးျဖစ္ႀကေပလိမ့္မည္။ သုိ ့ပါ၍ ဆရာေတာ္ ဘုရားႀကီး၏ သာသနာျပဳ လုပ္ငန္းမ်ားကုိ တဘက္တလမ္းမွ ကူညီပံ့ပုိးလုိ၍ျဖစ္ေစ၊ ရဟန္း၊ ရွင္လူမ်ား ၀ိပႆနာ ကမၼဌာန္း တရား မ်ား ပုိမိုအဆင္ေျပစြာ အားထုတ္ရင္း ပဋိပတၱိ သာသနာေတာ္ႀကီး အရွည္တည္တံ့ေစလုိ၍ ျဖစ္ေစ၊ လွဴဒါန္းသည့္ ဒါနကုိအေႀကာင္းျပဳကာ မဂ္၊ ဖုိလ္ နိဗၺာန္သုိ ့လ်ွင္ျမန္စြာ ရျခင္းေရာက္ျခင္းအတြက္ အားႀကီးေသာ အေထာက္ အပံ့ ျဖစ္ ေစလုိ၍ျဖစ္ေစ၊ ပါ၀င္ကုသုိလ္ျပဳလုိပါက အခြင့္အခါေကာင္းဟုဆုိခ်င္ပါသည္။


လွဴဒါန္းလုိသူမ်ားသည္ ေအာက္ပါ ဖုံးနံပါတ္ (သုိ ့) အီးေမးလ္လိပ္စာတခုခုသုိ ့ တုိက္ရုိက္ေခၚျပီးျဖစ္ေစ၊ SMS ပုိ ့ ၍ျဖစ္ေစ၊ အီးေမးပုိ႕၍ျဖစ္ေစ ဆက္သြယ္လွဴဒါန္းႏုိင္ႀကပါသည္။ အမ်ားသာဓုေခၚဆုိႏုိင္ရန္ အလွဴရွင္စာရင္းမ်ားကုိ (၃ရက္အတြင္း)
http://myaseintaung.net website ရွိ သံဃာေဆာင္ အလွဴရွင္စာရင္းတြင္ ေဖာ္ျပ ေပးသြား မည္ျဖစ္ျပီး၊ ျမန္မာျပည္သုိ ့ေပးပုိ ့လွဴဒါန္းမႈမ်ားကုိ ေဖာ္ျပသြား ပါမည္။

ကုသိုလ္ယူပါ၀င္လွဴဒါန္းလုိသူမ်ား ေအာက္ပါပုဂၢိဳလ္မ်ားသုိ ့ အခ်ိန္မေရြး ဆက္သြယ္လွဴဒါန္းႏုိင္ပါသည္။

ကုိေဇာ္မုိးစံ                   +၆၅-၉၁၇၁၄၃၅၀ zawmoesan@yahoo.com.sg

မေက်ာ့ေက်ာ့ခုိင္            +၆၅-၉၈၄၄၆၁၂၀ kyawtkk@gmail.com

လွဴဒါန္းရန္ Account No    POSB Saving 024-47034-2

စီစဥ္သည္ကုိ စတင္ႀကားကတည္းက ဆက္သြယ္လွဴဒါန္းႀကေသာ အလွဴရွင္မ်ားကို  ဒီမွာ ႀကည့္ျပီး သာဓုေခၚႏုိင္ႀကပါသည္။

 

စိတ္၏ခ်မ္းသာျခင္း၊ ကုိယ္၏က်န္းမာျခင္းႏွင့္ ျပည့္စုံႏုိင္ၾကပါေစ။

ေမတၲာမြန္ျဖင့္
ျမစိမ္းေတာင္ေက်ာင္း ေယာဂီေဆာင္ျဖစ္ေျမာက္ေရး(စကၤာပူ)
--------------------------------------------------------------------------------------------
ျမန္မာျပည္တြင္ လွဴဒါန္းလုိသူမ်ား ေအာက္ပါပုဂၢိဳလ္မ်ားထံဆက္သြယ္လွဴဒါန္းႏုိင္ပါသည္။
ဦးတူး (၀၁-၈၅၀၀၁၉၀)
ဦး၀င္း (၀၁-၂၉၇၃၀၀)
ဦးေအာင္၀င္း (၀၁-၈၅၀၀၁၉၀)
(မွတ္ခ်က္။ ။ ျမန္မာျပည္တြင္ လွဴဒါန္းသူမ်ား ဤwebsite ရွိ အလွဴရွင္ စာရင္းတြင္ ေဖာ္ျပႏုိင္ မည္မဟုတ္ပါ)
 
 
 
Posted on 16 April 2012