"ဆြမ္းက်ဳိးတုံ ့ျပန္၊ ျမတ္ေမြခံ၊ ရႈရန္ျမတ္ဆရာ"
ဆြမ္းအလွဴရွင္ေတြရဲ ့ေက်းဇူးကုိ တရားနဲ ့ေက်းဇူးဆပ္ရမွာ။
၀ိပႆနာတရားအားထုတ္တယ္ဆုိတာ သီလ၊ သမာဓိ၊ ပညာ အက်င့္ေတြက်င့္ျပီး ေက်းဇူး ဆပ္တာပဲ။
ျမတ္ေမြခံ၊ တရားကုိ ႀကိဳးႀကိဳးစားစား အားထုတ္မွ တရားအေမြခံလုိ ့ရမွာေပါ့။
ရႈရန္ျမတ္ဆရာ၊ ေက်းဇူးအမ်ားဆုံး ဆရာကေတာ့ ဘုရားပဲ။
ဘုရားေဟာလုိ ့သာ အသိမွန္၊ အက်င့္မွန္တာ။

ျမစိမ္းေတာင္ေတာရ ဆရာေတာ္ အရွင္ဇာေနယ်။

 

ဆြမ္းတနပ္စာ သီးသန္ ့လွဴဒါန္းႀကေသာ အလွဴရွင္မ်ားစာရင္း

 
 
စဥ္ အလွဴရွင္အမည္ လွဴဒါန္းသည့္ရက္ အလွဴေငြ
ပမာဏ
၁၆၂ မသက္သက္ခိုင္ ေမြးေန႕ အလွဴ ၂၁-၀၂-၂၀၁၉ ( အာရံုဆြမ္း၊ ေန႕ဆြမ္း၊ အလွဴ) ၃ သိန္း
၁၆၁ (ဖခင္ျကီးဦးျမင့္လြင္ ကြယ္လြန္ျခင္း ၇ ႏွစ္ေျမာက္ ရည္စူးအလွဴ) မိခင္ႀကီးေဒၚႀကည္ႀကည္ေဆြ အားအမႉးထား၍ ဦးေအာင္မိုး ေဒၚသင္းသင္းလြင္ သား မင္းဟိန္းေအာင္ ၊ ေဇာ္ထြဋ္ေအာင္ မိသားစု (စကာၤပူ)ေကာင္းမႈ။ ၂၂-၀၂-၂၀၁၉ ( အာရံုဆြမ္း၊ ေန႕ဆြမ္း၊ ေဖ်ာ္ရည္ အလွဴ) ၄.၅ သိန္း
၁၆၀ မအိအိခုိင္ ၀၄-၀၇-၂၀၁၇ (ေဖ်ာ္ရည္။ ဖခင္ႀကီး ဦးျမင့္ေရႊ အားရည္စူး၍ ကြယ္လြန္ျခင္း (၅)ႏွစ္ေျမာက္ ရည္စူး အလွဴ ) ၅ေသာင္း
၁၅၉ မအိအိခုိင္ ၀၄-၀၇-၂၀၁၇ (ေန ့ဆြမ္း။ ဖခင္ႀကီး ဦးျမင့္ေရႊ အားရည္စူး၍ ကြယ္လြန္ျခင္း (၅)ႏွစ္ေျမာက္ ရည္စူး အလွဴ ) ၂သိန္းခြဲ
၁၅၈ မအိအိခုိင္ ၀၄-၀၇-၂၀၁၇(အာရုံဆြမ္း။ ဖခင္ႀကီး ဦးျမင့္ေရႊ အားရည္စူး၍ ကြယ္လြန္ျခင္း (၄၏၅)ႏွစ္ေျမာက္ ရည္စူး အလွဴ ) ၁သိန္းခြဲ
၁၅၇ မေဆြေဆြျမင့္ ၀၈-၀၃-၂၀၁၈ (ေန ့ဆြမ္း။ေဖ်ာ္ရည္) မေဆြေဆြျမင့္ ၃သိန္း
၁၅၆ မေဆြေဆြယု ၂၇-၀၂-၂၀၁၈ (အာရုံဆြမ္း
ေမြးေန ့အလွဴ)
၁သိန္းခြဲ
၁၅၅ မိခင္ႀကီးေဒၚႀကည္ႀကည္ေဆြ အားအမႉးထား၍ ဦးေအာင္မိုး ေဒၚသင္းသင္းလြင္ သား မင္းဟိန္းေအာင္ ေဇာ္ထြဋ္ေအာင္ မိသားစု (စကာၤပူ)ေကာင္းမႈ။ ၂၂-၀၂-၂၀၁၈ (ေဖ်ာ္ရည္) (ဖခင္ျကီးဦးျမင့္လြင္ ကြယ္လြန္ျခင္း ၆ ႏွစ္ေျမာက္ ရည္စူးအလွဴ) မိခင္ႀကီးေဒၚႀကည္ႀကည္ေဆြ အားအမႉးထား၍ ဦးေအာင္မိုး ေဒၚသင္းသင္းလြင္ သား မင္းဟိန္းေအာင္ ေဇာ္ထြဋ္ေအာင္ မိသားစု (စကာၤပူ)ေကာင္းမႈ။ ၅ေသာင္း
၁၅၄ မိခင္ႀကီးေဒၚႀကည္ႀကည္ေဆြ အားအမႉးထား၍ ဦးေအာင္မိုး ေဒၚသင္းသင္းလြင္ သား မင္းဟိန္းေအာင္ ေဇာ္ထြဋ္ေအာင္ မိသားစု (စကာၤပူ)ေကာင္းမႈ။ ၂၂-၀၂-၂၀၁၈ ( ေန ့ဆြမ္း) (ဖခင္ျကီးဦးျမင့္လြင္ ကြယ္လြန္ျခင္း ၆ ႏွစ္ေျမာက္ ရည္စူးအလွဴ) မိခင္ႀကီးေဒၚႀကည္ႀကည္ေဆြ အားအမႉးထား၍ ဦးေအာင္မိုး ေဒၚသင္းသင္းလြင္ သား မင္းဟိန္းေအာင္ ေဇာ္ထြဋ္ေအာင္ မိသားစု (စကာၤပူ)ေကာင္းမႈ။ ၂သိန္းခြဲ
၁၅၃ မိခင္ႀကီးေဒၚႀကည္ႀကည္ေဆြ အားအမႉးထား၍ ဦးေအာင္မိုး ေဒၚသင္းသင္းလြင္ သား မင္းဟိန္းေအာင္ ေဇာ္ထြဋ္ေအာင္ မိသားစု (စကာၤပူ)ေကာင္းမႈ။ ၂၂-၀၂-၂၀၁၈ (အာ႐ုုံ ့ဆြမ္း) (ဖခင္ျကီးဦးျမင့္လြင္ ကြယ္လြန္ျခင္း ၆ ႏွစ္ေျမာက္ ရည္စူးအလွဴ) မိခင္ႀကီးေဒၚႀကည္ႀကည္ေဆြ အားအမႉးထား၍ ဦးေအာင္မိုး ေဒၚသင္းသင္းလြင္ သား မင္းဟိန္းေအာင္ ေဇာ္ထြဋ္ေအာင္ မိသားစု (စကာၤပူ)ေကာင္းမႈ။ ၁သိန္းခြဲ
၁၅၂ မဇင္ဇင္ခိုင္္ ၂၁-၀၂-၂၀၁၈ (အာရုံဆြမ္း) မဇင္ဇင္ခိုင္္ ၁သိန္းခြဲ
၁၅၁ မသက္သက္ခိုင္္္္ ၂၁-၀၂-၂၀၁၈ (ေန ့ဆြမ္း။ေဖ်ာ္ရည္) မသက္သက္ခိုင္ ၃သိန္း
၁၅၀ ဦးျမင့္ေဆြ+ေဒၚစန္စန္းေအး
သမီး ယုဝတီးလင္း၊ထက္ယမင္းေအာင္ မိသားစု
၀၉-၀၂-၂၀၁၈ (အာရုံဆြမ္း)ဦးျမင့္ေဆြ+ေဒၚစန္စန္းေအး
သမီး ယုဝတီးလင္း၊ထက္ယမင္းေအာင္ မိသားစု
၁သိန္းခြဲ
၁၄၉ ကိုေသာ္ဇင္ထက္ မခင္စႏၵာ မဂၤလာႏွစ္ပတ္လည္အလႉ ၂၄-၁၂-၂၀၁၇ (ေန ့ဆြမ္း။)ကိုေသာ္ဇင္ထက္ မခင္စႏၵာ မဂၤလာႏွစ္ပတ္လည္အလႉ ၂သိန္းခြဲ
၁၄၈ ကိုျဖိဳးတင္သန္း + မေႏြးယုေအာင္ သမီး ထူးျမတ္ႏိုး မိသားစု ၀၆-၁၂-၂၀၁၇ (ေဖ်ာ္ရည္။ မေႏြးယုေအာင္ ၏ ေမြးေန႕အလႉ) နိဗၺာန္ကုိရည္မွန္း ၿပီးလွဴဒါန္းပါ သည္ ၅ေသာင္း
၁၄၇ ကိုျဖိဳးတင္သန္း + မေႏြးယုေအာင္ သမီး ထူးျမတ္ႏိုး မိသားစု ၀၆-၁၂-၂၀၁၇ (ေန ့ဆြမ္း။ မေႏြးယုေအာင္ ၏ ေမြးေန႕အလႉ) နိဗၺာန္ကုိရည္မွန္း ၿပီးလွဴဒါန္းပါ သည္ ၂သိန္းခြဲ
၁၄၆ ဦးမ်ိဳးၫြန္႔ဦး ၂၃-၁၀-၂၀၁၇ အာရုံဆြမ္း။  ဦးမ်ိဳးၫြန္႔ဦးေမြးေန႔အလႉ ၁သိန္းခြဲ
၁၄၅ ကိုမ်ဳိးမင္းသိန္း+မခင္စုစုေအာင္ သမီး မခင္မိုးသိန္း မိသာစု ၂၉-၀၉-၂၀၁၇(ေန ့ဆြမ္း) မိခင္ႀကီး ေဒၚတင္တင္ျမင့္ အသက္ ၇၀ ျပည့္ ေမြးေန ့အထိမ္းအမွတ္အျဖစ္ ဖခင္ျဖစ္သူ ဦးရဲမင္းထြန္း အားအမွဴးထား၍ ကိုမ်ဳိးမင္းသိန္း+မခင္စုစုေအာင္ သမီး မခင္မိုးသိန္း မိသားစု ေကာင္းမႈ ၂သိန္းခြဲ
၁၄၄ ကိုမ်ဳိးမင္းသိန္း+မခင္စုစုေအာင္ သမီး မခင္မိုးသိန္း မိသာစု ၂၉-၀၉-၂၀၁၇(အာရုံဆြမ္း) မိခင္ႀကီး ေဒၚတင္တင္ျမင့္ အသက္ ၇၀ ျပည့္ ေမြးေန ့အထိမ္းအမွတ္အျဖစ္ ဖခင္ျဖစ္သူ ဦးရဲမင္းထြန္း အားအမွဴးထား၍ ကိုမ်ဳိးမင္းသိန္း+မခင္စုစုေအာင္ သမီး မခင္မိုးသိန္း မိသားစု ေကာင္းမႈ ၁သိန္း
၁၄၃ က်န္ရစ္သူဇနီး ေဒၚေခ်ာႏွင့္သားသမီးတစု ေကာင္းမႉ ၁၉-၀၉-၂၀၁၇ (ေန ့ဆြမ္း) ကြယ္လြန္သူဖခင္ျကီးဦးက်င္စန္း (၈နွစ္ျပည့္ရည္စူးအလွူ) ၂သိန္းခြဲ
၁၄၂ ေဒၚျမျမေဌး ၁၂-၀၇-၂၀၁၇ (အာရုဏ္ဆြမ္း) ကြယ္လြန္သူ ဖခင္ႀကီး ဦးေအာင္ျမင့္
အားရည္စူး ၍ Alex Liu Aung Kyaw+ ေဒၚျမျမေဌး သမီး Liu Bao Xia ေကာင္းမႈ
၁သိန္းခြဲ
၁၄၁ မအိအိခုိင္ ၀၄-၀၇-၂၀၁၇ (ေဖ်ာ္ရည္။ ဖခင္ႀကီး ဦးျမင့္ေရႊ အားရည္စူး၍ ကြယ္လြန္ျခင္း (၄)ႏွစ္ေျမာက္ ရည္စူး အလွဴ ) ၅ေသာင္း
၁၄၀ မအိအိခုိင္ ၀၄-၀၇-၂၀၁၇ (ေန ့ဆြမ္း။ ဖခင္ႀကီး ဦးျမင့္ေရႊ အားရည္စူး၍ ကြယ္လြန္ျခင္း (၄)ႏွစ္ေျမာက္ ရည္စူး အလွဴ ) ၂သိန္းခြဲ
၁၃၉ မအိအိခုိင္ ၀၄-၀၇-၂၀၁၇(အာရုံဆြမ္း။ ဖခင္ႀကီး ဦးျမင့္ေရႊ အားရည္စူး၍ ကြယ္လြန္ျခင္း (၄)ႏွစ္ေျမာက္ ရည္စူး အလွဴ ) ၁သိန္းခြဲ
၁၃၈ ေဒၚသင္းသင္းလြင္္ ေမြးေန့ အလွဴ ၃၀-၀၄-၂၀၁၇ (ေန ့ဆြမ္းအလွဴ)
မိဘ ဘိုးဘြားမ်ားအားအမွူးထား၍ ဦးေအာင္မိုး ေဒၚသင္းသင္းလြင္ သား မင္းဟိန္းေအာင္ ေဇာ္ထြဋ္ေအာင္ မိသားစု (စကာၤပူ)၊
၂သိန္းခြဲ
၁၃၇ မဇာၾကည္ေအး- ေမြးေန႔ ၁၄-၀၄-၂၀၁၇ (အာရုံဆြမ္းအလွဴ) သၾကၤန္အက်ေန႔ ၁သိန္းခြဲ
၁၃၆ ေမာင္မင္းဟိန္းေအာင္ ေမြးေန့ အလွဴ

၀၃-၀၃-၂၀၁၇ (ေန ့ဆြမ္းအလွဴ)
မိဘ ဘိုးဘြားမ်ားအားအမွူးထား၍ ဦးေအာင္မိုး ေဒၚသင္းသင္းလြင္ သား မင္းဟိန္းေအာင္ ေဇာ္ထြဋ္ေအာင္ မိသားစု (စကာၤပူ)၊

၂သိန္းခြဲ
၁၃၅ မေဆြေဆြျမင့္၊ မခင္စပယ္ ၂၁-၀၃-၂၀၁၇ (ေန ့ဆြမ္းအလွဴ) ၂သိန္းခြဲ
၁၃၄ မေဆြေဆြျမင့္၊ မခင္စပယ္ ၂၁-၀၃-၂၀၁၇ (အာရုံဆြမ္းအလွဴ) ၁သိန္းခြဲ
၁၃၃ မရီရီလိႈင္ ေမြးေန ့အလွဴ ၁၂-၀၃-၂၀၁၇ (အာရုံဆြမ္း
ေမြးေန ့အလွဴ)
၁သိန္းခြဲ
၁၃၂ မေဆြေဆြယု ၂၇-၀၂-၂၀၁၇ (အာရုံဆြမ္း
ေမြးေန ့အလွဴ)
၁သိန္းခြဲ
၁၃၁ မဝင္းမင္းသိန္း ၂၄-၀၂-၂၀၁၇ (အာရုံဆြမ္းအလွဴ) ၁သိန္းခြဲ
၁၃၀ မိခင္ႀကီးေဒၚႀကည္ႀကည္ေဆြ
ႏွင့္ သားသမီး ေျမးတစု
ေကာင္းမႈ
၂၂-၀၂-၂၀၁၇ (ေန ့ဆြမ္း) (ဖခင္ျကီးဦးျမင့္လြင္ ကြယ္လြန္ျခင္း
၅ႏွစ္ေျမာက္ ရည္စူးအလွဴ)
ကြယ္လြန္သူ ဖခင္ႀကီး
ဦးျမင့္လြင္အားရည္စူး၍
မိခင္ႀကီးေဒၚႀကည္ႀကည္ေဆြ
ႏွင့္ သားသမီး ေျမးတစု
ေကာင္းမႈ
၂သိန္းခြဲ
၁၂၉ မိခင္ႀကီးေဒၚႀကည္ႀကည္ေဆြ
ႏွင့္ သားသမီး ေျမးတစု
ေကာင္းမႈ
၂၂-၀၂-၂၀၁၇ (အာရုဏ္ဆြမ္း) (ဖခင္ျကီးဦးျမင့္လြင္ ကြယ္လြန္ျခင္း
၅ႏွစ္ေျမာက္ ရည္စူးအလွဴ)
ကြယ္လြန္သူ ဖခင္ႀကီး
ဦးျမင့္လြင္အားရည္စူး၍
မိခင္ႀကီးေဒၚႀကည္ႀကည္ေဆြ
ႏွင့္ သားသမီး ေျမးတစု
ေကာင္းမႈ
၁သိန္းခြဲ
၁၂၈ မသက္သက္ခိုင္ ေမြးေန႕အလႉ ၂၁-၀၂-၂၀၁၇ (ေန ့ဆြမ္း) ၂သိန္းခြဲ
၁၂၇ မအိအိခုိင္ ေမြးေန႕အလႉ ၀၉-၁၁-၂၀၁၆ (အာရုံဆြမ္း
ေမြးေန ့အလွဴ)
၁သိန္းခြဲ
၁၂၆ ကိုျဖိဳးတင္သန္း + မေႏြးယုေအာင္ သမီး ထူးျမတ္ႏိုး မိသားစု ၀၆-၀၈-၂၀၁၆ (ေန ့ဆြမ္း။ မေႏြးယုေအာင္ ၏ ေမြးေန႕အလႉ) နိဗၺာန္ကုိရည္မွန္း ၿပီးလွဴဒါန္းပါ သည္ ၂သိန္းခြဲ
၁၂၅ ကိုေကာင္းျမတ္ေအာင္ ၀၆-၀၈-၂၀၁၆ (ေန ့ဆြမ္း။ ကိုေကာင္းျမတ္ေအာင္ ေမြးေန႕အလႉ) ၂သိန္းခြဲ
၁၂၄ ကိုေကာင္းျမတ္ေအာင္ ၀၆-၀၈-၂၀၁၆ (အာရုဏ္ဆြမ္း။ ကိုေကာင္းျမတ္ေအာင္ ေမြးေန႕အလႉ) ၁သိန္းခြဲ
၁၂၃ ေဒၚျမျမေဌး ၁၂-၀၇-၂၀၁၆ (အာရုဏ္ဆြမ္း) ကြယ္လြန္သူ ဖခင္ႀကီး ဦးေအာင္ျမင့္
အားရည္စူး ၍ Alex Liu Aung Kyaw+ ေဒၚျမျမေဌး သမီး Liu Bao Xia ေကာင္းမႈ
၁သိန္းခြဲ
၁၂၂ မအိအိခုိင္ ၀၄-၀၇-၂၀၁၆ (ေဖ်ာ္ရည္။ ဖခင္ႀကီး ဦးျမင့္ေရႊ အားရည္စူး၍ ကြယ္လြန္ျခင္း (၄)ႏွစ္ေျမာက္ ရည္စူး အလွဴ ) ၅ေသာင္း
၁၂၁ မအိအိခုိင္ ၀၄-၀၇-၂၀၁၆ (ေန ့ဆြမ္း။ ဖခင္ႀကီး ဦးျမင့္ေရႊ အားရည္စူး၍ ကြယ္လြန္ျခင္း (၄)ႏွစ္ေျမာက္ ရည္စူး အလွဴ ) ၂သိန္းခြဲ
၁၂၀ မအိအိခုိင္ ၀၄-၀၇-၂၀၁၆(အာရုံဆြမ္း။ ဖခင္ႀကီး ဦးျမင့္ေရႊ အားရည္စူး၍ ကြယ္လြန္ျခင္း (၄)ႏွစ္ေျမာက္ ရည္စူး အလွဴ ) ၁သိန္းခြဲ
၁၁၉ ကိုျဖိဳးတင္သန္း + မေႏြးယုေအာင္ သမီး ထူးျမတ္ႏိုး မိသားစု ၀၆-၀၈-၂၀၁၆ (ေန ့ဆြမ္း။ သမီး ထူးျမတ္ႏိုး ၏ ၅ ႏွစ္ေျမာက္ေမြးေန႕အလႉ) နိဗၺာန္ကုိရည္မွန္း ၿပီးလွဴဒါန္းပါ သည္ ၂သိန္းခြဲ
၁၁၈ ကိုေစာကိုဦး + မမိုးေဝေက်ာ္ ၂၄-၀၆-၂၀၁၆(အာရုံဆြမ္း) ၁သိန္းခြဲ
၁၁၇ မေအးစုမြန္၊ မဇင္မာ၀င္း ၂၁-၀၅-၂၀၁၆, ကဆုန္လျပည့္ ေန႕ (အာရုံဆြမ္း။ ဖခင္ႀကီး ဦးေဇာ္၀င္း အားရည္စူး၍ ကြယ္လြန္ျခင္း (၁၅)ႏွစ္ေျမာက္ ရည္စူး အလွဴ ) ၁သိန္းခြဲ
၁၁၆ ေဆြေဆြယုေမြးေန႔အလႉ ၂၇-၀၂-၂၀၁၆ (အာရုံဆြမ္း
ေမြးေန ့အလွဴ)
၁သိန္းခြဲ
၁၁၅ မိခင္ႀကီးေဒၚႀကည္ႀကည္ေဆြ
ႏွင့္ သားသမီး ေျမးတစု
ေကာင္းမႈ
၂၂-၀၂-၂၀၁၆ (ေန ့ဆြမ္း) (ဖခင္ျကီးဦးျမင့္လြင္ ကြယ္လြန္ျခင္း
၄ႏွစ္ေျမာက္ ရည္စူးအလွဴ)
ကြယ္လြန္သူ ဖခင္ႀကီး
ဦးျမင့္လြင္အားရည္စူး၍
မိခင္ႀကီးေဒၚႀကည္ႀကည္ေဆြ
ႏွင့္ သားသမီး ေျမးတစု
ေကာင္းမႈ
၂သိန္းခြဲ
၁၁၄ မိခင္ႀကီးေဒၚႀကည္ႀကည္ေဆြ
ႏွင့္ သားသမီး ေျမးတစု
ေကာင္းမႈ
၂၂-၀၂-၂၀၁၆ (အာရုဏ္ဆြမ္း) (ဖခင္ျကီးဦးျမင့္လြင္ ကြယ္လြန္ျခင္း
၄ႏွစ္ေျမာက္ ရည္စူးအလွဴ)
ကြယ္လြန္သူ ဖခင္ႀကီး
ဦးျမင့္လြင္အားရည္စူး၍
မိခင္ႀကီးေဒၚႀကည္ႀကည္ေဆြ
ႏွင့္ သားသမီး ေျမးတစု
ေကာင္းမႈ
၁သိန္းခြဲ
၁၁၃ မသက္သက္ခုိင္ ၂၁-၀၂-၂၀၁၆ (အာရုံဆြမ္း
ေမြးေန ့အလွဴ)
၁သိန္း
၁၁၂ မသက္သက္ခုိင္ ၂၁-၀၂-၂၀၁၆ (ေန ့ဆြမ္း။ 
ေမြးေန ့အလွဴ)
၂သိန္း
၁၁၁ ္ေက်ာ္ဝင္းလြင္+ခ်မ္းျမေအး မိသားစု ၂၁-၀၂-၂၀၁၆ (အာရုံဆြမ္း
ေမြးေန ့အလွဴ)
၁သိန္းခြဲ
၁၁၀ ကိုေက်ာ္ရဲေခါင္ + မယမင္းထိုက္
သား ေမာင္ဘုဏ္းထြဋ္ေခါင္၊ သမီး Charlotte Rain
မိသားစုတို႔၏ ၄ ႏွစ္ျပည့္မဂၤလာအလွဴ
၁၈-၀၂-၂၀၁၆(အာရုံဆြမ္း )
၁သိန္းခြဲ
၁၀၉ ကိုေက်ာ္ရဲေခါင္ + မယမင္းထိုက္
သား ေမာင္ဘုဏ္းထြဋ္ေခါင္၊ သမီး Charlotte Rain
မိသားစုတို႔၏ ၄ ႏွစ္ျပည့္မဂၤလာအလွဴ
၁၈-၀၂-၂၀၁၆ (ေန ့ဆြမ္း ) ၂သိန္းခြဲ
၁၀၈ ဦးတင္ေအာင္လင္း ေဒၚယဥ္ယဥ္ျမ မိသားစုမွေဒၚယဥ္ယဥ္ျမေမြးေန့အလွူ ၁၄-၀၁-၂၀၁၆ (ေန ့ဆြမ္း။ 
ေမြးေန ့အလွဴ)
၂သိန္းခြဲ
၁၀၇ ကိုျဖိဳးတင္သန္း + မေႏြးယုေအာင္ သမီး ထူးျမတ္ႏိုး မိသားစု ၀၆-၁၂-၂၀၁၅ (ေန ့ဆြမ္း။ မေႏြးယုေအာင္ ၏ ေမြးေန႕အလႉ) နိဗၺာန္ကုိရည္မွန္း ၿပီးလွဴဒါန္းပါ သည္ ၂သိန္းခြဲ
၁၀၆ မအိအိခုိင္ ေမြးေန႕အလႉ ၀၉-၁၁-၂၀၁၅ (ညေန ေဖ်ာ္ရည္။ 
ေမြးေန ့အလွဴ)
၅ေသာင္း
၁၀၅ မအိအိခုိင္ ေမြးေန႕အလႉ ၀၉-၁၁-၂၀၁၅ (ေန ့ဆြမ္း။ 
ေမြးေန ့အလွဴ)
၂သိန္းခြဲ
၁၀၄ မအိအိခုိင္ ေမြးေန႕အလႉ ၀၉-၁၁-၂၀၁၅ (အာရုံဆြမ္း
ေမြးေန ့အလွဴ)
၁သိန္းခြဲ
၁၀၃ မခင္ႏိုဝင္ဘာလတ္ ၀၇-၁၁-၂၀၁၅ (ေန ့ဆြမ္း) မိဘမ်ားအမႈးထားရ်ဳ္ မခင္ႏိုဝင္ဘာလတ္ ေမြးေန႔အလွဴ ၂သိန္းခြဲ
၁၀၂ မခင္သက္သက္ျငိမ္း ၁၃-၁၀-၂၀၁၅ (အာရုံဆြမ္း) မခင္သက္သက္ျငိမ္း ေမြးေန႔အလွဴ ၁သိန္းခြဲ
၁၀၁ မယဥ္သြယ္လင္း ၀၆-၁၀-၂၀၁၅ (အာရုံဆြမ္း) ေက်းဇူးရွင္ဖခင္ဦးၫြန္႔ရွိန္+မိခင္ေဒၚေအးၾကည္
အား အမွဴး ထား ၍
မယဥ္သြယ္လင္းေမြးေန႔အလွဴ
၁သိန္းခြဲ
၁၀၀ မယဥ္သြယ္လင္း ၀၆-၁၀-၂၀၁၅ (ေန ့ဆြမ္း) ေက်းဇူးရွင္ဖခင္ဦးၫြန္႔ရွိန္+မိခင္ေဒၚေအးၾကည္
အား အမွဴး ထား ၍
မယဥ္သြယ္လင္းေမြးေန႔အလွဴ
၂သိန္းခြဲ
၉၉ ကိုေက်ာ္ေက်ာ္ထိုက္+ မေရြွစင္ေအာင္ ၂၁-၀၈-၂၀၁၅ (ေန ့ဆြမ္း)
နွစ္ဘက္ေသာမိဘမ်ားအမႈးထားရ်ဳ္ ကိုေက်ာ္ေက်ာ္ထိုက္+ မေရြွစင္ေအာင္ သမီးေမစင္ဒီထိုက္ သားေကာင္းေဇခန့္ မိသားစု
၂သိန္းခြဲ
၉၈ ကိုျဖိဳးတင္သန္း + မေႏြးယုေအာင္ သမီး ထူးျမတ္ႏိုး မိသားစု ၀၆-၀၈-၂၀၁၅ (ေန ့ဆြမ္း။ သမီး ထူးျမတ္ႏိုး ၏ ၄ ႏွစ္ေျမာက္ေမြးေန႕အလႉ) နိဗၺာန္ကုိရည္မွန္း ၿပီးလွဴဒါန္းပါ သည္ ၂သိန္းခြဲ
၉၇ ဦးေအာင္မိုး+ ေဒၚသင္းသင္းလြင္ ၀၅-၀၈-၂၀၁၅ (ေန ့ဆြမ္း) ကြယ္လြန္သူဘိုးဘြားမ်ားနွင့္ဖခင္ျကီး ဦးျမင့္လြင္အားရည္စူး၍ ဦးေအာင္မိုး+ ေဒၚသင္းသင္းလြင္ သား မင္းဟိန္းေအာင္ ေဇာ္ထြဋ္ေအာင္ မိသားစုေကာင္းမွု ၂သိန္းခြဲ
၉၆ ေဒါက္တာ ရန္ျငိမ္းခ်မ္း ေမြးေန႕အလႉ ၀၂-၀၈-၂၀၁၅ (ေန ့ဆြမ္း။ ေဒါက္တာ ရန္ျငိမ္းခ်မ္းေမြးေန႕အလႉ) နွစ္ဘက္ေသာ မိဘမ်ားအမႈးထားရ်ဳ္ ဦးလွေ၀+ ေဒၚသိန္းသိန္း သား ေဒါက္တာ ရန္ျငိမ္းခ်မ္း သမီး အိေ၀သိန္း၊ အိငုံဖူး မိသားစုေကာင္းမွု ၂သိန္းခြဲ
၉၅ ဦးေအာင္မိုး+ ေဒၚသင္းသင္းလြင္ ၃၁-၀၇-၂၀၁၅(အာရုံဆြမ္း) ကြယ္လြန္သူဘိုးဘြားမ်ားနွင့္ဖခင္ျကီး ဦးျမင့္လြင္အားရည္စူး၍ ဦးေအာင္မိုး+ ေဒၚသင္းသင္းလြင္ သား မင္းဟိန္းေအာင္ ေဇာ္ထြဋ္ေအာင္ မိသားစုေကာင္းမွု ၁သိန္းခြဲ
၉၄ ကိုေက်ာ္ေက်ာ္ထိုက္ + မေရြွစင္ေအာင္

၁၃-၀၇-၂၀၁၅ (ေန ့ဆြမ္း )
နွစ္ဘက္ေသာ မိဘမ်ားအမႈးထားရ်ဳ္
ကိုေက်ာ္ေက်ာ္ထိုက္ + မေရြွစင္ေအာင္ သမီးေမစင္ဒီထိုက္ သားေကာင္းေဇခန့္ မိသားစု ေန့ဆြမ္းအလႈ

၂သိန္းခြဲ
၉၃ ေဒၚျမျမေဌး ၁၂-၀၇-၂၀၁၅ (အာရုဏ္ဆြမ္း) ကြယ္လြန္သူ ဖခင္ႀကီး ဦးေအာင္ျမင့္
အားရည္စူး ၍ Alex Liu Aung Kyaw+ ေဒၚျမျမေဌး သမီး Liu Bao Xia ေကာင္းမႈ
၁သိန္းခြဲ
၉၂ မအိအိခုိင္ ၀၄-၀၇-၂၀၁၅ (ေဖ်ာ္ရည္။ ဖခင္ႀကီး ဦးျမင့္ေရႊ အားရည္စူး၍ ကြယ္လြန္ျခင္း (၃)ႏွစ္ေျမာက္ ရည္စူး အလွဴ ) ၅ေသာင္း
၉၁ မအိအိခုိင္ ၀၄-၀၇-၂၀၁၅ (ေန ့ဆြမ္း။ ဖခင္ႀကီး ဦးျမင့္ေရႊ အားရည္စူး၍ ကြယ္လြန္ျခင္း (၃)ႏွစ္ေျမာက္ ရည္စူး အလွဴ ) ၁သိန္းခြဲ
၉၀ မအိအိခုိင္ ၀၄-၀၇-၂၀၁၅ (အာရုံဆြမ္း။ ဖခင္ႀကီး ဦးျမင့္ေရႊ အားရည္စူး၍ ကြယ္လြန္ျခင္း (၃)ႏွစ္ေျမာက္ ရည္စူး အလွဴ ) ၂သိန္းခြဲ
၈၉ ေဒၚစန္းစန္းရီ မိသားစု ၁၅-၀၆-၂၀၁၅ (ေန ့ဆြမ္း။ ဖခင္ႀကီး အားရည္စူး၍ ကြယ္လြန္ျခင္း (၁၄)ႏွစ္ေျမာက္ ရည္စူး အလွဴ ) ၂သိန္းခြဲ
၈၈ ကိုစိုးမိုးဝင္း ၃၁-၀၅-၂၀၁၅ (အာရုဏ္ဆြမ္း+ ေန ့ဆြမ္း)
ဖခင္ၾကီး ဦးခင္ေမာင္ေထြး အားရည္စူးျပီး ကိုစိုးမိုးဝင္း မိသားစုေကာင္းမႉ႕
S$342
၈၇ မခင္ၿမ ေမြးေန့ အလွဴ ၁၆-၀၄-၂၀၁၅ (ေန ့ဆြမ္း) ကြယ္လြန္သူမ်ားၿဖစ္ၾကေသာ ရန္ကုန္တိုင္း၊သဃၤန္း က်ြန္းၿမိဳ့နယ္ စီမံကိန္း (၂) မဖခင္ၾကီး ဦးေမာင္ေရွြ + မိခင္ၾကီးေဒၚ ၾကည္ညြန့္ ၊ ေမာင္ေလး ေမာင္စန္းေဌး ၊ ေမာင္စန္းလြင္တို့အား ရည္ စူး ၿပီးွ သမီး / အစ္မ မခင္ၿမ မွ ေမြးေန့ အလွဴ အၿဖစ္ နိဗၺာန္ကုိရည္မွန္း ၿပီးလွဴဒါန္းပါ သည္ ၂သိန္းခြဲ
၈၆ မခင္ၿမ ေမြးေန့ အလွဴ ၁၆-၀၄-၂၀၁၅ (အာရုဏ္ဆြမ္း) ကြယ္လြန္သူမ်ားၿဖစ္ၾကေသာ ရန္ကုန္တိုင္း၊သဃၤန္း က်ြန္းၿမိဳ့နယ္ စီမံကိန္း (၂) မဖခင္ၾကီး ဦးေမာင္ေရွြ + မိခင္ၾကီးေဒၚ ၾကည္ညြန့္ ၊ ေမာင္ေလး ေမာင္စန္းေဌး ၊ ေမာင္စန္းလြင္တို့အား ရည္ စူး ၿပီးွ သမီး / အစ္မ မခင္ၿမ မွ ေမြးေန့ အလွဴ အၿဖစ္ နိဗၺာန္ကုိရည္မွန္း ၿပီးလွဴဒါန္းပါ သည္ ၁သိန္းခြဲ
၈၅ မလွလွေအး ေမြးေန ့
အလွဴ
၃၀-၀၃-၂၀၁၅  (အာရုဏ္ဆြမ္း)
မလွလွေအး ေမြးေန ့
အလွဴ
၁သိန္းခြဲ
၈၄ မိခင္ႀကီးေဒၚႀကည္ႀကည္ေဆြ
ႏွင့္ သားသမီး ေျမးတစု
ေကာင္းမႈ
၂၂-၀၂-၂၀၁၅ (ေန ့ဆြမ္း) (ဖခင္ျကီးဦးျမင့္လြင္ ကြယ္လြန္ျခင္း
၃ႏွစ္ေျမာက္ ရည္စူးအလွဴ)
ကြယ္လြန္သူ ဖခင္ႀကီး
ဦးျမင့္လြင္အားရည္စူး၍
မိခင္ႀကီးေဒၚႀကည္ႀကည္ေဆြ
ႏွင့္ သားသမီး ေျမးတစု
ေကာင္းမႈ
၂သိန္းခြဲ
၈၃ မိခင္ႀကီးေဒၚႀကည္ႀကည္ေဆြ
ႏွင ့္ သားသမီး ေျမးတစု
ေကာင္းမႈ

၂၂-၀၂-၂၀၁၅ (အာရုဏ္ဆြမ္း) (ဖခင္ျကီးဦးျမင့္လြင္ ကြယ္လြန္ျခင္း
၃ႏွစ္ေျမာက္ ရည္စူးအလွဴ)
ကြယ္လြန္သူ ဖခင္ႀကီး
ဦးျမင့္လြင္အားရည္စူး၍
မိခင္ႀကီးေဒၚႀကည္ႀကည္ေဆြ
ႏွင့္ သားသမီး ေျမးတစု
ေကာင္းမႈ

၁သိန္းခြဲ
၈၂ မသက္သက္ခုိင္ ၂၁-၀၂-၂၀၁၅ (ညေန ေဖ်ာ္ရည္။ 
ေမြးေန ့အလွဴ)
၅ေသာင္း
၈၁ မသက္သက္ခုိင္ ၂၁-၀၂-၂၀၁၅ (ေန ့ဆြမ္း။  ေမြးေန ့အလွဴ) ၂သိန္းခြဲ
၈၀ ျဖဴစင္ကုသိုလ္ ေမာင္နွမမ်ားအဖြဲ႕ ၁၃-၀၂-၂၀၁၅ (ေန ့ဆြမ္း)ျဖဴစင္ကုသိုလ္ ေမာင္နွမမ်ားအဖြဲ႕မွ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေမြးေန႕ အထိန္းအမွတ္အလွဴ ၂သိန္းခြဲ
၇၉ ကိုမ်ိဳးမင္းဝင္း+မဇင္မာဝင္း

၀၃-၀၂-၂၀၁၅ (အာရုဏ္ဆြမ္း)
ကိုမ်ိဳးမင္းဝင္း+မဇင္မာဝင္း မဂၤလာဦးဆြမ္းေကြၽးအလွဴ 

၁သိန္းခြဲ
၇၈ ဦးေဇာ္ျမင့္+
ေဒၚေအးေအးျမင့္
သမီး မေအးခ်မ္းျမတ္၊
 မဆုပန္ထက ္
မိသားစု
၃၀-၀၁-၂၀၁၅ (အာရုဏ္ဆြမ္း)
 သမီး မဆုပန္ထက္၏
၁၉ ႏွစ္ေျမာက္ ေမြးေန ့ အလွဴ
၂သိန္းခြဲ
၇၇ ဦးေဇာ္ျမင့္+
ေဒၚေအးေအးျမင့္
သမီး မေအးခ်မ္းျမတ္၊
 မဆုပန္ထက္
မိသားစု

၃၀-၀၁-၂၀၁၅  (ေန ့ဆြမ္း)
သမီး မဆုပန္ထက္၏
၁၉ ႏွစ္ေျမာက္ ေမြးေန ့
အလွဴ

၁သိန္းခြဲ
၇၆ ကုိေအာင္ခုိင္မင္း  ၀၅.၀၁.၂၀၁၅(ေန ့ဆြမ္း။ ကြယ္လြန္သူ အဖုိး၊ အဖြား မ်ားႏွင့္ ဖခင္ႀကီး ဦးစိန္၀င္း အားရည္စူးျပီး မိခင္ ေဒၚခင္သန္းႏြယ္အား အမႈးထား၍ ကုိေအာင္ခုိင္မင္း၊ ကုိေက်ာ္စုိးညႊန္ ့ ေကာင္းမႈ) ၂သိန္းခြဲ
၇၅ ဦးေအာင္မုိး+
ေဒၚသင္းသင္းလြင္
မင္းဟိန္းေအာင္၊
ေဇာ္ထြဋ္ေအာင္
မိသားစု
 ၁၉.၁၂.၂၀၁၄(ေန ့ဆြမ္း။ကြယ္ လြန္ သုူ အ ဘိုုး အ ဘြား မ်ား နွင့္ ဖခင္ ျကီး ဦး ျမင့္ လြင္ အား ရည္ စူး ျပီး မိ ခင္ ေဒါ္ ျကည္ ျကည္ ေဆြ အား အ မွူး ထား ရ်္ ဦး ေအာင္ မုုိး ေဒါ္ သင္း သင္း လြင္ သား မင္း ဟိန္း ေအာင္ ေဇာ္ ထြဋ္ ေအာင္ မိ သား စုု ေကာင္း မွုု ၂သိန္းခြဲ
၇၄ ေဒၚခင္ခင္

၂၈-၁၂-၂၀၁၄ (အာရုဏ္ဆြမ္း)ေဒၚခင္ခင္ ေကာင္းမႈ

၁သိန္းခြဲ
၇၃ မစႏၵာလွဳိင္ ၂၂-၁၁-၂၀၁၄ (ေန ့ဆြမ္း)
ကြယ္လြန္သူ ဖခင္ဦးႀကည္လွဳိင္ ႏွင့္ မိခင္ေဒၚႏုႏုသိန္း တုိ ့အား ရည္စူး၍
သမီး မစႏၵာလွဳိင္ ေမြးေန ့အလွဴ
၂သိန္းခြဲ
၇၂ မလွလွေအး ႏွင့္ ေမာင္ႏွမတစ္စုေကာင္းမႉ႕ ၈-၁၁-၂၀၁၄(အာရုဏ္ဆြမ္း)
ကြယ္လြန္သူမိခင္ၾကီးေဒၚတင္ၾကည္ အားရည္စူး၍ ကြယ္လြန္ျခင္း (၂၂) ႏွစ္ေျမာက္ရည္စူးအလႉ
၁သိန္းခြဲ
၇၁ ဦးေဇာ္ျမင့္ ၁၄-၁၀-၂၀၁၄ (ေန ့ဆြမ္း)
ကြယ္လြန္သူ မိဘမ်ားျဖစ္ႀကေသာ (ဦးတိုက္+ ေဒၚရင္ျမ) ႏွင့္ ဇနီး၏ ဖခင္ျဖစ္ေသာ (ဦးစံတင) ္အား ရည္စူး၍ ဦးေဇာ္ျမင့္ ေမြးေန ့အလွဴ 
၂သိန္းခြဲ
၇၀ ဦးေဇာ္ျမင့္ ၁၄-၁၀-၂၀၁၄ (အာရုဏ္ဆြမ္း)
ကြယ္လြန္သူ မိဘမ်ားျဖစ္ႀကေသာ (ဦးတိုက္+ ေဒၚရင္ျမ) ႏွင့္ ဇနီး၏ ဖခင္ျဖစ္ေသာ (ဦးစံတင္) အား ရည္စူး၍ ဦးေဇာ္ျမင့္ ေမြးေန ့အလွဴ 
၁သိန္းခြဲ
၆၉ ဦးသန္း၀င္း ၁၀-၁၀-၂၀၁၄ (အာရုဏ္ဆြမ္း)
ဦးသန္း၀င္း (၅၈) ႏွစ္ေျမာက္ေမြးေန ့ အလွဴ
၁သိန္းခြဲ
၆၈ ဦးေအာင္မုိး+
ေဒၚသင္းသင္းလြင္
မင္းဟိန္းေအာင္၊
ေဇာ္ထြဋ္ေအာင္
မိသားစု
၀၈-၁၀-၂၀၁၄ (ေန ့ဆြမ္း)
သား ေဇာ္ထြဋ္ေအာင္ ေမြးေန ့အလွဴ
၂သိန္းခြဲ

 

၆၇

 

မျဖဴျဖဴလွဳိင္  ၀၈-၁၀-၂၀၁၄(အာရုဏ္ဆြမ္း)
မျဖဴျဖဴလွဳိင္ ေမြးေန ့အလွဴ
၁သိန္းခြဲ
၆၆ ဦးေအာင္မုိး+
ေဒၚသင္းသင္းလြင္
မင္းဟိန္းေအာင္၊
ေဇာ္ထြဋ္ေအာင္
မိသားစု
၀၈-၀၉-၂၀၁၄ (ေန ့ဆြမ္း)
မိခင္ႀကီး ေဒၚႀကည္ႀကည္ေဆြ ေမြးေန ့အလွဴ
၂သိန္းခြဲ

 

၆၅ မခင္ျမင့္ႀကည္ ၂၄-၀၈-၂၀၁၄ (ေန ့ဆြမ္း)
မခင္ျမင့္ႀကည္၏ ၂၆-၀၈-၂၀၁၄ တြင္က်ေရာက္ေသာ ၄၆ ႏွစ္ေျမာက္ ေမြးေန ့အလွဴ
၂သိန္းခြဲ
၆၄ ဦးေအာင္မုိး+
ေဒၚသင္းသင္းလြင္
မင္းဟိန္းေအာင္၊
ေဇာ္ထြဋ္ေအာင္
မိသားစု
၁၀-၀၈-၂၀၁၄ (ေန ့ဆြမ္း)
ကြယ္လြန္သူ အဖုိးအဖြားမ်ားႏွင့္ ဖခင္ႀကီး ဦးျမင့္လြင္အားရည္စူး ဒါန
၂သိန္းခြဲ

 

၆၃ Cathy Teo ၀၃-၀၈-၂၀၁၄ (ေန ့ဆြမ္း)
Cathy Teo ၏ ၄-၀၈-၂၀၁၄ တြင္ က်ေရာက္ေသာ ၁၄ ႏွစ္ေျမာက္ ေမြးေန ့အလွဴ
၂သိန္းခြဲ

 

၆၂ ေဒၚျမျမေဌး ၁၂-၀၇-၂၀၁၄ (အာရုဏ္ဆြမ္း) ကြယ္လြန္သူ ဖခင္ႀကီး ဦးေအာင္ျမင့္
အားရည္စူး ၍ Alex Liu Aung Kyaw+ ေဒၚျမျမေဌး သမီး Liu Bao Xia ေကာင္းမႈ
သိန္းခြဲ
၆၁ ဦးေအာင္မုိး+
ေဒၚသင္းသင္းလြင္
မင္းဟိန္းေအာင္၊
ေဇာ္ထြဋ္ေအာင္
မိသားစု
၁၁-၀၇-၂၀၁၄ (ေန ့ဆြမ္း) ကြယ္လြန္သူ အဖုိးအဖြားမ်ားႏွင့္ ဖခင္ႀကီး ဦးျမင့္လြင္အားရည္စူး ဒါန ၂သိန္းခြဲ

 

၆၀ မအိအိခုိင္ ၀၄-၀၇-၂၀၁၄ (ေဖ်ာ္ရည္။ ဖခင္ႀကီး ဦးျမင့္ေရႊ အားရည္စူး၍ ကြယ္လြန္ျခင္း (၂)ႏွစ္ေျမာက္ ရည္စူး အလွဴ ) ၅ေသာင္း
၅၉ မအိအိခုိင္ ၀၄-၀၇-၂၀၁၄ (ေန ့ဆြမ္း။ ဖခင္ႀကီး ဦးျမင့္ေရႊ အားရည္စူး၍ ကြယ္လြန္ျခင္း (၂)ႏွစ္ေျမာက္ ရည္စူး အလွဴ ) ၂သိန္းခြဲ
၅၈ မအိအိခုိင္ ၀၄-၀၇-၂၀၁၄ (အာရုံဆြမ္း။ ဖခင္ႀကီး ဦးျမင့္ေရႊ အားရည္စူး၍ ကြယ္လြန္ျခင္း (၂)ႏွစ္ေျမာက္ ရည္စူး အလွဴ ) ၁သိန္းခြဲ
၅၇ ကုိေအာင္ခုိင္မင္း ၀၉-၀၆-၂၀၁၄ (ေန ့ဆြမ္း။ ကြယ္လြန္သူ အဖုိး၊ အဖြား မ်ားႏွင့္ ဖခင္ႀကီး ဦးစိန္၀င္း အားရည္စူးျပီး မိခင္ ေဒၚခင္သန္းႏြယ္အား အမႈးထား၍ ကုိေအာင္ခုိင္မင္း၊ ကုိေက်ာ္စုိးညႊန္ ့ ေကာင္းမႈ) ၂သိန္းခြဲ
၅၆ ကို၀ဏၰတင့္ေ၀+ မေမသဥၨာဟန္ မိသားစု ေကာင္းမႈ ၁၂-၀၅-၂၀၁၄ (ေန ့ဆြမ္း။ ကြယ္လြန္သူ ဖခင္ ေဒါက္တာဦးဟန္ပို (၁၇ႏွစ္ ျပည့္ ရည္စူး အလွဴ ) ၂သိန္းခြဲ
၅၅ မေအးစုမြန္၊ မဇင္မာ၀င္း ၀၈-၀၅-၂၀၁၄ (အာရုံဆြမ္း။ ဖခင္ႀကီး ဦးေဇာ္၀င္း အားရည္စူး၍ ကြယ္လြန္ျခင္း (၁၃)ႏွစ္ေျမာက္ ရည္စူး အလွဴ ) ၁သိန္းခြဲ
၅၄  ေဒၚသင္းသင္းလြင္ ၃၀-၀၄-၂၀၁၄ (အာရုဏ္ဆြမ္း။ ေဒၚသင္းသင္းလြင္ ေမြးေန ့အလွဴ)
ဦးေအာင္မုုိး+ ေဒၚသင္းသင္းလြင္ သား မင္းဟိန္းေအာင္၊ ေဇာ္ထြဋ္ေအာင္မိသားစုု ေကာင္းမႈ
၁သိန္းခြဲ
၅၃ မေဆြေဆြျမင့္၊ မခင္စပါယ္ ၂၁-၀၃-၂၀၁၄ (သဒၶါဆြမ္း။) ၁သိန္းခြဲ
၅၂ မေဆြေဆြျမင့္၊ မခင္စပါယ္ ၁၈-၀၃-၂၀၁၄ (သဒၶါဆြမ္း။) ၁သိန္းခြဲ
၅၁ မေဆြေဆြျမင့္၊ မခင္စပါယ္ ၁၇-၀၃-၂၀၁၄ (သဒၶါဆြမ္း။) ၁သိန္းခြဲ
၅၀ ကုိခုိင္ထူး+ မႀကည္အုန္း သမီးႀကီး ျဖဴျဖဴခုိင္ထူး၊ သားငယ္ ေအာင္ေငြျငိမ္း မိသားစု သမီးမျဖဴျဖဴခုိင္ထူး၊ ၀၉-၀၃-၂၀၁၄ (အာရုံဆြမ္း။  ေမြးေန ့အလွဴ) ၁သိန္းခြဲ
၄၉ ဦးထြန္းညိဳ+ ေဒၚေအးႀကည္ မိသားစု ၀၈-၀၃-၂၀၁၄ (အာရုံဆြမ္း။ သဒၶါဆြမ္း) ၁သိန္းခြဲ
၄၈ ကိုမ်ိဳးေအာင္စန္း + မေက်ာ့ေက်ာ့ခိုင္ သမီး ေစာရဒီယာ ကိုမ်ိဳးေအာင္စန္း ၂၅-၀၂-၂၀၁၄ (ေန ့ဆြမ္း။  ေမြးေန ့အလွဴ) ၂သိန္းခြဲ
၄၇  ေဒၚသင္းသင္းလြင္ ၂၂-၀၂-၂၀၁၄ (အာရုဏ္ဆြမ္း။ ကြယ္လြန္ျခင္း ၂ ႏွစ္ေျမာက္ ရည္စူးအလွဴ)
ကြယ္လြန္သူ ဖခင္ႀကီး ဦးျမင့္လြင္အားရည္စူး၍ မိခင္ႀကီးေဒၚႀကည္ႀကည္ေဆြႏွင့္ သားသမီး ေျမးတစု ေကာင္းမႈ
၁သိန္းခြဲ
၄၆  ေဒၚသင္းသင္းလြင္ ၂၂-၀၂-၂၀၁၄ (ေန ့ဆြမ္း။ ကြယ္လြန္ျခင္း ၂ ႏွစ္ေျမာက္ ရည္စူးအလွဴ)
ကြယ္လြန္သူ ဖခင္ႀကီး ဦးျမင့္လြင္အားရည္စူး၍ မိခင္ႀကီးေဒၚႀကည္ႀကည္ေဆြႏွင့္ သားသမီး ေျမးတစု ေကာင္းမႈ
၂သိန္းခြဲ
၄၅ မသက္သက္ခုိင္ ၂၁-၀၂-၂၀၁၄ (ေန ့ဆြမ္း။  ေမြးေန ့အလွဴ) ၂သိန္း
၄၄ ကိုေက်ာ္ရဲေခါင္ + မယမင္းထိုက္ ၁၈-၀၂-၂၀၁၄ (ေန ့ဆြမ္း။  မဂၤလာ၂ႏွစ္ျပည့္ အလွဴ) ၂သိန္းခြဲ
၄၃ Lillian Kong and Kenny Kong ၀၁-၀၄-၂၀၁၄ (အာရုံဆြမ္း) ၁သိန္းခြဲ
၄၂ မဆုမြန္ေအး ၀၁-၀၁-၂၀၁၄ (အာရုဏ္ဆြမ္း။ ) ၁သိန္းခြဲ
၄၁ ဦးတင့္ေဆြ+
ေဒၚခုိင္ခုိင္ထြန္း မိသားစု
၁၆-၁၂-၂၀၁၃ (ေန ့ဆြမ္း။ ဦးတင့္ေဆြ ေမြးေန ့ အလွဴ) ၂သိန္းခြဲ
၄၀ ကုိမင္းေဇာ္ေထြး+ မမုိးကလ်ာေမြး ၀၆-၁၂-၂၀၁၃ (ေန ့ဆြမ္း။  သား ေမာင္အာကာမင္းေဇာ္(၄) ႏွစ္ေျမာက္ ေမြး
ေန ့ အလွဴ)
၂သိန္းခြဲ
၃၉ မအိအိခုိင္ ၀၉-၁၁-၂၀၁၃ (ညေန ေဖ်ာ္ရည္။ 
ေမြးေန ့အလွဴ)
၅ေသာင္း
၃၈ မအိအိခုိင္ ၀၉-၁၁-၂၀၁၃ (ေန ့ဆြမ္း။  ေမြးေန ့အလွဴ) ၂သိန္းခြဲ
၃၇ မအိအိခုိင္ ၀၉-၁၁-၂၀၁၃ (အာရုံဆြမ္း။  ေမြးေန ့အလွဴ) ၁သိန္းခြဲ
၃၆ မေက်ာ့ေက်ာ့ခုိင္ ၀၁-၁၁-၂၀၁၃ (ေန ့ဆြမ္း။  ေမြးေန ့အလွဴ) ၂သိန္းခြဲ
၃၅ မေစာစႏၵာေအာင္
(L.A)
၂၅-၁၀-၂၀၁၃ (အာရုံဆြမ္း။ ေမြးေန ့အလွဴ) ၁သိန္းခြဲ
၃၄ မခင္ျမ ၂၁-၁၀-၂၀၁၃ (ေန ့ဆြမ္း။) ကြယ္လြန္သူမ်ား
ျဖစ္ႀကေသာ ဖခင္ႀကီး ဦးေမာင္ေရႊ+
မိခင္ႀကီး ေဒၚႀကည္ညြန္ ့ ေမာင္ေလး
ေမာင္စန္းေဌး၊ ေမာင္စန္းလြင္တုိ ့ အား
ရည္စူး၍ မိခင္ႀကီး ေဒၚႀကည္ညႊန္ ့
ကြယ္လြန္ျခင္း အႏွစ္ (၂၀) ေျမာက္
အထိမ္းအမွတ္ ရည္စူးအလွဴ
၂သိန္းခြဲ
၃၃  ေဒၚသင္းသင္းလြင္ ၁၉-၁၀-၂၀၁၃ (ေန ့ဆြမ္း။ ရည္စူးအလွဴ)
ကြယ္လြန္သူ ဖခင္ႀကီး ဦးျမင့္လြင္အားရည္စူး၍ မိခင္ႀကီးေဒၚႀကည္ႀကည္ေဆြႏွင့္ သားသမီး ေျမးတစု ေကာင္းမႈ
၂သိန္းခြဲ
၃၂ ဦးေဇာ္ျမင့္ ၁၄-၁၀-၂၀၁၃ (ေန ့ဆြမ္း။ ၅၅ ႏွစ္ေျမာက္ ေမြးေန ့အလွဴ) ၂သိန္းခြဲ
၃၁ ဦးေဇာ္ျမင့္ ၁၄-၁၀-၂၀၁၃ (အာရုံဆြမ္း။ ၅၅ ႏွစ္ေျမာက္ ေမြးေန ့အလွဴ) ၁သိန္းခြဲ
၃၀ မျဖဴစင္ေက်ာ္ ၁၀-၁၀-၂၀၁၃ (ေန ့ဆြမ္း။ သဒၶါဆြမ္း)
ဦးေက်ာ္၀င္းတင့္+ ေဒၚျမသီ မျဖဴစင္ေက်ာ္မိသားစု
၂သိန္းခြဲ
၂၉ ဦးေအာင္မုိး+
ေဒၚသင္းသင္းလြင္
မင္းဟိန္းေအာင္၊
ေဇာ္ထြဋ္ေအာင္
မိသားစု
၀၇-၁၀-၂၀၁၃ (ေန ့ဆြမ္း။  သား ေမာင္ေဇာ္ထြဋ္ေအာင္ (၁၃) ႏွစ္ေျမာက္ ေမြး
ေန ့ အလွဴ)
၂သိန္းခြဲ
၂၈ မေအးျမျဖဳိး ၂၄-၀၉-၂၀၁၃ (အာရုံဆြမ္း။ ေမြးေန ့အလွဴ) ၁သိန္းခြဲ
၂၇ ေဒၚသင္းသင္းလြင္

 

၁၉-၀၉-၂၀၁၃ (ေန ့ဆြမ္း။ ရည္စူးအလွဴ)
ကြယ္လြန္သူ ဖခင္ႀကီး ဦးျမင့္လြင္အားရည္စူး၍ မိခင္ႀကီးေဒၚႀကည္ႀကည္ေဆြႏွင့္ သားသမီး ေျမးတစု ေကာင္းမႈ
၂သိန္းခြဲ
၂၆ မလွဳိင္လွဳိင္ႏြယ္ ၀၂-၀၉-၂၀၁၃ (အာရုဏ္ဆြမ္း။ ေမြးေန ့အလွဴ) ၁သိန္းခြဲ
၂၅ ေဒၚသင္းသင္းလြင္

 

၂၁-၀၈-၂၀၁၃ (ေန ့ဆြမ္း။ ရည္စူးအလွဴ)
ကြယ္လြန္သူ ဖခင္ႀကီး ဦးျမင့္လြင္အားရည္စူး၍ မိခင္ႀကီးေဒၚႀကည္ႀကည္ေဆြႏွင့္ သားသမီး ေျမးတစု ေကာင္းမႈ
၂သိန္းခြဲ
၂၄ ေဒၚသင္းသင္းလြင္ ၂၂-၀၇-၂၀၁၃ (ေန ့ဆြမ္း။ သဒၶါဆြမ္း)
ကြယ္လြန္သူ အဘိုုးအဘြားမ်ားနွင့္ ဖခင္ႀကီး ဦးျမင့္လြင္အား ရည္စူးျပီး မိခင္ ေဒၚႀကည္ႀကည္ေဆြအား အမႈးထား၍ ဦးေအာင္မုုိး+ ေဒၚသင္းသင္းလြင္ သား မင္းဟိန္းေအာင္၊ ေဇာ္ထြဋ္ေအာင္မိသားစုု ေကာင္းမႈ
၂သိန္းခြဲ
၂၃ ေဒၚခင္ၾကဴအုန္း ၂၁-၀၇-၂၀၁၃ (အာရုံဆြမ္း။ ေမြးေန ့အလွဴ) ၁သိန္းခြဲ
၂၂ ကုိေအာင္ျပည္စုံေအး ၁၂-၀၇-၂၀၁၃ (အာရုံဆြမ္း။ ေမြးေန ့အလွဴ) ၁သိန္းခြဲ
၂၁ မအိအိခုိင္ ၀၄-၀၇-၂၀၁၃ (ေဖ်ာ္ရည္။ ဖခင္ႀကီး ဦးျမင့္ေရႊ အားရည္စူး၍ ကြယ္လြန္ျခင္း (၁)ႏွစ္ေျမာက္ ရည္စူး အလွဴ ) ၅ေသာင္း
၂၀ မအိအိခုိင္ ၀၄-၀၇-၂၀၁၃ (ေန ့ဆြမ္း။ ဖခင္ႀကီး ဦးျမင့္ေရႊ အားရည္စူး၍ ကြယ္လြန္ျခင္း (၁)ႏွစ္ေျမာက္ ရည္စူး အလွဴ ) ၂သိန္းခြဲ
၁၉ မအိအိခုိင္ ၀၄-၀၇-၂၀၁၃ (အာရုံဆြမ္း။ ဖခင္ႀကီး ဦးျမင့္ေရႊ အားရည္စူး၍ ကြယ္လြန္ျခင္း (၁)ႏွစ္ေျမာက္ ရည္စူး အလွဴ ) ၁သိန္းခြဲ
၁၈ Flora Lee
 
၂၆-၀၆-၂၀၁၃ (အာရုံဆြမ္း) ၁သိန္းခြဲ

 

၁၇ မျမင့္ျမင့္သိန္း (L.A) ၂၅-၀၆-၂၀၁၃ (အာရုံဆြမ္း။ ေမြးေန ့အလွဴ) ၁သိန္းခြဲ
၁၆ Albert & Ma Mwe Mwe
 (L.A)
၂၂-၀၆-၂၀၁၃ (အာရုံဆြမ္း။ ေမြးေန ့အလွဴ) ၁သိန္းခြဲ
၁၅ Edward & Mee Leong (L.A) ၂၀-၀၆-၂၀၁၃ (အာရုံဆြမ္း) ၁သိန္းခြဲ
၁၄ Daw Swan Tee & Kikuchi Yoko (L.A) ၁၄-၀၆-၂၀၁၃ (အာရုံဆြမ္း) ၁သိန္းခြဲ
၁၃ ကုိေဌးလွဳိင္ဦး+ မႀကဴႀကဴသင္း သား ရဲႏုိင္ဦး မိသားစု ၀၁-၀၆-၂၀၁၃ (အာရုံဆြမ္း။ ကုိေဌးလွဳိင္ဦး  ေမြးေန ့အလွဴ) ၁သိန္းခြဲ
၁၂ မခင္သက္ေဆြ ၂၄-၀၅-၂၀၁၃ (ေန ့ဆြမ္း။ မိခင္ ေဒၚစံသာႏု (၆၉ )ႏွစ္ ေမြးေန ့အလွဴ ) ၂သိန္းခြဲ
၁၁ မေဌးဆင့္ ၁၁-၀၅-၂၀၁၃ (ေန ့ဆြမ္း။  ေမြးေန ့အလွဴ) ၂သိန္းခြဲ
၁၀ မေဌးဆင့္ ၁၁-၀၅-၂၀၁၃ (အာရုဏ္ဆြမ္း။  ေမြးေန ့ အလွဴ) ၁သိန္းခြဲ
မေအးခ်မ္းျမတ္ ၀၈-၀၅-၂၀၁၃ (ေန ့ဆြမ္း။ ၂၅ႏွစ္ေျမာက္ ေမြးေန ့အလွဴ) ~၂သိန္း ၈ေသာင္း
မေအးစုမြန္၊ မဇင္မာ၀င္း ၀၈-၀၅-၂၀၁၃ (အာရုံဆြမ္း။ ဖခင္ႀကီး ဦးေဇာ္၀င္း အားရည္စူး၍ ကြယ္လြန္ျခင္း (၁၂)ႏွစ္ေျမာက္ ရည္စူး အလွဴ ) ၁သိန္းခြဲ
မခ်မ္းေျမ့စုိး ၀၅-၀၅-၂၀၁၃ (အာရုံဆြမ္း။ ေမြးေန ့အလွဴ) ၁သိန္း
မေအးေအးျမင့္
(L.A)
၂၉-၀၄-၂၀၁၃ (အာရုံဆြမ္း။ ေမြးေန ့အလွဴ) ၁သိန္းခြဲ
မေႏြးေႏြးေထြး ၂၇-၀၄-၂၀၁၃ (ေန ့ဆြမ္း။ ဖခင္ႀကီး ဦးသန္းေရႊ အားရည္စူး၍ ကြယ္လြန္ျခင္း (၃)ႏွစ္ေျမာက္   ရည္စူး အလွဴ ) ၂သိန္းခြဲ
မျဖဳိးနႏၵာေအး ၁၀-၀၄-၂၀၁၃ (အာရုံဆြမ္း။ ေမြးေန ့အလွဴ) ၁သိန္းခြဲ
မဇင္မာ၀င္း ၃၁-၀၃-၂၀၁၃ (အာရုံဆြမ္း။ ေမြးေန ့အလွဴ) ၁သိန္းခြဲ
ေဒၚဥမၼာစံ ၀၄-၀၃-၂၀၁၃ (အာရုံဆြမ္း။ ေမြးေန ့အလွဴ) ၁သိန္းခြဲ
မသက္သက္ခုိင္ ၂၁-၀၂-၂၀၁၃ (ေန ့ဆြမ္း။ ေမြးေန ့အလွဴ) ၂သိန္း
 
 
အထက္ပါ ဆြမ္းတနပ္စာ လွဴဒါန္းမႈမ်ားအတြက္ (လက္ခံရရွိထားသမွ်) ဆြမ္းအလွဴျဖတ္ပုိင္းမ်ားကုိ  ဤေနရာတြင္ ႀကည့္ရႈျပီး သာဓုေခၚဆုိႏုိင္ႀကပါသည္။

(လစဥ္ဆြမ္းစရိတ္အျပင္ ဆြမ္းတနပ္စာပါ သီးသန္ ့ လွဴဒါန္းႀကသျဖင့္ သာမန္အားျဖင့္ အမ်ားစာ အဆင္ေျပသလုိ ဆြမ္းကိစၥ စီစဥ္ေနရာမွ ယခုလုိလွဴဒါန္းသည့္ ရက္မ်ားတြင္ ျပည့္ျပည့္ စုံစုံ စီစဥ္ႏုိင္၍ အလြန္၀မ္းသာ သာဓုေခၚေနႀကေႀကာင္း ေက်ာင္းရုံးခန္းမွ တဆင့္ႀကား သိရပါသည္။ )

အလွဴရွင္မ်ားအေနျဖင့္ အထက္ပါ အလွဴရွင္မ်ားကဲ့သုိ ့(တုိက္ႀကီးျမိဳ့နယ္၊ လိေမၼာ္ေက်းရြာရွိ) ျမစိမ္း ေတာင္ရိပ္သာတြင္ မိမိတုိ ့၏ ေမြးေန ၊့ အထိမ္းအမွတ္ေန ့၊ ရည္စူးအလွဴ စသည္မ်ားအတြက္္ အာရုဏ္ ဆြမ္း (သုိ ့မဟုတ္) ေန ့ဆြမ္း တရက္စာ ဆပ္ကပ္ကုသုိလ္ျပဳလွဴဒါန္းလုိပါက

အာရုဏ္ဆြမ္း + အခ်ဳိ ပြဲအခ်ဳိ ့            ၁သိန္း
အာရုဏ္ဆြမ္း + အခ်ဳိပြဲအစုံအလင္      ၁သိန္းခြဲ
ေန ့ဆြမ္း + အခ်ဳိပြဲ အခ်ဳိ ့                 ၂ သိန္း
ေန ့ဆြမ္း + အခ်ဳိပြဲအစုံအလင္           ၂ သိန္းခြဲ
ႏွဳန္းျဖင့္ လွဴဒါန္းႏုိင္ႀကပါသည္။

(လွဴဒါန္းခ်ိန္ ေဒၚလာေပါက္ေစ်းႏွင့္ တြက္ခ်က္ျပီး လွဴဒါန္းႏုိင္ရန္ စီစဥ္ေပးပါမည္။)

လွဴဒါန္းလုိသူမ်ားသည္ လွဴဒါန္းလုိသည့္ရက္ကုိ  (၂) ပတ္ခန္ ့ ႀကိဳတင္အေႀကာင္းႀကား ေပးပါ ရန္ေမတၱာရပ္ခံအပ္ပါသည္။ ထုိအလွဴသည္ ရဟန္း၊ သီလရွင္ ႏွင့္ ေယာဂီ စုစုေပါင္း ၂၂၀ ခန္ ့ အတြက္ တနပ္စာ ဆြမ္းအလွဴျဖစ္ပါသည္။ ( လွဴဒါန္းသည့္ေန ့ တြင္ အလွဴရွင္ ကုိယ္တုိင္ လာေရာက္ ႏုိင္သည္ျဖစ္ေစ၊ မလာႏုိင္သည္ျဖစ္ေစ ရဟန္း၊ သီလရွင္၊ ေယာဂီအားလုံးက အလွဴရွင္ႏွင့္ ရည္စူး ပုဂၢိဳလ္မ်ား ေ၀ေနယ် သတၱ၀ါအားလုံးကုိ ေမတၱာပုိ ့အမွ်ေ၀ေပးပါသည္။)

၁ႏွစ္ (၁၂လ)  ႀကိဳတင္ျပီး စာရင္းေပးထားႏုိင္ပါသည္။ ျမစိမ္းေတာင္ ေက်ာင္းရုံးခန္းသုိ ့လည္း တုိက္ရုိက္ ဆက္သြယ္ျပီး လွဴဒါန္းႏုိင္ပါသည္။
ရုံးခန္းဖုန္း (၁) ၀၉-၄၂၀၀၁၈၈၇၇၊ (၂) ၀၉-၄၉၃၁၂၃၀၀၊ (၃) ၀၅၅-၂၀၃၄၁

စကၤာပူႏွင့္ အျခားႏုိင္ငံမ်ားအတြက္ တဆင့္လွဴဒါန္းလုိပါက

မေက်ာ့ေက်ာ့ခုိင္ ( +၆၅-၉၈၄၄၆၁၂၀)  kyawtkk@gmail.com
ေဇာ္မုိးစံ           (+၆၅-၉၁၇၁၄၃၅၀)   zawmoesan@yahoo.com.sg

သုိ ့ဆက္သြယ္လွဴဒါန္းႏုိင္ပါတယ္။

POSB saving Account ၀၂၄-၄၇၀၃၄-၂