" ကုသုိလ္တရားတုိ ့၏ အေႀကာင္းတရားသည္ ေယာနိေသာ မနသိကာရ။
ဘယ္ကုသုိလ္မဆုိ ႏွလုံးသြင္းမႈမွန္မွ ျပဳလုပ္ႏုိင္တယ္ "

ျမစိမ္းေတာင္ဆရာေတာ္ အရွင္ဇာေနယ်

 
 

 

 
 

လမ္းအလွဴ
ျမစိမ္းေတာင္ေတာရလမ္း ျပဳျပင္ျခင္း

ျမစိမ္းေတာင္ေတာရလမ္းျပဳျပင္ျခင္း ႏွင့္ပတ္သတ္၍ အျပည့္အစုံဖတ္ရန္ ဤေနရာကုိ Click ပါ။

 
 

ျမစိမ္းေတာင္ေတာရ လမ္းအလွဴရွင္မ်ားခင္ဗ်ာ

ျမစိမ္းေတာင္ေတာရလမ္းနဲ ့ ပတ္သတ္ျပီး ေနာက္ဆုံးအေျခအေနကုိ တင္ျပေပးခ်င္ပါတယ္။
ျမစိမ္းေတာင္ေတာရကုိ လာေရာက္ဖူး ႀကတဲ့ ေယာဂီမ်ား၊ အလွဴရွင္မ်ား သိထားႀကျပီးျဖစ္တဲ့အတုိင္း ထုိေတာရလမ္း အမာခံ အုတ္က်ိဳးခင္းျခင္း၊ ကြန္ကရစ္ခင္းျခင္း လုပ္ငန္းမ်ား အားလုံးကုိ ၂၀၁၅ခုႏွစ္အတြင္း မွာ ျပီးစီးခဲ့ျပီးျဖစ္ပါတယ္။ စကၤာပူက အလွဴရွင္အမ်ားစုနဲ ့ အျခားအနယ္နယ္ အရပ္ရပ္မွ အလွဴရွင္မ်ားရဲ ့ေက်းဇူးေႀကာင့္ ျမစိမ္းေတာင္ဆရာေတာ္ႀကီးအပါအ၀င္ ဆရာေတာ္၊ သံဃာေတာ္မ်ား၊ တရားအားထုတ္ေနႀကတဲ့ သီလရွင္မ်ား၊ အမ်ိဳးသား အမ်ိဳးသမီး ေယာဂီမ်ား၊ ေ၀ယ်ာ၀စၥမ်ား၊ အလွဴရွင္မ်ား ဤလမ္းကုိ ေန ့စဥ္နဲ ့အမွ်အသုံးျပဳကာ အဆင္ေျပ လြယ္ကူေခ်ာေမြ ့စြာ သြားလာေနႀကျပီျဖစ္ပါတယ္။ ထုိ ့အတြက္ အလွဴရွင္မ်ား အားလုံးကုိ ျမစိမ္းေတာင္နဲ ့ ပတ္သတ္တဲ့ ပုဂၢိဳလ္မ်ား အားလုံးက အျမဲ သာဓုေခၚလွ်က္ရွိႀကပါတယ္။

ထုိလမ္းေဖာက္လုပ္ရာတြင္
(၁) ျမစိမ္းေတာင္ ရြာေက်ာင္းမွ ရုိးမလမ္းအထိ အမာခံ အုတ္က်ိဳးခင္းျခင္း
(၂) ရုိးမလမ္းမွ ျမစိမ္းေတာင္ေတာရ အထိ အမာခံ အုတ္က်ိဳးခင္းျခင္း
(၃) ျမစိမ္းေတာင္ ရြာေက်ာင္းမွ ရုိးမလမ္းအထိ ကြန္ကရစ္ခင္းျခင္း
(၄) ရုိးမလမ္းမွ ျမစိမ္းေတာင္ေတာရ အထိ ကြန္ကရစ္ခင္းျခင္း ဟူ၍ အပုိင္း (၄) ပုိင္း ခြဲ၍ စတင္ လုပ္ကိုင္ခဲ့ပါတယ္။ အမွတ္စဥ္ (၁)၊ (၂)၊ ႏွင့္ (၄) ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ မည္သည့္ အခက္အခဲမွ်မရွိပဲ ေအာင္ျမင္စြာ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ခဲ့ပါတယ္။ သုိ ့ေသာ္ ျမစိမ္းေတာင္ ရြာေက်ာင္းမွ ရုိးမလမ္းအထိ ကြန္ကရစ္ခင္းျခင္းလုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ေႏွာင့္ေႏွးမႈမ်ားႏွင့္ အခက္အခဲ တခ်ိဳ ့ျဖစ္ေပၚခဲ့တဲ့အတြက္ ျမစိမ္းေတာင္ေတာရေက်ာင္းမွ လမ္းအတြက္ ဖြဲ ့စည္းေပးထားေသာ တာ၀န္ခံအဖြဲ ့ လူႀကီးမ်ား၊ လမ္းကုိ တာ၀န္ယူ ေဆာင္ရြက္ေပးေသာ ကန္ထရုိက္တာမ်ား၊ ႀကီးႀကပ္ေဆာက္ေရွာက္ေပးေနေသာ သံဃာေတာ္မ်ား ညွိႏွိဳင္းကာ ရြာအျပင္ဘက္လမ္းမွ ျပန္၍ ေဖာက္ရပါတယ္။ ထုိ ့အတြက္ ယခင္ အမာခံ အုတ္က်ိဳးခင္းထားသည္မ်ား လမ္းအူေႀကာင္းအသစ္အတြက္ အသုံးမ၀င္ေတာ့သလုိ၊ ယခင္ လမ္းအရွည္ ေပေပါင္း ၆၈၄၂ ေပ မွ ယခု လမ္းအူေႀကာင္းအသစ္တြင္ ေပေပါင္း ၇၇၄၀ေပ ျဖစ္သြားတဲ့ အတြက္ ကုန္က်စရိတ္မ်ားမွ ယခင္ခန္ ့မွန္းထားသည္ထက္ ပုိမုိလာပါတယ္။

ထုိ ့အျပင္ လမ္းကုိ တာ၀န္ယူ ေဆာင္ရြက္ေပးေသာ ကန္ထရုိက္တာဘက္မွလည္း ရုိးမလမ္းမွ ျမစိမ္းေတာင္ေတာရ အထိ ကြန္ကရစ္ခင္းျခင္း ျပီးခ်ိန္တြင္ ရုိးမေတာထဲျဖစ္သျဖင့္ ပစၥည္းသယ္ယူပုိ ့ ေဆာင္ျခင္း၊ လုပ္ငန္းသုံးေရ၊ ထုိလမ္းပုိင္း ျပန္စခ်ိန္တြင္ ပစၥည္းေစ်းႀကီးမ်ားျမင့္လာျခင္း စသည့္ အခက္အခဲတုိ ့ေႀကာင့္ မူလေစ်းႏွဳန္း (၁၀ေပက်ယ္x ၁ေပ အရွည္ x ၆လက္မအထူ ေအာက္ခံ အုတ္က်ိဳးခင္းလမ္းးႀကိတ္စက္ျဖင့္ႀကိတ္ျပီး) ကုိ က်ပ္၁၅၀၀၀ ျဖင့္ လုပ္ကုိင္ရာ လုပ္ငန္းအရွဳံးေပၚသျဖင့္ ျမစိမ္းေတာင္ေတာရမွ တာ၀န္ခံလူႀကီးမ်ားမွ တဆင့္ ျပန္လည္ သုံးသပ္ ညွိႏိွဳင္းေပးရန္ တင္ျပလာပါတယ္။ ထုိ ့ေႀကာင့္ သက္ဆုိင္ရာ လူႀကီးမ်ားႏွင့္ တုိင္ပင္ျပီး အဆင္ေျပႏုိင္မည့္ ေစ်းႏွဳန္း (၁၀ေပက်ယ္x ၁ေပ အရွည္ x ၆လက္မအထူ ေအာက္ခံ အုတ္က်ိဳးခင္းလမ္းးႀကိတ္စက္ျဖင့္ႀကိတ္ျပီး ) က်ပ္၁၇၀၀၀ ျဖင့္ ဒုတိယ လမ္းပုိင္း ေဆာင္ရြက္ရန္ လက္ခံခြင့္ျပဳေပးရပါတယ္။ ထုိကိစၥမ်ားကုိ ၀ါမဆုိ ခင္ က်င္းပျမဲျဖစ္ေသာ စကၤာပူတရားစခန္းအျပီးတြင္ အသိေပး၍ ဆက္လက္ အလွဴခံရန္ျဖစ္ေသာ္လည္း အေႀကာင္းေႀကာင္းေႀကာင့္ ၂၀၁၆ တရားစခန္းကုိ ႏွစ္ကုန္ခါနီးမွ က်င္းပျဖစ္ေသာေႀကာင့္ ယခုကဲ့သုိ ့ အသိေပး ေနာက္က်ရျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။

လမ္းအတြက္ ယေန ့အထိ ေငြေကာက္ခံရရွိေငြ စုစုေပါင္းမွာ က်ပ္ ၁၀၇, ၀၅၃, ၇၀၀ (စာျဖင့္ သိန္း တစ္ေထာင္ ခုႏွစ္ဆယ္ႏွင့္ ငါးေသာင္းသုံးေထာင္ခုႏွစ္ရာက်ပ္) ျဖစ္ျပီး ကုန္က်ေငြ ေငြစုစုေပါင္းမွာ က်ပ္ ၁၂၅, ၀၀၀, ၀၀၀ (စာျဖင့္ သိန္း တစ္ေထာင္ ႏွစ္ရာ့ငါးဆယ္က်ပ္) ျဖစ္သျဖင့္ ေပးေခ်ရန္ က်ပ္ ၁၇, ၉၄၆ ၃၀၀ (စာျဖင့္ သိန္းတစ္ရာ့ ခုႏွစ္ဆယ္ ကုိးသိန္း ေလးေသာင္း ေျခာက္ေထာင္ သုံးရာက်ပ္ စကၤာပူ ေဒၚလာျဖင့္ ၁၈၈၉၀ ခန္ ့) က်န္ရွိ ပါတယ္။

သုိ ့ျဖစ္ပါ၍ ျမစိမ္းေတာင္ ေတာရအတြက္ လုိအပ္ခ်က္မ်ားကုို အျမဲစုံစမ္းျပီး လွဴဒါန္းရန္ ေမးျမန္းေနသူမ်ား၊ ယခင္လမ္းအတြက္ မလွဴလုိက္ရသူမ်ား၊ ထပ္မံလွဴဒါန္းလုိသူမ်ား
ကြန္ကရစ္လမ္း ၁၀ေပ အက်ယ္ x ၁ေပ အရွည္လွွ်င္ S$ 18 ႏွဳန္းျဖင့္
၁၀ေပ အက်ယ္ x ၁ေပ ရွည္အတြက္ S$ 18၊
၁၀ေပ အက်ယ္ x ၅ေပ ရွည္အတြက္ S$ 90
၁၀ေပ အက်ယ္ x ၁၀ေပ ရွည္အတြက္ S$ 180
၁၀ေပ အက်ယ္ x ၂၀ေပ ရွည္အတြက္ S$ 360
အစရွိသျဖင့္ မိမိတုိ ့ သဒၶါတတ္အား နည္းမ်ားမဆုိ ကုသုိလ္ယူ ပါ၀င္လွဴဒါန္းႏုိင္ရန္ အသိေပးႏွိဳးေဆာ္လုိက္ရပါတယ္။ ေပျဖင့္တြက္မည္ဆုိပါက လွဴဒါန္းရန္
ေပေပါင္း ၁၀၄၉ ေပခန္ ့ က်န္ရွိပါတယ္။
လွဴဒါန္းလုိသူမ်ား

မေက်ာ့ေက်ာ့ခုိင္ +65 98446120
ကုိေအာင္ျပည့္စုံေအး  +65 91197361
မျဖဴစင္ေက်ာ္ +65 90076620

ေဇာ္မုိးစံ +959 251012069 သုိ ့ဆက္သြယ္လွဴဒါန္းႏုိင္ပါတယ္။

လွဴဒါန္းရန္ Account No POSB Saving 024-47034-2

လမ္းျပီးစီးမႈပုံမ်ားႏွင့္ လမ္းကန္ထရုိက္တာ ဘက္မွ က်သင့္ေငြေတာင္းခံလႊာ ကုိ ဒီေနရာမွာClick ျပီးႀကည့္ရႈႏိုင္ပါတယ္။

လုိအပ္သည့္ ကုန္က်ေငြ ျပည့္သည္ႏွင့္ အလွဴရွင္ေဟာင္းမ်ား၊ အလွဴရွင္သစ္မ်ားအားလုံးေပါင္းကာ အမ်ား သာဓုေခၚဆုိႏုိင္ရန္ ကဗ်ည္းထုိး မွတ္တမ္းတင္ေပးထားပါမယ္။

လွဴဒါန္းထားျပီး အလွဴရွင္စာရင္းတြင္ မပါေသးပါက အထက္ပါပုဂၢိဳလ္မ်ား ထံ ဆက္သြယ္အေႀကာင္းႀကားႏုိင္ ပါတယ္။

လွဴဒါန္းသူမ်ားစာရင္း

စဥ္
လွဴရွင္အမည္
အလွဴေငြ(S$)
က်ပ္ေငြ

လမ္းေပ
အရွည္

ျမစိမ္းေတာင္တြင္ တုိက္ရုိက္လွဴဒါန္းေငြ
 
3217100
 
ကိုစိုးစိုးထြန္း
90
 
5'
ဖခင္(ဦးတင္ေအာင္)မိခင္ေဒၚႏွင္းေရႊတို႔အား အမႉးထား၍ ေဒၚခိုင္ခိုင္ေအာင္ 
90
 
5'
ဦးဝင္းထြန္း ေဒၚစံေအးခိုင္ သားႀကီးေကာင္းျမတ္ထြန္း သားငယ္ ဘုန္းျမတ္စံ ေကာင္းမႈ
108
 
6'
ကိုမင္းထြဋ္ ဝင္း + မခ်ိဳႏွင္းေအး
360
 
20'
ကြယ္လြန္သူ မိဘ ၂ ပါးအားရည္စူး၍ သား- ေမာင္ေအာင္ျပည့္စံုေအး
108
 
6'
ဦးလံုးစိန္+ ေဒၚေဌးေဌးရီ မိသားစု ေကာင္းမႈ
180
 
10'
ေက်းဇူးရွင္မိဘႏွစ္ပါးျဖစ္ေသာ ဦးတင္ထြဠ္+ေဒၚသန္းၫြန္႔ တို႔အားရည္စူး၍ သမီး Dr .ခင္ေအးမူ ႏွင့္ ေဒါ ္မိမိတင္ မိသားစု ေကာင္းမႉ
90
 
5'
ကြယ္လြန္သူ ဖခင္ ဦးတင္ႏြယ္ ႏွင့္ မိခင္ေဒၚခင္သိန္းတို႔အားရည္စူး သမီး Dr. ျမစိုးႏြယ္ ေကာင္းမႉ့
500
 
27.7'
၁၀
ကိုေနာ္ေအာင္+မရည္မြန္ မိသားစု
180
 
10'
၁၁
ကိုသန္းထြဋ္္ မိသားစု
54
 
3'
၁၂
 
ေဒၚခင္ရီ မိသားစု
90
 
5'
၁၃
ဦးေအာင္ေဝလင္း + ေဒၚခင္ေအးဝင္း မိသားစု
90
 
5'
၁၄
ဦးခ်စ္ကိုကို + ေဒၚခင္ျပည့္စံုလင္း သမီး လင္းသံစဥ္ကို သား လင္းေရာင္နီကို မိသားစု
270
 
15'
၁၅
နွစ္ဖက္ေသာ မိဘမ်ားအား အမွဴးထား၍ ကိုမ်ိဳးေက်ာ္+မေခ်ာစုစုဝင္းသား ရဲရင့္မ်ိဳး + ထက္ျမတ္ေအာင္ မိသားစု ေကာင္းမွဳ႕
180
 
10'
၁၆
ဘိုးဘြားမိဘမ်ားကို အမွဴးထား ၍ သမီး ေမသြယ္ခင္ သား ေမာင္ေအာင္မ်ဳိးျမင့္ မိသားစု ေကာင္းမႈ
180
 
10'
၁၇
ဦးေအာင္လတ္+ေဒၚနီလာျမင့္, သမီး ျဖဴထက္ေအာင္ မိသားစု ေကာင္းမႉ
36
 
2'
၁၈
ဦးႏိုင္ႏိုင္ေအာင္ + ေဒၚေအးေအးေမာ္ မိသားစု
180
 
10'
၁၉
ဦးသူရအုန္း+ေဒၚစမ္းစမ္းေအး သား အိုေမဂါ သူရ မိသားစု
180
 
10'
၂၀
ကြယ္လြန္သူမိဘႏွစ္ပါး ဦးၾကည္စိန္ ေဒၚကင္ တို႕အားရည္စူး၍ သမီး ေဒၚေငြလိႈင္ မိသားစုေကာင္းမႉ႕
180
 
10'
၂၁
ဦးအုန္းသန္း+ေဒၚျမင့္ျမင့္, သမီး မသိဂႌျမင့္ မိသားစု
90
 
5'
၂၂
မေနဇာမင္း
90
 
5'
၂၃
မၾကည္ႏွင္းသြယ္
50
 
2.78'
၂၄
ကိုသန္းဝင္းႏိုင္+မခိုင္ဇင္ဝင္း
90
 
5'
၂၅
မေကခိုင္ဝင္း
36
 
2'
၂၆
ကိုႏိုင္လင္း (ေရႊကူျမိဳ႕)
90
 
5'
၂၇
ကိုျပည့္ျဖိဳး + မဝင့္မာမ်ိဳး
100
 
5.5'
၂၈
ကိုေက်ာ္သက္ထူး
180
 
10'
၂၉
ကိုၿငိမ္းခ်မ္းသူ + မဝင္းလဲ့လဲ့ေအာင္ သမီး ဆုရည္လင္း ၊၊ေမၿငိမ္းခ်မ္း မိသားစု
180
 
10'
၃၀
ကြယ္လြန္သူ မိခင္ၾကီး ေဒၚရႈတင္ (၂) လျပည့္အားရည္စူး၍ သမီး မေခ်ာစုလိႈင္ ၊ မေမစုလႈိင္ သား ေမာင္ေအာင္ေအာင္ထက္ မိသားစု
180
 
10'
၃၁
ကိုေက်ာ္မ်ဳိးထြဋ္ေအာင္+မႏုႏုေအာင္ သမီး Bridget ျပည့္ျပည့္ထြဋ္
180
 
10'
၃၂
မခင္ေနျခည္သြင္
80
 
4.44'
၃၃
ေက်းဇူးရွင္ႏွစ္ဘက္မိဘမ်ားအားအမွဴးထားရြဲ ့ကိုဇာနည္စိုး+မဇာၿခည္သိမ့္သိမ့္သားသမီးေၿမးတစ္စုေကာင္းမွဳ
50
 
2.78'
၃၄
ႏွစ္ဘက္မိဘမ်ားအား အမႉးထား၍ ကိုဟိန္းထက္ေအာင္+မဝင္းမာထြန္း ေကာင္းမႈ။
90
 
5'
၃၅
သားသား ဖိုးေရႊေသြး ၅နွစ္ျပည့္ေမြးေန႔ (14 feb 2017) အတြက္ရည္မွန္း၍ ကုိေဌးႏုိင္+ မေနာ္ေလးရည္မြန္ေထြး
180
 
10'
၃၆
ကိုသက္ႏိုင္ဦး + မဆုမြန္သိန္း သား ေကာင္းခန္႔မင္း
50
 
2.78'
၃၇
ဦးေက်္ာစိုးမင္း+ ေဒၚမာမာယဥ္ သမီး-ဆုျပည့္စိုးမင္း ၊သား-ေက်ာ္ဓူရ မိသားစု
 
1700000
100'
၃၈
ဦးၾကည္စိုး(RIEC) မိသားစု
 
500000
29.41'
၃၉
မငုဇာခိုင္
 
340000
20'
၄၀
Dr.ျမတ္ဉာဏ္ + ေဒၚဝါဝါခိုင္မင္း မိသားစု - ၈၅,၀၀၀ က်ပ္
 
85000
5'
၄၁
ဦးခင္ေမာင္၀င္း+ေဒၚခင္ဦးျမင့္ မိသားစု (Super Mega Engineering Co.,ltd)
 
85000
5'
၄၂
ီမေအးႏွင္းမူသန္႕နွင့္အဖဲြ႕
 
85000
5'
၄၃
ဦးေနထြန္းမင္း+ေဒၚခင္ခင္ေလး မိသားစု
 
85000
5'
၄၄
ကိုျဖိဳးျပည္သစ္+မယုယုေ၀
 
85000
5'
၄၅
ကိုေအးခ်မ္းေအာင္+မျဖဴသီဟန္ သမီး မအိမ့္အခရာ(ခ)ခ်စ္မဝ မိသားစု
 
85000
5'
၄၆
ဦးသီဟ+ေဒၚအိႁႏၵာေအာင္ သားေမာင္Simon ဇြဲသီဟ မိသားစု
 
85000
5'
၄၇
ဦးသိန္ေဌး+ေဒၚတင္မူေအး သန္႔ေတာ္ဝင္မိသားစု
 
85000
5'
၄၈
ကိုရန္ႏိုင္ခ်စ္+မယုမြန္ဝင္းေဇာ္ မိသားစု
 
85000
5'
၄၉
ကိုမင္ေဇာ္+ မဇာျခည္ (ရန္ကုန္)
 
85000
5'
၅၀
ကိုမ်ိဳးသြင္ + မေစာျမသႏၲာဝင္း မိသားစု
 
85000
5'
၅၁
ေဒါက္တာျမင့္ထိန္ မိသားစု
 
85000
5'
၅၂
သဒၶမၼပါလ စစ္ကို္င္းေတာင္ရိုး ဆြမ္းေလာင္းအသင္း
 
17000
1'
၅၃
မိဘမ်ားအား အမွဴးထား၍ကိုထိုက္တင္ယ် + မႏြယ္ႏြယ္ေဝ (စမ္းေခ်ာင္း၊ ရန္ကုန္)
 
85000
5'
၅၄
ဦးေအးမင္း + ေဒၚခင္စိန္ မိသားစု
 
391000
23'
၅၅
ဦးေတာ့ပ္ မင္း + ေဒၚေရႊ မိသားစု
 
170000
10'
၅၆
ႏွစ္ဘက္မိဘမ်ားအား အမႉးထား၍ ဦးေနမ်ိဳးေအာင္ + ေဒၚခင္မ်ိဳးဝင္း သမီး ရတီေနမ်ိဳး ()
 
170000
10'
၅၇
ဦးဝင္းေအာင္ +ေဒၚျမင့္ၾကည္ မိသားစု
 
51000
3'
၅၈
ကြယ္လြန္သူ ေဒၚစန္းစန္းႂကြယ္ အားရည္စူး၍ ဦးစိုးဝင္း + ေဒၚသီသီဝင္း မိသားစု
 
85000
5'
၅၉
ကြယ္လြန္သူ မိခင္ၾကီး ေဒၚတင္ေရႊအားရည္စူး၍ ကိုမ်ိဳးညြန္႕
 
34000
2'
၆၀
ဦးေမာင္ႂကြယ္ + ေဒၚခင္ညြန္႕ ေအး မိသားစု
 
17000
1'
၆၁
ဦးဝင္းဦး + ေဒၚခင္ဝင္း မိ သားစု
 
17000
1'
၆၂
ကိုျပည့္စံုေထြး + မမာမာဝင္းေဆြ မိသားစု
90
 
5'
၆၃
မတင္တင္ခုိင္၊ မက်င္က်င္ရီ၊
180
 
10'
၆၄
မေအးေအးျမတ္
180
 
10'
၆၅
ကိုေအာင္ေက်ာ္ျမင့္ + မယဥ္မင္းသြယ္
180
 
10'
၆၆
မသက္မြန္တင့္
54
 
3'
၆၇
ကိုခ်စ္တိုးဉာဏ္ မတင္ႏြယ္ဝင္း
90
 
5'
၆၈
နွစ္ဖက္မိဘမ်ားအားအမႈးထားျပီး ကိုေအာင္ေဇာ္မင္းသြင္ + မတင္ေအးဇင္ မိသားစု
90
 
5'
၆၉
ကြယ္လြန္သူ ႏွစ္ဘက္ဖိုးဖြား တို႔အားရည္စူးရဳ္ ဦးရဲဝင္း ေဒၚေအးေအးမူ သားရဲႏိုင္ဦးသမီး ခိုင္ၿငိမ္း မိသားစု
90
 
5'
၇၀
ႏွစ္ဘက္မိဘမ်ားအား အမႉးထား၍ ကိုသူရဝင္းထြဋ္ + မစိုးစိုးျငိမ္း သမီး အလကၤာထြဋ္ျမတ္ ေဟမန္ထြဋ္ျမတ္
108
 
6'
၇၁
Global Lotus Limited
340000 
20'
ရ၂
ကြယ္လြန္သူ မိဘႏွစ္ပါး၊ အမ ႏွင့္ အကို တို႔အား ရည္စူး၍ မညိဳသီတာ (ရန္ကုန္)
 
85000 
5'
ရ၃
ကိုေအာင္ခိုင္မင္း+မနန္းထိုက္လင္း မိသားစု
 
17000 
1'
ရ၄
မေမ ေဒၚနန္းရႊင္ရႊင္လိႈင္အတြက္ ေမြးေန႔ကုသိုလ္
 
85000 
5'
ရ၅
ဖခင္ ဦးဝင္းေမာင္ ႏွင့္ မိခင္ ေဒၚခင္သီတာ အား အမွဴးထား၍ ဦးသန္းထြဋ္ ေကာင္းမႈ
340000
20'
၇၆
ကိုတိုးၾကြယ္ေအာင္+မေအးျငိမ္းသူ
90
 
5'
၇၇
ေက်းဇူးရွင္ မိဘႏွစ္ပါးျဖစ္ေသာ ဦးၫြန္႔ရွိန္+ေဒၚေအးၾကည္အား အမွဴးထား၍ သမီး မယဥ္သြယ္လင္းႏွင့္ မေကဇာလင္း ေကာင္းမႈ။
360
 
20'
၇၈
ေက်းဇူးရွင္ မိဘႏွစ္ပါးျဖစ္ေသာ ဦးေအာင္သိန္း+ေဒၚခင္ေထြးအား အမွဴးထား၍ သား ေမာင္ေအာင္ကိုလင္း ေကာင္းမႈ
180
 
10'
၇၉
ေဝယံခ်မ္းမင္း
35
 
1.94'
၈၀
ဦးတင္ျမိဳင္ ေဒၚတင္ဟန္မိသားစု (အင္းစိန္)
 
50000
2.94'
၈၁
ဦးျမင့္ထူး+ ေဒါက္တာ ေအးၾကည္ၾကည္ မိသားစု
 
170000 
10'
၈၂
ကိုေအာင္သန္႔ +မဇြန္ဇြန္
 
17000 
1'
၈၃
ကိုဇန္ထူးေအာင္
 
17000 
1'
၈၄
ဦးျမေအာင္ + ေဒၚျမျမေမာ္
 
17000 
1'
၈၅
မမ်ဳိးမ်ဳိးေအး
 
170000 
10'
၈၆
ဦးလွၾကည္+ေဒၚေအးေအးႏြဲ႕ မိသားစု
 
51000 
၈၇
မနန္းေကသီ မိသားစု
 
50000 
၈၈
ဦးစိုးျမင့္ေအာင္+မရီရီဝင္း မိသားစု
 
85000
5'
၈၉
မမီမီလြင္ (USA)
 
85000
5'
၉၀
ေဒၚၾကင္လွ ၊သား -ကိုျဖိဳးေက်ာ္(ခ)Eric Liu LA (USA)
 
170000
10'
၉၁
ဦးကိုကိုေထြး + ေဒၚေအးေအးသန္း (ေတာ္ဝင္ဖြံၿဖိဳးေရး ေဖာင္ေဒးရွင္း)
 
500000
29.41'
၉၂
Dr.ထိန္ဝင္း + Dr.ႏွင္းေအးယဥ္
 
34000
2'
၉၃
ဦးတိုးေရႊ + ေဒၚယဥ္ယဥ္လင္း ၊ သား ေမာင္ေဝယံေကာင္းခန္႔ ၊ သမီး-မအိမ့္အိမ့္သံသာ မိသားစု
 
85000
5'
၉၄
မလဲ့ဝင္းစု ႏွင့္ သားေလး ေမာင္ေအာင္ေကာင္းျမတ္
 
85000
5'
၉၅
( ဦးျမင့္သိန္း ) + ေဒၚသန္းသန္းလွ မိသားစု
 
85000
5'
၉၆
Dr. ဝင္းထြန္း + မေကသီေအာင္ မိသားစု - (၁ သိန္း) က်ပ္
 
100000
5.88'
၉၇
၀မ္က်င္းက်င္း (J Eros Company Ltd)
 
50000
2.94'
၉၈
ကိုဝင္​း​ေဇာ္​​ေဇာ္​+မ​ေဆြ​ေဆြလတ္​ သၼီး​ေလး မဂ်ဴ း​ေက မိသားစု
 
85000
5'
၉၉
ကိုလွသန္းမိုး + မေစာသြယ္ေအး (ျပည္ေရႊဘို ဆန္ဆီေရာင္း၀ယ္ေရး)
 
50000
2.94'
၁၀၀
ကိုစိုင္းေခးစစ္ + မခိုင္ဇြန္ , သား စိုင္းေခးဝမ္းဆိုင္ ေကာင္းမႈ
90
 
5'
၁၀၁
မအိအိျဖဴ
36
 
2'
၁၀၂
သီဟေဇာ္ + မဥၨရီ
360
 
20'
၁၀၃
မတင္မာေအး
90
 
5'
၁၀၄
မယမင္းစိုးတင့္
90
 
5'
၁၀၅
ကိုမ်ိဳးမင္းသိန္း + မခင္စုစုေအာင္ သမီး ခင္မိုးသိန္း
100
 
5.55'
၁၀၆
ဦးသန္းျမင့္+ေဒၚသန္းသန္းႏု မိသားစု
90
 
5'
၁၀၇
ကိုေက်ာ္ေဇယ်ာျမင့္+မေမသက္ဦး မိသားစု
54
 
3'
၁၀၈
ဦးသန္းထိုက္ေဒၚသီသီရင္သမီးသဲဧကရီလွိုင္
108
 
6'
၁၀၉
မေမဇင္ေဌး
100
 
5.55'
၁၁၀
ဦးသန္းေဆြ ေဒၚတင္တင္ဝင္း မိသားစု
120
 
6.67'
၁၁၁
မခင္ၾကဴေအး
90
 
5'
၁၁၂
မဝင္းလဲ့ျဖဴ
90
 
5'
၁၁၃
မစုႏြယ္ေအး မအိသႏၲာသိန္း
36
 
2'
၁၁၄
ေခ်ာစုယဥ္ႏွင့္ေမာင္ႏွမမ်ား ေကာင္းမႈ
50
 
2.78'
၁၁၅
ကိုေအာင္ခ်ဳိ+မသႏာၱ၀င္း
90
 
5'
၁၁၆
ဦးေက်ာ္ေက်ာ္ ႏွင့္ ေဒၚလဲ့လဲ့ဝင္းအား အမႈးထား၍ ေမာင္ေနယု
90
 
5'
၁၁၇
မသက္စုစံ
100
 
5.55'
၁၁၈
မနီနီေအာင္
54
 
3'
၁၁၉
ႏွစ္ဖက္ေသာ မိဘမ်ား အမႉးထား၍ ကိုကိုဝင္း မတင္ရႊန္းလဲ့လြင္ သား ေလး ေမာင္ေဇခန္႔ေအာင္
90
 
5'
၁၂၀
ႏွစ္ဖက္မိဘမ်ား အားအမႈထားၿပီး ဦးစိုးမင္းလတ္+ေဒၚယဥ္ယဥ္ထြန္း သမီးေရႊသဲလိႈင္၊ သမီးယဥ္သီရိလတ္၊ သားရွင္းသန္႔ေအာင္၊ သားေက်ာ္ေဇယ်ေအာင္
110
 
6.11'
၁၂၁
ဦးတင္ၿမိဳင္ ေဒၚျမသီတာစန္း မိသားစု
90
 
5'
၁၂၂
ကိုသိန္္းလႈိင္ဦး မအိအိျဖိုး သမီး သီရိစံ
54
 
3'
၁၂၃
ကိုထြန္းလင္းေအာင္+မဝင္းလဲ့ၿဖိဳး သား လင္းျပည့္ၿဖိဳး
50
 
2.78'
၁၂၄
မစုေ၀လိႈင္
54
 
3'
၁၂၅
ကိုစံလင္း +မနႏၵာလင္း
90
 
5'
၁၂၆
ကိုေသာင္းေဆြ၀င္း+မနႏၵာေအး မိသားစု
100
 
5.55'
၁၂၇
ေမမီဝင္း,ဆုဆုရွင္
100
 
5.55'
၁၂၈
ႏွစ္ဖက္ေသာ မိဘ ၂ပါး အမႉးထား၍ ဦးေက်ာ္သူဝင္း + ေဒၚသင္းသင္းစိုး မိသားစုေကာင္းမႉ႕
54
 
3'
၁၂၉
မဇင္မာ မိသားစု ေကာင္းမႉ
90
 
3'
၁၃၀
ကိုမင္းေဇာ္လင္း
90
 
5'
၁၃၁
အလႉ႐ွင္ ဦးတင္ေအာင္ + ေဒၚျမျမဦး ႏွင့္ သမီးမ်ား
36
 
2'
၁၃၂
ဖခင္ (ဦးေအာင္သိန္း) ရည္စူး၍ေဒၚသန္းရီ ၊သမီးေဒၚတင္ႏြယ္ထိုက္ မိသားစု (ေရႊေပါက္ကံ) ေကာင္းမႉ႕
90
 
5'
၁၃၃
ဦးၾကည္သိန္း မိသားစု
90
 
5'
၁၃၄
မဇာဇာေအာင္
90
 
5'
၁၃၅
ဦးမိုးစည္သူ၀င္း+ေဒၚယဥ္ၾကည္
 
170000
10'
၁၃၆
ဆရာမ ေဒၚစန္းစန္းလွ
 
30000
1.76'
၁၃၇
ဆရာမေဒၚတင္ေအးမူ
 
5000
0.29'
၁၃၈
ဆရာမေဒၚျမင့္ျမင့္သန္း
 
5000
0.29'
၁၃၉
ဦးျမင့္လႈိင္+ေဒၚလွသူဇာ သမီး မခင္ခင္ျမတ္သူလိႈင္ သား ေမာင္ထက္ေအာင္ခန္႕ေက်ာ္ မိသားစု
 
120000
7.06'
၁၄၀
ကိုေအာင္ေက်ာ္သူ
36
 
2'
၁၄၁
ကိုေအာင္ဇာမင္း + မသီသီ သန္႕ သမီး မေခ်ာဝတီေက်ာ္
17000
1'
၁၄၂
ဦး​ေစာဝင္​းပိန္​+​ေဒၚဝင္​း မိသားစု​ လမ္​းမ​ေတာ္​လမ္း
85000
5'
၁၄၃
ကိုၿဖိဳးေအာင္ + မျမသဇင္ သမီးေလး သြန္းသစၥာ မိသားစု
180
10'
၁၄၄
ေဒၚယုယုသီ
90
 
5'
၁၄၅
မတင္တင္ေအး  
100000
0.58'
၁၄၆
ကိုေမာင္ေမာင္သန္ ့+မအိေရႊစင္လတ္ သမီး မဆုလတ္ေရႊစင္ မိသားစု
503360
29.61'
၁၄၆ ေဒၚျမင့္ျမင့္ရႊင္ မိသားစု
100
 
5.56'
၁၄၇
ကိုေဌးလိႈင္ဦး+ မၾကဴၾကဴသင္း ႏွင့္သား ရဲႏိုင္ဦး
300
16.68'

မတည္ေငြ ထည့္၀င္လွဴဒါန္းသူမ်ားစာရင္း

S$ 2000/ က်ပ္၁၅သိန္း ႏွင့္အထက္ အလွဴရွင္မ်ား

စဥ္
အလွဴရွင္အမည္
လွဴဒါန္းမည့္ S$
လွဴဒါန္းျပီး S$
က်ပ္ေငြ
လမ္းေပ
အရွည္
အရွင္၀ဇီရဥာဏ ,Zayya Dhamma Yeikthar(CMM), Las Vegas, USA 3000 3000  
150'
ကုိသိန္းပုိ@ Henry+  မနီနီေထြး သမီး ျငိမ္းစု@ Janice မိသားစု 3000 3000  
150'
Delco Art Interior Ptd မွ Clement Lee Haoyu, Cecilia Lee Xin Yi
and Charmaine Lee Pei Yi
 2000
2000
100'
ဖခင္ေဒါက္တာထြန္းျမင့္၊ မိခင္ေဒၚလွႏုတို ့ အား အမႉးထား၍ သမီးမခင္ခ်ိဳထြန္း (မခိုင္ခိုင္)
 2000
100'
ကုိေဇာ္မုိးစံ+ မသန္းသန္းေဌး
 2000
2000
100'

ကြယ္လြန္သူ မိခင္ႀကီး ေဒၚခင္မာႀကည္အား ရည္စူး၍ ဦးတင္ျငိမ္း၊ သမီးႀကီး ခင္ပုလဲျဖဴျငိမ္း၊ သမီးငယ္ ခင္သရဖူျငိမ္း မိသားစု ေကာင္းမႈအလွဴေတာ္
    2000
2000
100'

ဦးျမတ္ေဌးလင္း+ ေဒၚစုစုကုိ သားေမာင္ျမတ္ကုိေအး+ ေဒါက္တာ ေကဇင္ဟန္၊ သမီးငယ္ မရတီလင္း
   
၅၅သိန္း
366.67

Mr Francesco Casi+ မခင္မ်ိဳးသူ သမီး Elizabeth Casi မိသားစု
    2000
2000
100'
စုစုေပါင္း
1116.67


S$ 1000/ က်ပ္၇သိန္းခြဲ ႏွင့္အထက္ အလွဴရွင္မ်ား

စဥ္
အလွဴရွင္အမည္
လွဴဒါန္း
မည့္ S$
လွဴဒါန္း
ျပီး S$
က်ပ္ေငြ
လမ္းေပ
အရွည္
ေမတၱာရွင္ဆရာေတာ္ အရွင္ဇ၀န(ေရႊျပည္သာ) အားအမွဴးထား၍ ေမတၱာရွင္ ေဖာင္ေဒးရွင္း (စကၤာပူ)မိသားစု ႏွင့္ ေစတနာရွင္၊ အလွဴရွင္မ်ား ေကာင္းမွဳ
1040
1040
 
52'
ႏွစ္ဘက္ေသာ မိဘမ်ားကုိ အမႈးထား၍ ဦးေအးေက်ာ္+ ေဒၚတင္တင္ျမ သမီး သက္ခိုင္ဇင္ မိသားစု
၁၀သိန္း
၁၀သိန္း
67'
ဦးသန္းတင္+ ေဒၚက်င္ျမင့္ သမီး မေအးဆုမြန္၊ မျမတ္ဆုႏြယ္ မိသားစု (Oakville)
1000
1000
50'
ကြယ္လြန္သူ ဖခင္ျကီး ဦးတင္ေငြ၊ ဦးျမင့္လြင္ တုိ ့အား ရည္စူး၍ မိခင္ျကီး ေဒၚေဌးေဌး၊ ေဒၚႀကည္ႀကည္ေဆြတုိ ့ အားအမႈးထားျပီး ဦးေအာင္မုုိး+ ေဒၚသင္းသင္းလြင္ သား မင္းဟိန္းေအာင္၊ ေဇာ္ထြဋ္ေအာင္ မိသားစုု ေကာင္းမႈ
1000
1000
50'
(ဦးလွေအာင္)+ ေဒၚႏုႏုႀကည္ သမီး မဇာဇာ၀င္း၊ မႏွင္းႏွင္းယု မိသားစုေကာင္းမႈ*
1000
1000
50'
ကြယ္လြန္သူ ဖခင္ၾကီး ဗုိလ္မႈးစိန္စန္း (ျငိမ္း) အား ရည္စူး၍ ကုိမ်ိဳးေအာင္စန္း+ မေက်ာ့ေက်ာ့ခုိင္ သမီး ေစာရဒီယာ ေကာင္းမွဳ
1000
1000
50'
ကုိျမင့္ေဌး + မတင္ဇာနီေက်ာ္ မိသားစု
1000
1000
50'
မမင္းမင္းခိုင္
1000
1000
50'
ဦးျမင့္ေသာင္း+ ေဒၚမူမူေအာင္ မိသားစု
1000
1000
50'
၁၀
ေက်းဇူးရွင္ ႏွစ္ဘက္မိဘမ်ားအား အမႈး
ထား၍ ကုိဇာနည္စုိး+ မဇာျခည္သိမ့္သိမ့္ သားသမီး ေျမးတစု ေကာင္းမႈ
1000
1000
50'
၁၁
ဦးေငြထြန္း+ ေဒၚက်င္ သန္း သမီး မေအးသီတာ
ထြန္း မိသားစု ေကာင္းမႈ
(ဤေကာင္းမႈအား ၃၁-ဘုံတြင္ က်င္လည္ ႀကကုန္ေသာ ေ၀ေနယ်သတၱ၀ါ အေပါင္းအား အမွ်ေပး ေ၀ပါသည္။)
1000
1000
50'
၁၂
မိခင္ေဒၚတင္လွႏွင့္ အမ(၆)ေယာက္အား အမႈးထား၍ မထားထားခုိင္ ေကာင္းမႈ
1000
1000
50'
၁၃
ေဒၚသင္းသင္းေအး (ေဒၚရွန္ပုိ) ႏွင့္ သားသမီးေျမး တစ္စုေကာင္းမႈ
1000
1000 
50'
၁၄
မိဘမ်ားျဖစ္ႀကေသာ ဦးတင္ႏြယ္+ ေဒၚခင္သိန္းအား အမႈးထား၍ ေဒါက္တာ ျမစုိးႏြယ္ ေကာင္းမႈ*
1000
1000
50'
၁၅
ဦးျမင့္သြင္+ ေဒၚ၀င္းႀကည္ ကုိျပည္ျ့ဖိဳးဦး၊ သမီးႀကီး မေမဦးသြင္၊ သမီးငယ္ မစုမြန္ေအး၊ ေျမး ေမာင္သုတိရန္ထြန္း
1000
1000
50'
၁၆
ႏွစ္ဖက္ေသာမိဘမ်ားအား အမႈးထား၍ ကုိစည္သူ၀င္း+ မခ်ိဳသဲမာ
1000
1000
50'
၁၇
ဦးစုိးမုိးႏုိင္+ ေဒၚတင္ေလးခုိင္ မိသားစု (လမ္းမေတာ္ျမိဳ ့နယ္)
1000
1000
50'
၁၈
ကိုဇာနည္မြန္+ မယဥ္မင္းညြန္႕ သားဉာဏ္္္လင္း ထူး ႏွင့္ သမီး အင္ၾကင္းမြန္ တို႕ေမြးေန႕ အထိမ္းအမွတ္အလွဴ
1000
1000
 
50'
၁၉
ခင္ပြန္း ဦး၀င္းလြင္ႏွင့္ သားေမာင္၀င္းထြဋ္အားရည္စူး၍ ေဒၚေအးေအးျမင့္ မိသားစု (ေအာင္စပါယ္ လၻက္ေျခာက္၊ ရန္ကုန္ျမိဳ ့။ *  
၇သိန္းခြဲ
၇သိန္းခြဲ
50'
၂၀
ဦးစိုးသိန္း+ ေဒၚျမသက္ႏွင္း သမီး
ႏွင္းထက္ထက္စိုး၊ ေအးသက္သက္စိုး
 1100
1100
55'
၂၁
မအိအိခုိင္
 1200
1200
60'
၂၂ ကုိေအာင္ခုိင္ဦး
1000

1000

 
50'
၂၃ ကုိထြန္းဦး
1000
1000
 
50'
၂၄ မေအးစုလွိဳင္
1000
1000
 
50'
၂၅
မထုိက္ေ၀လင္း
1000

1000

 
50'
၂၆ မပန္မုိ ့မုိ ့လွဳိင္
1000
1000
 
50'
၂၇ ကြယ္လြန္သူဦးစိုးဝင္းအားရည္စူး၍က်န္ရစ္သူမိသာစု ေကာင္းမႉ႕ ၁၀သိန္း 1300  
67'
၂၈ ကုိထြန္းေအးေက်ာ္
1000
100   

50'

၂၉ ကြယ္လြန္သူ မိခင္ႀကီး ေဒၚယဥ္ေရႊအား
ရည္စူး၍ဖခင္ဦးဘရွိန္ႏွင့္ သားသမီး ဦးညီညီ၀င္း+ 
ေဒၚသီတာေအး ေျမး ေဟမန္၀င္း၊ ေ၀ယံ၀င္း ေကာင္းမႈ
1000
1000  
50'
၃၀ အနေႏၲာ အနႏၲ ငါးပါးဦးထိပ္ ထားလွ်က္
ကုိေဇာ္ယုခိုင္+ မျမတ္ယမင္းလွဳိင္၊ သမီး Angela Wu Si Xian မိသားစု ေကာင္းမႈ ( စကၤာပူႏုိင္ငံ )
1000
1000  
50'
၃၁
ေဒါက္တာမင္းထြဋ္+ ေဒၚခုိင္ႏြယ္ဦး သား ေသာ္မင္းထြဋ္ ႏွင့္ သမီး ၀င့္မဒီထြဋ္ (Jamaica)
1132
1132
56.6'
၃၂ မေဆြေဆြျမင့္+ မခင္စပယ္
1000
1000  
50'
၃၃ ဦးေဇာ္ျမင့္+ ေဒၚေအးေအးျမင့္ သမီး မေအးခ်မ္းျမတ္၊
မဆုပန္ထက္ မိသားစု 
    600 (၃သိန္း)
50'
၃၄ Capt Maung Chai Hwat
( M.V. BOHEME )*
1000
1875  
93.75'
၃၅ Staffs's donation (M.V. BOHEME)
Ch.Eng Mya Hlaing USD 100
Ch.Off Win Myint Aung USD 200
2nd Eng Wint Htaik Kyaw USD 100
3rd Eng Ko Khin Zaw USD 100
E/E Ko Hla Htun USD 100
2nd Off Myo Zaw Oo USD 50
5th Eng Aung San Min USD 50
Eng Cadet Ye Lin Aung USD 200*
 
900
(US$)
900
(US$)
 

60'

၃၆ ဦးခင္ေမာင္ေဌး+ ေဒၚစိန္စိန္ သမီး မႏွင္းယုေထြး ေကာင္းမႈ
 
1000
1000  

50'

၃၇ ကုိခင္ေမာင္လတ္+ မႀကဴႀကဴခုိင္
သမီး လဲ့ရူပါေမာင္ မိသားစု
 
1000
1000  
50'
၃၈ ႏွစ္ဖက္ေသာမိဘမ်ားအား အမႈးထား၍
ကုိေက်ာ္စြာ၀ဏၰ+ မယဥ္မင္းထြန္း ေကာင္းမႈ
1000
1000  
50'
၃၉ ဦးေအာင္ေမာ္သိန္း+ ေဒါက္တာမုိးျမတ္၀င္း သား Alvin Az မိသားစု*
1000
1000  
50'
၄၀ ႏွစ္ဖက္ေသာမိဘမ်ားအား အမွဴးထား၍ ကုိရဲမ်ဳိးေက်ာ္+ ေဒါက္တာနန္းေထြးခမ္း မိသားစု 1674.6
1674.6
  83.73'
ဦးသာေအာင္ +ေဒၚတင္ႏွင္းယု မိသားစု ေကာင္းမွဴ
 
 
၁၂သိန္း
80'
စုစုေပါင္းေပအရွည္
2131.23'အလွဴေငြ S$ 500 (25') ႏွင့္အထက္ အလွဴရွင္မ်ားစာရင္း

စဥ္
အလွဴရွင္အမည္
လွဴဒါန္းမည့္
S$
လွဴဒါန္းျပီး S$
က်ပ္ေငြ
လမ္းေပ
အရွည္
ကိုေက်ာ္ဇင္မင္း+ မခင္မ်ဳိးမ်ိဳးညြန္ ့သမီး ေမႏြယ္ဇင္မင္း မိသားစု*
   
500
500
 
25'
ႏွစ္ဘက္ေသာမိဘမ်ားအား အမွဴးထား၍ ကိုေအာင္စန္းဦး+မမူမူေမာင္ မိသားစု
       
500
       
500
 
25'
ဦးေဌးေအာင္+ ေဒၚခင္ခင္၀င္း
500
500
 
25'
ေဒၚသန္းသန္းျမင့္ *
600
600
  
30'
ကုိညိဳေအာင္ခင္+ မေဆြေဆြျမင့္ 
500
500
 
25'
 
ဦးတင္ထြန္း + ေဒၚရီတာ (ျပဳံးတရာဆင့္၊ Peninsula Plaza)*
750
750
 
37.5'
ကုိစုိးစုိးစံ+ မတင္တင္ခိုင္ (ခ) Shoba Limbu မိသားစု 
500
500
 
25'
ကြယ္လြန္သူ ဖခင္ ဦးခင္ေမာင္ျမင့္အား ရည္စူး၍ က်န္ရစ္သူ မိခင္ ေဒၚယဥ္ျမင့္ ႏွင့္ သားသမီးမ်ားျဖစ္ေသာ Dr သန္းထိုက္ေအာင္+ Dr နီလာလွ၊ Dr ယဥ္ယဥ္မြန္၊ ကိုမိုးသန္႕လြင္+ မဇင္ဝါျမင့္၊ ကိုမ်ိဳးေဇာ္+ မႏွင္းအိခင္ ေကာင္းမႈ့
500
500
  
 
25'

ဦးေက်ာ္ျမင္ ့မိသားစု 900 900   45'
၁၀ ကုိခ်မ္းမင္း + မမိမိေအာင္ သား ေမာင္ရွင္းသန္ ့ညီ မိသားစု*
500
500
 
25'
၁၁ ကိုေအာင္ခိုင္မင္း
500
500
 
25'
၁၂ မခင္မာရီ
500
500
 
25'
၁၃ ဦးသန္း၀င္း+ ေဒၚ၀ါ၀ါခုိင္ သား ေမာင္ေဇယ်ာ၀င္း၊ အာကာ၀င္း၊ ဥကၠာေအာင္ေအာင္* (ရန္ကုန္)
500
500
 
25'
၁၄ ကုိေစာကုိဦး+ မမုိးေ၀ေက်ာ္္  
500
500
 
25'
၁၅ ကုိသိန္းစုိး+ မစိမ္းစိမ္း သမီး စုျငိမ္းခ်မ္း၊ ထက္ေ၀စုိး မိသားစု
500
500
 
25'
၁၆ မရဲေမေအာင္
500
500
 
25'
၁၇ ဦးကုိကုိႀကီး+ ေဒၚေအးမိ မိသားစု
(ရန္ကုန္)
 
 

၅သိန္း 

37.5'
၁၈ ႏွစ္ဘက္ေသာ အဖုိးအဖြားမ်ားႏွင့္ ကြယ္လြန္သူ ဖခင္ႀကီး ဦးျမင့္စန္းႏွင့္ မိခင္ႀကီး ေဒၚတင္ႀကည္ အားရည္စူး၍ မလွလွေအးႏွင့္ ေမာင္ႏွမတစ္စု
ေကာင္းမႈ
500
500
 
25'
၁၉ ဦးေဌး၀င္း+ ေဒၚသန္းသန္းေထြး သမီး မလဲ့လဲ့၀င္း၊ သား ေမာင္စုိင္းနႏၵေဇာ္ မိသားစု
500
500
 
25'
၂၀ U Lou Hain Tek+ Daw Yoe Lay Lee family*
635
635
 
31.75'
၂၁ ေဒၚျမျမသန္း (ရန္ကုန္) *    

၅သိန္း 

37.5'
၂၂ ကိုေနမင္းသူ + မဝါဝါထြန္း (I-Myanmar Co., Ltd.)
500
500
 
25'
၂၃
မိဘ(၂)ပါး ျဖစ္ေသာ ဦးသက္ျမင့္ေမာင္+ေဒၚမီမီဂါ အားအမႉးထား၍ မသက္ထားဦးေကာင္းမႉ႕
500
500
 
25'
၂၄ ကြယ္လြန္သူ ဖခင္ဦးေမာင္ေကာက္၊ ဦးေလး ဦးဇင္းစိန္ထြန္း၊ အေဒၚ၊ အကိုထြန္းထြန္းဦး တို႕အားရည္စူး၍ မိခင္ေဒၚလွျမင့္ ႏွင့္ သမီးမခ်ိဳခ်ိဳဝင္းျမင့္ ေကာင္းမႉ႕
500
500
 
25'
၂၅ ကုိေအာင္ကုိျမင့္+ မထက္ထက္ႏုိင္
500
500
 
25'
၂၆ ေက်းဇူးရွင္ဖခင္ႀကီး ဦးဆင္ငန္း+ မိခင္ႀကီး ေဒၚစိန္မဳွံတုိ ့အား ရည္စူး၍ ဦးေဌးလြင္+ ေဒၚေအးေအးလြင္ သားသမီးေျမးတစ္စု (စကၤာပူ)*
500
500
 
25'
၂၇ ကုိေက်ာ္ေက်ာ္ညႊန္ ့+ ေဒါက္တာႏြယ္နီေအာင္
500
500
 
25'
၂၈
ေက်းဇူးရွင္မိဘ(၂)ပါးျဖစ္ေသာ ဦးစိန္ေမာင္ + ေဒၚက်င္၀င္း အားအမွဴးထား၍
ေမာင္ဆန္းထြန္း၀င္း ၊ မသဇင္ထိုက္၊ မယဥ္ယဥ္ထိုက္၊ မအိအိေထြး တို႔၏ေကာင္းမွဳ
500
500
 
25'
၂၉
မပံု႔ပံု႔ထူး
500
500
 
25'
၃၀
ဦးေက်ာ္မုိး+ ေဒၚအိအိတင္ သား ေက်ာ္စည္သူဟိန္း (မေလးရွား)*
   

၅သိန္း 

37.5'
၃၁
ဦးျမတ္စံ+ ေဒၚလွလွေအး ႏွင့္ သားသမီးတစ္စု
(ေစ်းခ်ဳိတန္း၊ မင္းလွျမိဳ ၊ ပဲခူးတုိင္းေဒသႀကီး)
500
150
  25'
၃၂
ကုိ၀င္းလွိဳင္+ မမဥၨဴအုန္း မိသားစု
500
500
  25'
၃၃ ကုိဘုန္းကုိ+ မဧဧေမာ္၊ သမီး ေ၀လာလင္း မိသားစု (ေမြးေန ့အလွဴ )
500
500
  25'
ႏွစ္ဘက္မိဘမ်ား အမႉးထား၍ ကိုျဖိဳးတင္သန္း + မေႏြးယုေအာင္ သမီးထူးျမတ္ႏိုး
500
500
  25'
ကိုေက်ာ္ဇင္ဦး + မေစာလဲ့စိန္
600
600
  30'
 
စုစုေပါင္းေပအရွည္
949.25

 

အလွဴေငြ S$ 300 (15') ႏွင့္အထက္ အလွဴရွင္မ်ားစာရင္း

စဥ္
အလွဴရွင္အမည္
လွဴဒါန္း
မည့္ S$
လွဴဒါန္း
ျပီး S$
က်ပ္ေငြ
လမ္းေပ
အရွည္
ဦးစံတင္+ ေဒၚယဥ္ေမ သမီး မဥမၼာစံ မိသားစု
၃သိန္း
  20'
ဦးဖုန္းျမင့္+ ေဒၚစီစီ၀င္း၊ ဦးေဇယ်ာလင္း+ ေဒၚတင္ႏြယ္၀င္း၊ ဦးမင္းမင္းေက်ာ္ဇင္+ ေဒၚေအးသဥၥာႏွင့္ မိသားစုမ်ား
335
335
16.75'
ကုိေက်ာ္၀င္းလြင္+ မခ်မ္းေျမ့ေအး 
300
300
 
15'
ႏွစ္ဖက္ေသာမိဘမ်ားအား အမႈးထား၍ ကုိထြန္းလြင္+ မေအးေအးျမင့္၊ သမီး ႏွင္းနႏၵာလြင္၊ ေအးသီတာလြင္ မိသားစု
400
       400
20'
ဦးေအးေဌး အားရည္စူး၍ ေဒၚ၀င္းႀကည္၊ ေဒၚခင္စုိး၊ မဇင္မ်ဳိးေဌး  မိသားစု *(Aug)
 
400

  
 350

 
20'
ဦးေက်ာ္၀င္းတင့္+ ေဒၚျမသီ မိသားစု
300
300
15'
မိဘႏွစ္ပါးအား ဦးထိပ္ထား၍ ကုိေက်ာ္ေက်ာ္ဦး+ မထုိက္ထုိက္ေက်ာ္ မိသားစု ေကာင္းမႈ*
300
300
   
15'
ဦး၀င္းလွဳိင္+ ေဒၚ၀င္း၀င္း ေအး။  ဦးေအးျမင့္+ ေဒၚႀကဴႀကဴလွ (ေမာ္လျမိဳင္)  မိသားစု
300
300
15'
မျဖဴႏွင္းေ၀၊ မျဖဴျဖဴသက္
300
300
15'
၁၀
ဦးေက်ာ္ေက်ာ္၀င္း+ ေဒၚရီရီခုိင္ အားအမႈးထား၍ သမီး မေမ၀င္းခုိင္ မိသားစု
300
300
15'
၁၁
ကြယ္လြန္သူ မိဘဘုိးဘြားမ်ားအား ရည္စူး၍ ေဒါက္တာ ခင္ဥမၼာစံ ေကာင္းမႈ
375
375
18.75'
၁၂
ုိဦးေက်ာ္ျမင့္+ေဒၚက်င္ႀကဴ သမီး မတင္ဇာေက်ာ္ မိသားစု ေကာင္းမႈ 
300
300
15'
၁၃*
ကုိလြင္မင္းပုိင္
300
300
15'
၁၄
ႏွစ္ဖက္ေသာမိဘမ်ားအား အမႈးထား၍ Roger Tan & Phyo Myat Su Family
300
300
15'
၁၅
မခင္ဝင္းခ်ိဳ
300
       300
 

15'

၁၆
ကြယ္လြန္သူ မိဘႏွစ္ပါး ဦးေက်ာ္ဇံ ႏွင့္ ေဒၚက်င္ရီ အားရည္စူး၍ သမီးမေဌးေဌးႏွင့္ေမာင္ႏွမတစ္စု
300
       300
15'
၁၇ ကုိခုိင္ထူး+ မႀကည္အုန္း သမီးႀကီး ျဖဴျဖဴခုိင္ထူး၊ သားငယ္ ေအာင္ေငြျငိမ္း မိသားစု (ဆြီဒင္)*
400
       400
20'
၁၈ ကြယ္လြန္သူ မိဘႏွစ္ပါး ဦးဘေသာင္း+ ေဒၚေသာင္းတင္ အားရည္စူး၍ ေဒၚခင္ေမညႊန္ ့  ့ေကာင္းမႈ*
300
       300
15'
၁၉ ဖခင္ဦးခ်စ္လွိဳင္+ မိခင္ေဒၚျမသန္း အား အမႈးထား၍ ကိုေအာင္သူရ+ မသႏၲာလွိဳင္၊ သမီး သန္ ့ရတနာစင္ မိသားစု
300
      300
15'
၂၀ ေဒၚသီဂီ ၤေက်ာ္၊ သမီး ကလ်ာမုိးမုိး၊ သား ေ၀မုိးေက်ာ္ မိသားစု
375

         375

18.75'
၂၁
ကုိေနလင္း+ မနန္းႀကဴႀကဴခုိင္*
375
  375
18.75'
၂၂ ကုိသက္လြင္+ မစႏၵာ၀င္း
300
300
15'
၂၃
ကြယ္လြန္သူ အဖြားျဖစ္သူ ေဒၚညိဳစိန္၊ အစ္ကိုျဖစ္သူ ကိုမ်ိဳးမင္းဆင့္တို႕အား ရည္စူး၍ က်န္ရစ္သူ မိသားစု(ျပည္) ေကာင္းမႈ
300
300
15'
၂၄
ဦးသိမ္းစိုး-ေဒၚသန္းႏု သမီး မေကခိုင္စႏၵီစိုး၊ မၿဖိဳးၿပည့္ဣၿႏၵာစိုး (ေခတၱစကၤာပူ) မိသားစုေကာင္းမႈ
300
300
15'
၂၅
မခင္ဆန္းသစ္
300
300
15'
၂၆
မျမတ္ယဥ္ျငိမ္း
300
300
15'
၂၇ ေက်းဇူးရွင္ ဖခင္ဦးေအာင္၀င္း+ မိခင္ ေဒၚတင္တင္ဦး တုိ ့ အား ဦးထိပ္ပန္လွ်က္ သမီး မခိုင္၀ါ၀င္းေကာင္းမႈ
300
300
 
15'

 

၂၈ ကြယ္လြန္သူ ဦးစံတင္အား အမႈးထား၍ ေဒၚတင္ျမ မိသားစု
300
300
15'
၂၉ သီရိေဂဟာ မိသားစု (စကၤာပူ) *
300
300
 
15'
၃၀
ဦးျမင့္ေအာင္+ေဒၚခင္ခင္ေဝ သမီး ႏြယ္မြန္ေအာင္ ႏွင့္ ေဆြမြန္ေအာင္
300
300
15'
၃၁ ဦးတင္ေမာင္ေအး+ ေဒၚေက်ာ့ေက်ာ့ မိသားစု*
300
300
15'
၃၂ မေမကလ်ာႏွင့္ သူငယ္ခ်င္းတစ္စု*
400
400
20'
၃၃ ကိုေအာင္သြင္မင္း+ မေဆြလင္းမူ
400
400
20'
၃၄ Mr Robert Chow+ ေဒၚျပဳံးျပဳံး သား Linus & Bryne မိသားစု*
300
300
15'
၃၅ မသိဂီ ၤျမင့္
300
300
15'
၃၆ ဲျဖဴစင္ကုသုိလ္ ေမာင္ႏွမမ်ား
300
300
15'
၃၇ မိဘမ်ားျဖစ္ၾကေသာ ဦးၾကင္ေဆြ + ေဒၚတင္တင္ဝင္း အား အမႉးထား၍ သားေသာင္းထိုက္ဝင္း ၊ သမီး ေကခိုင္ဝင္း ေကာင္း မႉ႕ 300 300   15'
၃၈ ဦးေဇာ္ျမင့္ + ေဒၚေအးေအးျမင့္ သမီး မေအးခ်မ္းျမတ၊္ မဆုပန္ထက္
    ၃သိန္း 20'
၃၉ ကိုဉာဏ္လင္းသိန္း ေမႊးေန႕ (တန္ေဆာင္မုန္းလဆန္း ၁ ရက္ ၁၃၇၆) အထိမ္း အမွတ္အလႉ အျဖစ္ ကိုဉာဏ္လင္းသိန္း +မမိမိခိုင္ သား ေမာင္ဥဂၢါ မိသားစု
300
300
  15'
၄၀ ေဒၚၾကင္ၾကင္ရီ၊ ေဒၚတင္တင္ခိုင္
400
400
  20'
၄၁ ေခ်ာစုလြင္​ (၀ိန္​ခ်ဳိင္​း)
AUD 280
AUD 280
20'
စုစုေပါင္းေပအရွည္
653'


အလွဴေငြ S$ 200 / ၁သိန္းခြဲ (10') ႏွင့္အထက္ အလွဴရွင္မ်ားစာရင္း

စဥ္
အလွဴရွင္အမည္
လွဴဒါန္း
မည့္
S$

လွဴဒါန္း
ျပီး
 S$

က်ပ္ေငြ
လမ္းေပ
အရွည္
ကြယ္လြန္သူမိဘႏွစ္ပါးျဖစ္ေသာ ဦးေအး+ ေဒၚစန္းစန္း
လြင္ အားရည္စူး၍ သား ေမာင္ေအာင္ ျပည့္စံုေအး ေကာင္းမႈ
200
200
10'
မိဘမ်ားျဖစ္ႀကေသာ ဦးအိုက္စိန္ + ေဒၚမာလုအား အမႈးထား၍ ကုိေနေအာင္လတ္ ေကာင္းမႈ
       
200
       
200
 
10'
ကုိေနာ္ေအာင္+ မရည္မြန္ မိသားစု
       
200
       
200
 
10'
မိဘႏွစ္ပါးအား အမႈးထား၍ မနီလာ၀င္း @ အိ (မေလးရွား) ေကာင္းမႈ
(၁သိန္းခြဲ)
10'
ကြယ္လြန္သူ ဦးေက်ာ္လူအားရည္စူး၍
မဆက္ဆက္ေက်ာ္လူေကာင္းမႈ
200
200
10'
ေဒါက္တာေက်ာ္စုိး၀င္း+ ေဒၚေရႊဇင္ျမိဳင္ သား မင္းခန္ ့ ႏွင့္ သမီး ေမမြန္ (Jamaica)
200
200
 
10'
ေဒၚမူမူေက်ာ္
200
200
 
10'
ကိုစိုးမိုးေက်ာ္+မႏွင္းသီတာ သမီး စိုးဝတ္ရည္ႏွင္း မိသားစု 
200
200
 
10'
ႏွစ္ဖက္ေသာမိဘမ်ားအား အမွဴးထား၍ ကိုညီညီထြန္း+ မနန္းေထြးခမ္းေလာဝ္ မိသားစု
200
200
 
10'
၁၀
မိဘႏွစ္ပါးအားအမႈးထား၍ သမီးမေအးေအးဆန္း ေကာင္းမႈ
200
200
 
10'
၁၁
ဦးေမာင္ႏြဲ႔+ေဒၚရီရီဝင္း (သား)ေက်ာ္စည္သူ မိသားစု
200
200
 
10'
၁၂
ႏွစ္ဖက္ေသာမိဘမ်ားအား အမွဴးထား၍ ကုိလွမ်ဳိးဦး+ မခ်ိဳခ်ိဳမာ
200
200
10'
၁၃
ကုိထြန္းထြန္းေဇာ္၊ မစန္းသီတာေအာင္၊ မႏွင္းလွဳိင္ဦး၊ မခင္ဥမၼာထြန္း
200
200
10'
၁၄
မခင္သက္သက္ျငိမ္း၊ တူမ ႏြယ္ရည္မြန္လင္း 
200
200
10'
၁၅
ကုုိမ်ိဳးခုိင္စုိး+ မေအးစုမြန္
200
200
10'
၁၆
ကိုတင္သန္႕ဦး + မထာနီေဝ သား Son Shi Ying Jie Brendan Daughter Shi Jia Hui Estelle.
200
200
10'
၁၇
ဦးသန္းထြန္း+ ေဒၚအုန္းျမင့္ မအိပပေခ်ာ မိသားစု
200
200
  
10'
၁၈
မေခ်ာစုလြင္ (Australia)
200
  
10'
၁၉
မိဘႏွစ္ပါးအား ဦးထိပ္ထား၍ ကုိညီညီထြန္း+ မေအးစုခုိင္ (ေမေလး) ေကာင္းမႈ
200
200
  
10'
၂၀
ယယ+ ထက္ထက္ 
200
200
  
10'
၂၁
ဦးျမင့္ေရႊ+ ေဒၚျမင့္ျမင့္ေမ မိသားစု၊ ရန္ကုန္။ (၂၄-၁၁-၂၀၁၃၊ ၃၅ႏွစ္ေျမာက္ မဂၤလာႏွစ္ပတ္ လည္ေန ့အထိမ္းအမွတ္) 
200
200
  
10'
၂၂
ဦးစုိး၀င္း + ေဒၚခင္ၾကဴအုန္း သမီး မေအးျမျဖိဳး၊ မခ်မ္းေျမ့စုိး မိသားစု 
200
200
10'
၂၃
ေဒါက္တာေဌးႏုိင္+ ေဒၚေ၀ေ၀ေအာင္ မိသားစု 
200
200
10'
၂၄
ဦးခင္ေမာင္ျမင့္+ ေဒၚသန္းရီ သမီး မေနဇာလွိဳင္ မိသားစု
200
200
10'
၂၅
ဦးမ်ိဳးသိန္း+ ေဒၚနယ္လီ  မိသားစု
200
200
10'
၂၆
ကုိေစာလြင္ဦး
200
200
10'
၂၇
ကုိေဌးလွဳိင္ဦး+ မႀကဴႀကဴသင္း သားရဲႏုိင္ဦး မိသားစု*
200
200
10'
၂၈
ဦးသိန္းေအာင္ႀကြယ္+ ေဒၚခင္ေလးျမင့္ သမီး မေခ်ာစုလွဳိင္*
200
200
10'
၂၉
ဦးေစာလြင္+ ေဒၚခင္ရီ၊ သမီး မခင္ေ၀လြင္၊ သားကုိကုိလြင္၊ ညီညီလြင္ မိသားစု
200
200
10'
၃၀
ေဒါက္တာ ေဒၚခင္မာမာ မိသားစု
200
200
10'
၃၁
ဦးလွေရႊ+ ေဒၚသန္းသန္းေ၀ မိသားစု
200
200
10'
၃၂
ကုိေက်ာ္ေအာင္+ မခင္သီတာစုိး သား မင္းသန္ ့ေက်ာ္ မိသားစု
200
200
10'
၃၃
ဦးခင္ေမာင္သန္း+ ေဒၚစန္းစန္း၀င္း သားေမာင္ေကာင္ျမတ္ျဖိဳး သမီး မအိရတနာခင္ မိသားစု*
200
10'
၃၄
ုိမ၀င္း၀င္းေအး
200
200
10'
၃၅
မစုိးယုစံ၊ မခင္ျမင့္ျမင့္၀င္း
200
200
10'
၃၆
မနန္းေဆြ၊ မေအးစႏၵာဦး
200
200
10'
၃၇
ုိကုိမင္းေဇာ္မင္းထြန္း၊ မစုႏွင္းရီ
200
200
10'
၃၈
ကြယ္လြန္သူ မိဘမ်ားျဖစ္ႀကေသာ ဦးေက်ာ္ျမင့္ႏွင့္ ေဒၚခင္သန္းအား ရည္စူး၍ သမီး ေဒၚခင္သန္းျမင့္ မိသားစု ေကာင္းမႈ (မေလးရွား)*
၁သိန္းခြဲ
10'
၃၉
ကုိေအာင္စစ္+ မခ်ယ္ရီတင္ေရႊ သား အားမန္းစစ္
200
200
10'
၄၀
ေဒါက္တာ န၀ရတ္ေက်ာ္
200
200
10'
၄၁
ဦးခုိင္ျမင့္+ ေဒၚျမတ္မြန္ေက်ာ္ သား ေက်ာ္ေဇာသူ 
200
200
10'
၄၂
ကုိေက်ာ္ေဇယ်
200
200
10'
၄၃
ဦးေမာင္ေမာင္ျမင့္+ ေဒၚဇင္ႏြယ္ညြန္ ့ သမီး အိမုိ ့သြယ္ခုိင္ မိသားစု  
210
210
10.5'
၄၄
ကိုလင္းထက္ေအာင္+မေအးသႏာၱျဖိဳး မိသားစု ေကာင္းမႈ
200
200
10'
၄၅
ကြယ္လြန္သူ ဖခင္ႀကီး ဦးစံေဌးအား ရည္စူး၍ ကုိသိန္းထုိက္စုိး+ မသႏာၱဦး၊ သမီး ေမထုိက္လင္း၊ ၀င့္၀ါေရႊရည္ ေကာင္းမႈ
200
200
10'
၄၆
ဦးဘုိရွိန္+ ေဒၚစိမ္းရီ သမီး စိမ္းစံပယ္ျဖိဳး  ေကာင္းမႈ
200
200
10'
၄၇
ဦးျမင့္ႏုိင္+ ေဒၚ၀င္းညႊန္ ့ မိသားစု
200
200
10'
၄၈
Marc Ngooi + Seow Mein Chon Family 
200
200
10'
၄၉
ႏွစ္ဖက္ မိဘ မ်ားအား အမွဴးထား၍ ေမာင္မ်ိဳးေက်ာ္+ မေခ်ာစုစု၀င္း သား ေမာင္ရဲရင့္မ်ိဳး၊ ေမာင္ထက္ျမတ္ေအာင္ မိသားစု ေကာင္းမႈ
200
200
  
10'
၅၀
ႏွစ္ဖက္ေသာ မိဘမ်ားအား အမွဴးထား၍ ကုိလြမ္းျမင့္ + မခင္ခ်ဳိသက္ မိသားစု
200
200
  
10'
၅၁
ေဒၚက်င္ျမိဳင္ မိသားစု
200
200
10'
၅၂
မိခင္ၾကီး ေဒၚဆိုက္စူး ၏ ၅၈ ႏွစ္ေျမာက္ ေမြးေန႕အလႉအတြက္ ကိုေအာင္မင္းႏိုင္ + မျဖဴျဖဴသင္း မိသာစု
200
200
10'
၅၃
ဖခင္ၾကီး ဦးလွျမင့္ ႏွင့္ မိခင္ေဒၚေမအုန္းျမင့္ အား အမႉး ထား၍သမီးယမင္းေရႊစင္ျမင့္ ၏ ေကာင္းမူ႕
200
200
 
10'
၅၄
ဦးတင္အုန္း + ေဒၚခင္သန္း၀င္း သမီး မခင္ေအးလြင္
200
200
 
10'
၅၅
မငုဇာခိုင္
200
200
 
10'
၅၆
မႏွင္းေဆြလိႈင္္
200
200
 
10'
၅၇
ကြယ္လြန္သူ ခင္ပြန္း ဦးသန္းညြန္႕ႏွင့္ သားဦးစိုးမိုး တို႕အားရည္းစူး၍ ေဒၚယဥ္ၾကည္ေကာင္းမႉ႕
200
200
 
10'
၅၈
ႏွစ္ဖက္ေသာမိဘမ်ားအား အမႈးထား၍ ကိုသူရဝင္းထြဋ္+ မစိုးစိုးျငိမ္း သမီး အလကၤာထြဋ္ျမတ္
200
200
 
10'
၅၉
ကိုခ်စ္ကိုကို+ မဇာျခည္ဦး သားဟိန္းထက္ျဖိဳး
200
200
 
10'
၆၀
ဦးေအာင္ထြန္းလိႈင ္+ ေဒၚစံေအာင္ခိုင္ မိသားစု ေကာင္းမႉ႕
200
200
 
10'
၆၁
ဖခင္ၾကီး ဦးတင္ျမင့္အား ရည္စူး၍ ဇနီး ေဒၚခင္လွ၀င္း ၊သမီး မေ၀ေ၀လြင္ ၊ သား ေမာင္ထူးေမာင္ေမာင္ မိသားစု
200
200
 
10'
၆၂
မိခင္ ေဒၚဝင္းၾကည္ အား အမွဳးထား၍ မေကဇာခိုင္ ႏွင့္ မေကဇာလိႈင္ ေကာင္းမႉ႕
250
250
 
12.5'
၆၃
ကြယ္လြန္သူ ဦးက်င္စိန္ အားရည္စူး၍ ဇနီး ေဒၚထားက်င္ (ဓႏုျဖဴ) မိသားစုေကာင္းမႉ႕
200
200
 
10'
၆၄
ဦးအုန္းသန္း+ ေဒၚခင္၀ုိင္းေရႊ မိသားစု*
200
200
 
10'
၆၅
မဇာနည္ေအာင္
200
200
 
10'
၆၆ ဦးဟန္မင္းထြန္း+ ေဒၚေအးျမတ္ႏြယ္ မိသားစု
200
200
 
10'
၆၇ ကြယ္လြန္သူမ်ားျဖစ္ႀကေသာ ဖခင္ ဦးေမာင္ေရႊ၊ မိခင္ ေဒၚႀကည္ညႊန္ ့၊ ေမာင္ေလး ေမာင္စန္းေဌးႏွင့္
ေမာင္စန္းလြင္ အားရည္စူး၍ သမီးမခင္ျမ ေကာင္းမႈ
200
200
 
10'
၆၈ Ma Pyone and Mr See*
200
200
 
10'
၆၉ ဦးလွေမာင္+ (ေဒၚတင္ျမင့္) မိသားစု (မႏၱေလး)
200
200
 
10'
၇၀ Dr ေအာင္ေက်ာ္စိန္+ Dr စိန္စိန္ရီ (UK)
200
200
 
10'
၇၁ ႏွစ္ဖက္ေသာမိဘမ်ားအား အမႈးထား၍ ကိုေဇာ္မ်ိဳးလြင္+ မရူပါထြန္း မိသားစု
200
200
 
10'
၇၂ ဦးလွေအာင္+ေဒၚသန္းညြန္ ့၊သမီး သင္းစုစုေအာင္ မိသားစု (မိခင္ ေဒၚသန္းညြန္ ့ ၇၅ ႏွစ္ျပည့္ေမြးေန ့အထိမ္းအမွတ္)
200
200
 
10'
၇၃ ေဒၚစိန္သန္းမိသားစု (မဂၤလာဒုံ၊ ၀ါယာလက္)
200
200
 
10'
၇၄ မႏွင္းႏွင္းေမာ္၊ မ၀င္း၀င္းႀကည္၊ မသိဂီ ၤလင္း၊ မသိဂီ ၤ၀င္း
200
200
 

10'

၇၅ ေဒါက္တာ ဦးခင္ေမာင္ႀကီး+ ေဒါက္တာ ေဒၚသန္းသန္းေအး သမီးေဒၚခင္ေခ်ာစု၊ သမီး ေဒၚခင္သႏၱာ မိသားစု (ဘရူႏုိင္း) *
200
200
 

10'

၇၆ ဦးျမင့္သိန္း+ ေဒၚ၀င္း သမီး မခင္ခင္၀င္း မိသားစု*
200
200
 
10'
၇၇ နွစ္ဘက္ေသာမိဘမ်ားအား အမွဴးထား၍
ကိုေအာင္ခင္ေသာ္ + မယဥ္မင္းသူ မိသားစု
200
200
 

10'

၇၈ ဦးေအာင္စိန္ကီး+ ေဒၚေစာေအး မိသားစု
200
200
 

10'

၇၉ ကိုျမင့္ေဇာ္ + မစုိးပပမြန္ မိသားစု
200
200
 
10'
၈၀ နွစ္ဘက္ေသာမိဘမ်ားအား အမွဴးထား၍ ကုိရန္ႏုိင္ + မယမင္းသီရိ *
က်ပ္ ၂သိန္း
က်ပ္ ၂သိန္း
 
13.33'
၈၁ ေဒၚေကသီေအး (ဗဟန္း၊ ရန္ကုန္)*    
၁သိန္းခြဲ
10'
၈၂ ဦးတင္ဦး+ ေဒၚတင္တင္ေအး သားသမီး ေျမးတစ္စု(တ-ဥ၊ ရန္ကုန္)*    
၁သိန္းခြဲ
10'
၈၃ ကုိေဌးႏုိင္+ မေနာ္ေလးရည္မြန္ေထြး သားသား ဖိုးေရႊေသြ(၂)ႏွစ္ေျမာက္ေမြးေန ့အလွဴ
200
200
 
10'
၈၄ ကိုစိုးမိုးေက်ာ္+ မႏွင္းသီတာ သမီး မစိုးဝတ္ရည္ႏွင္း မိသားစု
200
200
 
10'
၈၅ ကြယ္လြန္သူဖခင္ႀကီး ဦးသိန္းတင္အားရည္စူး၍ မေနာ္ဇာဦး ေကာင္းမႈ
200
200
  10'
၈၆ မိခင္ႀကီး ေဒၚယဥ္ႀကည္အား အမႈးထား၍ ဦးသိန္းတုိး+ ေဒၚသန္းသန္းႏြယ္မိသားစု ေကာင္းမႈ
200
200
  10'
၈၇ မိခင္ႀကီး ေဒၚလွစုအား ရည္စူး၍ သား ဦးသက္ေမာင္ ေအး ေကာင္းမႈ
200
200
 

10'

၈၈  ကုိေက်ာ္ေက်ာ္ထြန္း(ေရႊဘုိ)
200
200
  10'
၈၉  မသိဂီ ၤထြန္း
200
200
  10'
၉၀ ႏွစ္ဘက္ဘိုးဘြား မိဘမ်ားအား အမွူးထား၍ ကိုသန္းထြန္းေအာင္ မတင္ထက္ထက္ေက်ာ္ သား ေမာင္သံလြင္ထြန္းထက္ မိသားစု ေကာင္းမွု
200
200
  10'
္မိဘမ်ားအား အမႈးထား၍ မရီရီျမိဳင္ ေကာင္းမႉ႕
200
200
 
10'
ဦးေက်ာ္ေဇာ+ ေဒၚသိဂီ ၤ မိသားစု*
200
200
 
10'
၉၃ ကြယ္လြန္သူ ဖခင္ႀကီး ဦးေအာင္ျမင့္အား ရည္စူး၍ Alex Liu Aung Kyaw+ မျမျမေဌး သမီး Liu Bao Xia ေကာင္းမႈ*
200
200
 
10'
၉၄ မိခင္ၾကီး ေဒၚႀကည္ႀကည္စိန္ ၏ ၇၂ ႏွစ္ေျမာက္ ေမြးေန႕အတြက္ သမီးနီလာထက္ထက္ေအာင္ ၏ ေကာင္းမွဳ
200
200
 
10'
၉၅ ကုိ၀င္းစုိးခုိင္+ မ၀င္း၀င္းသန္ ့
200
200
 
10'
၉၆ ဦးေအာင္၀င္းဦး+ ေဒၚႏြယ္ႏြယ္ရီ
200
200
 

10'

၉၇ ေဒၚ၀င္း၀င္းေဌး (၆၁) ႏွစ္ေျမာက္ေမြးေန ့အလွဴ
200
200
   
၉၈ ဦးလုံးစိန္+ ေဒၚေဌးေဌးရီ အားအမႉးထား၍
Dr ေဆြေဆြယု ႏွင ့္ေမာင္ႏွစ္မတစ္စုု ေကာင္းမွဳ
200
200
 
10'
၉၉ ကြယ္လြန္သူ မိဘႏွစ္ပါးအားရည္စူး၍ မနီနီျမင့္ ေကာင္းမွဳ
200
200
 
10'
၁၀၀ ႏွစ္ဘက္ေသာ မိဘမ်ားကုိ အမႈးထား
 ကုိသန္းထုိက္+ မသင္းယုေဆြ
သားဟိန္းထက္ေအာင္ မိသားစု
200
200
 
10'
၁၀၁ ကုိတင္ထြန္း+ မသိမ့္သိမ့္သူ သမီး
 ျမတ္သီရိေအာင္  မိသားစု
200
200
 

10'

၁၀၂ မေကသြယ္ေအာင္
200
200
 
10'
၁၀၃ ဦးညီျမတ္ + ေဒၚလွဳိင္လွဳိင္ေဌး သမီး ထားအိေ၀၊ သား ေအာင္ျမတ္ျဖိဳး မိသားစု
200
200
 
10'
၁၀၄ ဦးစိုးပုိင္ + ေဒၚသိန္းၿမင့္ မိသားစု
200
200
 
10'
၁၀၄ မမုိးမုိးခိုင္
200
200
 
10'
၁၀၅ ကြယ္လြန္သူဖခင္ႀကီး ဦးႀကည္လွဳိင္
(ျမတ္ပညာ- အဂၤလိပ္စာ) ေကာင္းမႈ
200
200
 
10'
၁၀၆ ကြယ္လြန္သူဖခင္ ဦးစုိးျမင့္ဦးအား
ရည္စူး၍
မိခင္ ေဒၚဟုန္တီ ၊ သား ကုိဥကၠာစုိး + မတင္ဇာျဖဴ ေကာင္းမႈ
200
200
 
10'
၁၀၇  
ဦးအုန္းခင္+ ေဒၚအုံးက်င္ မိသားစု
 
200
200
 
10'
၁၀၈  
မ၀င္းလဲ့ေထြး ( မ၀င္းလဲ့ေထြးႏွင့္ ဖခင္ေမြးေန ့ အလွဴ )
 
200

200

 
10'
၁၀၉  
ဦးအုန္းႀကိဳင္+ ေဒၚခင္သိန္း မိသားစု (က၀ ျမိဳ ့နယ္၊ ပဲခူးတုိင္း)
 
200

200

 

10'

၁၀  
နွစ္ဘက္ေသာမိဘမ်ားအား အမွဴးထား၍  ကုိျမင့္ႀကိဳင္+မျဖဴသဲထုိက္ မိသားစု
 
200

200

 
10'
၁၁ နွစ္ဘက္ေသာမိဘမ်ားျဖစ္ႀကေသာ  ဦးခ်စ္စြမ္+ ေဒၚခင္စု ႏွင့္ (ဦးလီေရွာင္ဖု)+ ေဒၚရွီပင္းဖြမ္ တုိ ့ အား အမွဴးထား၍ ဦးသိန္းထြန္း+ ေဒၚသန္းစိန္ မိသားစုေကာင္းမႈ*
200

200

 
10'
၁၂  ဦးသိန္းထြန္း (William Wu Bing Huang)+ ေဒၚသန္းစိန္ (Stella Lee Yu Sheng)
daughter Emily Wu Mei Chang,
son Kenneth Wu Rong Jie*
200

200

 

10'

၁၃  ကုိေဇာ္လင္းေအာင္+ မဇင္မာထြန္း မိသားစု
200

200

 
10'
၁၁၄  ဦး၀င္းခန္ ့၊ မဧပရယ္ မိသားစု(ရန္ကုန္ျမိဳ ့) *   ၁.၅သိန္း  
10'
၁၁၅ ႏွစ္ဖက္ေသာ မိဘဘိုုးဘြားမ်ားကို အမွူးထား၍ ကုိလူေမာ္ေက်ာ္ဦး + မဖူးပြင့္ျဖဴ (Australia) *
200

200

 
10'
၁၁၆  ေက်းဇူးရွင္ မိဘႏွစ္ပါးကို အမွူးထား၍ မခုိင္ေမာ္တုိး ေကာင္းမႈ
200

200

 
10'
၁၁၇ ကြယ္လြန္သူ ဘႀကီးဦးခ်စ္ေဆြအား ရည္စူး ဦးျမတ္ေသာင္း+ ေဒၚေမေမရီ မိသားစု    

225000

15'

၁၁၈ ဖုိးဖုိးဖြားဖြားမ်ား ေဖေဖေမေမ တုိ ့ကုိ ဦးထိပ္
ထား၍ သမီးေလး ရႊန္းလင္းလဲ့စႏၵာဧကရီသုိက္
(Moon Shi) ၏ (၆) ႏွစ္ေျမာက္ေမြးေန ့အလွဴ ႏွင့္ ေဖေဖ၏ ေမြးေန ့ အလွဴ
240 240   12'
၁၁၉ ႏွစ္ဘက္ေသာ မိဘမ်ားအား အမႈးထား၍ ဦးသက္ဦး+
ေဒၚျမင္ျမင့္သိန္း သမီး မႏုႏု၀င္း၊ မသူဇာမုိ ့ သားေက်ာ္ေက်ာ္စုိး ေကာင္းမႈ (ရန္ကုန္)
    ၁သိန္းခြဲ
10'
၁၂၀ ဦးသန္းစုိး မိသားစု*
250

250

 
12.5'
၁၂၁ ဦးေအာင္မင္းလြင္+ ေဒၚေနဇာ မိသားစု
200

200

 
10'
၁၂၂ ေဒၚခ်ိဳတီး၊ ေဒၚေဘဘီ၊ ေဒၚကာကီ၊ သား ေမာင္ေမာင္လြင္
200
200
 
10'
၁၂၃ ကိုမင္းေအာင္မြန္ + မေခ်ာေခ်ာႏြယ္
200
200
 
10'
၁၂၄ မေဆြေဆြစန္း + မမ်ိဳးမ်ိဳးသြင္*
200

200

 
10'
၁၂၅ မထားအိေ၀ ေမြးေန ့အလွဴ
200

200

  10'
၁၂၆ ကြယ္လြန္သူ ခင္ပြန္း ဦးတင္ညိဳ အားရည္စူး၍ ဇနီး ေဒၚနုနုေဆြ မိသားစု
200

200

  10'
၁၂၇ မိခင္ႀကီး ေဒၚညြန္ ့တင္အား အမႈးထား၍
 ေဒၚနန္းခင္ခင္စုိး ေကာင္းမႈ
200

200

  10'
၁၂၈ ဦးေမာင္ေမာင္တင့္+ ေဒၚတင္တင္၀င္း သမီး မိသားစု
200

200

  10'
၁၂၉ မခင္သန္းထုိက္
200

200

  10'
၁၃၀ ဖခင္ဦးေမာင္ေမာင္သန္း+ မိခင္ေဒၚခင္ဦးလြင္
တုိ ့ကုိ အမႈးထား၍ သမီး မသန္းသန္း
လြင္ ေမာင္ႏွမတစ္စု မိသားစု
200

200

  10'
၁၃၁ မႏြယ္ႏြယ္ေအး အားရည္စူး၍ ဦးညီေလး + ေဒၚသန္းဆင့္ မိသားစု (မံုေရြးရြာ) ေကာင္းမ 200 200   10'
၁၃၂ မေဆြဇင္ျငိမ္း ႏွင့္ သမီး မီးမီးေႂကြရုပ္ 200 200   10'
၁၃၃ မသနၲာမူ(ဒူဘိုင္း)
    ၁သိန္းခြဲ 10'
           
 

   
စုစုေပါင္းေပအရွည္
1335.83

 

ႏွစ္သက္ရာေငြပမာဏ လွဴဒါန္းႀကသူအလွဴရွင္မ်ားစာရင္း

က်ပ္၁သိန္း
5'
စဥ္
အလွဴရွင္အမည္
လွဴဒါန္း
မည့္ S$
လွဴဒါန္း
ျပီး S$
က်ပ္ေငြ
လမ္းေပ
အရွည္
ကြယ္လြန္သူ ဦးလီေရွာင္ဖု အားရည္စူး၍ ေဒၚရွီပင္ဖြမ္း ဒုိင္းမြန္း မိသားစု (ဗန္းေမာ္)
       
100
         
100
 
5'
ေဒါက္တာ၀င္းႏုိင္ရွိန္+ ေဒါက္တာ သင္းသင္းညႊန္ ့ သားေမာင္သုတ (Jamaica)
62.5
62.5
 
3.12'
ေဒၚလွေမ ( Jamaica)
10
10
 
0.5'
မလဲ့လဲ့ခုိင္ 
35
35
  
  
မျမသဲျဖဴ 
35
35
  
  
ကိုေဇာ္လင္းေအာင္+ မသိန္းသိန္း မိသားစု 
50
50
2.5'
( ဦးေသာ္တာျမင့္)+ ေဒၚနန္းထားတင္ သမီး နန္းမုိမုိေသာ္*
100
100
5'
ေဒၚသန္းတင္ ေမြးေန ့အလွဴ
130
130
6.5'
မဇင္မာ၀င္း 
100
100
5'
၁၀
ကိုဟိဏ္းကိုဦး+မဇင္မာသန္းဝင္း မိသားစု
70
70
3.5'
၁၁
ဦးခင္ ေမာင္ဝင္း + ေဒၚပိုက္  မိသားစု။ ဆင္ျဖဴက်ြန္းျမိဳ 
30
30
1.5'
၁၂
မခိုင္ေလး
150
150
7.5'
၁၃
ဦးေအာင္စုိး+ ေဒၚခင္ထားေအး မိသားစု
100
100
5'
၁၄
ေဒါက္တာ ေအးျမ၀င္း*
50
50
2.5'
၁၅
မေမာ္ေမာ္စုိး*
20
20
1'
၁၆
ျပည္ျဖိဳး
50
50
2.5'
၁၇
ေဒၚေဆြေဆြ
50
50
2.5'
၁၈
ဦးေမာင္ေမာင္သိန္း
50
50
2.5'
၁၉
ုိကုိခုိင္ေဇာ္ျမင့္
60
3'
၂၀
ကုိလွဳိင္မင္းစုိး+ မ၀တ္ရည္ေန၀င္း မိသားစု (မဂၤလာ ၄ႏွစ္ပတ္လည္ အထိမ္းအမွတ္ )
100
100
5'
           
၂၂
ကုိေအာင္စုိးမုိး+ မေအးျမတ္သီရိေမာင္ 
50
50
2.5'
၂၃
ေနယု 
50
50
2.5'
၂၄
ုိဦးစုိးျမင့္+ေဒၚျမေငြမိသားစု ေကာင္းမႈ 
60
60
3
၂၅
ဦးေက်ာ္တင့္ မိသားစု ႏွင့္ ဦးစိုးဝင္းမိသားစု
120
120
6
၂၆
မဝိုင္းမို႕မို႔ 
50
50
2.5'
၂၇
ဖခင္ႀကီး ဦးစုိးျမင့္ဦးအား ရည္စူး၍ မိခင္ ေဒၚဟုန္တီ (ေခၚ) ေဒၚပုံ ့ ႏွင့္ သား ကုိဥကၠာစုိး+ မသင္ဇာျဖဴ မိသားစု ေကာင္းမႈ
100
100
5'
၂၈
ေဒၚဇံဇံမိသားစု
၁၅၀၀၀ိ
1'
၂၉
ဦးညီညီ+ ေဒၚႏုႏုရီ မိသားစု
၅၀၀၀ိ
0.33'
၃၀
မိခင္ႀကီး ေဒၚႏုႏုရီႏွင့္ ကြယ္လြန္သူ ႏွစ္ဘက္မိဘမ်ားအား ရည္စူး၍ ဦးညီညီျမင့္ ေဒၚမုိးမုိးေက်ာ္ သား ေမာင္အာကာဟိန္း မိသားစု     ၂၀၀၀၀ိ 1.33
၃၁ ဦးတင္ေမာင္ေဆြ+ ေဒၚခင္ေဌးၿမင္. သမီး မေစာယုေဆြ မိသားစု
50
50
2.5'
၃၂ ဦးေအးႀကဴ+ ေဒၚနီလာေက်ာ္ 100
100
5'
၃၃ မေအးသန္႔စင္ 50
50
2.5'
၃၄
မတင္တင္ေသာ္
50
50
2.5'

၃၅

ကုိဇင္မင္းေအး+ မသႏာၱေအာင္
100
100
5'

၃၆

ဦးေဌးျမင့္
50
50   2.5'
၃၇
ဦး၀င္းသိန္း+ ေဒၚေအးျမင့္ မိသားစု
100
100
5'
၃၈ ရွင္ေစာပု ဘုရားအဓိဌာန္ေအာင္ - ဦးေနမိ်ဳး+ ေဒၚခင္သန္းဦးမိသားစု    
၁သိန္း
6.67'
၃၉ ကုိမ်ိဳး၀င္းရီ+ မရည္မြန္ေသာ္
50
50
  2.5'
၄၀ ကုိေနလင္းဦး+ မခင္ထားထြန္း ( မ၀ုိင္းတူး) သား Zander (USA) 100 100   5'
၄၁ ေဒၚသန္းရီ မိသားစု     ၂၀၀၀၀ 1.33
၄၂ ဦးစံသာဟန္+ ေဒၚေအးေအးျမင့္ မိသားစု (ရန္ကုန္)     ၁သိန္း 6.67'
၄၃ ဦးေက်ာ္လင္းေဇာ္+ ေဒၚေအးျမတ္စံ (ရန္ကုန္)* (အလုံ၊ ရန္ကုန္)     6.67'  
၄၄ ဦးပီတာ+ ေဒၚခင္ျမတ္ခ်ဳိ မိသားစု (မ-ဒဂုံ)*     ၇၅၀၀၀ိ 5'
၄၅ ဦးမ်ဳိးမင္းသူ+ ေဒၚစုိးျမတ္ျမတ္ရွိန္ မိသားစု (ဗုိလ္ထေထာင္၊ ရန္ကုန္)*     ၇၅၀၀၀ိ 5'
၄၆ ဦးေအးေသာင္း+ ေဒၚသန္းျမင့္မိသားစု 50 50   2.5'
၄၇ ဦးထြန္းခင္+ ေဒၚခင္ႀကည္မိသားစု 50 50   2.5'
၄၈ ဦးရဲ၀င္း+ ေဒၚေအးေအးမူ သား ကုိရဲႏုိင္ဦး မိသားစု 100 100   5'
၄၉ ဦးတင့္ေ၀+ ေဒၚလွရီ မိသားစု (၃၁၊ သုႏၵာလမ္း-တုိးခ်ဲ ့) ေျမာက္ဥကၠလာ။ 100 100   5'
၅၀ ျပဳံးပန္းတရာမိသားစု 100 100   5'
၅၁ ဦးေမာင္ထြန္း+ ေဒၚတင္ညိဳ ( ေပါက္ေခါင္း) 100 100   5'
၅၂ ေဒၚေငြတင္၊ ေျမးရႊန္းျပည့္စုံခင္ 10 10   0.5'
၅၃ ဦးေမာင္၀င္း+ ေဒၚသန္းသန္းေအး မိသားစု 100 100   5'
၅၄ ဦးက်င္စြမ္း+ေဒၚေအးေအးသန္း မိသားစု (ေက်ာက္တံခါး) 70 70   3.5
၅၅ ဦးျမင့္ထြန္း+ေဒၚသန္းသန္းျမင့္ 50 50   2.5'
၅၆ ကိုေနထြန္းေအာင္+မတင္ေလးႏြယ္ သမီး ခိုင္ေနႏြယ္ 100 100   5'
၅၇ ေစတနာရွင္ ဇနီးေမာင္ႏွံ 100 100   5'
၅၈ မဇင္မ်ိဳးေဌး 50 50   2.5'
၅၉ ေဒၚေငြတင္ ႏွင့္ေျမး ရႊန္းျပည့္စံုခင္ 20 20   1.0'
၆၀ ကိုေအာင္ႏိုင္ဝင္း 110 110   5.5'
၆၁ ိုမိခင္ေဒၚဝင္းၾကည္အားအမႉးထား၍ သီလရွင္ ေယာဂီ မတိခၲညာဏီ (မေကဇာလိႈင္) ေကာင္းမႉ႕ 50 50   2.5'
၆၂ ကုိစုိင္းညီညီ+ မစုစု၀င္း သားသား စုိင္းအာကာလင္း မိသားစု * 50 50   2.5'
၆၃ မိခင္ႀကီး ေဒၚ၀င္းႀကည္အားအမွဴးထား၍ ဦးလွျမင့္+ ေဒၚစန္းစန္းျမင့္ မိသားစု* 100 100   5'
၆၄ ဦးေဇာ္ျမင့္+ ေဒၚညိဳညိဳခင္ မိသားစု* 50 50   2.5'
၆၅ ႏွစ္ဘက္မိဘမ်ား အမႈးထား၍ ကုိ၀င္းထြန္းလင္း+ မေအးသီတာျမင့္ * 50 50   2.5'
၆၆ မေမဇင္ျမင့္ * 50 50   2.5'
၆၇ မခင္စုိးစုိး * 150 150   7.5'
၆၈ ဦးတင္၀င္း+ ေဒၚတင္တင္ႀကည္ မိသားစု* 50 50   2.5'
၆၉ ေဒၚပုံ ့ပုံ ့ထူး* 100 100   5'
၇၀ ေဒါက္တာကုိကုိေအး+ ေဒၚခင္ျမေအး မိသားစု* 50 50   2.5'
၇၁ ကြယ္လြန္သူ ဖခင္ႀကီးမ်ားအား ရည္စူးျပီး မိခင္ႀကီးမ်ားအား အမႈးထား၍ ကုိေက်ာ္ျဖိဳးေ၀+ မေအးျမတ္ေအာင္* 50 50   2.5'
၇၂ ေမာင္မင္းေဇယ်ာႏုိင္+ မေကသီခုိင္* 50 50   2.5'
၇၃ ကုိမ်ိဳးေအာင္+ မေမသူသူထြန္း သား ေက်ာ္ကုိကုိလင္း မိသားစု* RM 50 20   1'
၇၄ မခင္မာေဌး * 150 150   7.5'
၇၅ ဦးတင္ျမင့္+ ေဒၚစုစုျငိမ္း * 100 100   5'
၇၆ အလွဴရွင္တဦး* RM 100 40   2'
၇၇ ဦးေသာ္တာၿမင္႔ အားရည္စူးေရြ႔ က်န္ရစ္သူ မိသားစု 100 100   5'
၇၈ ေဒၚ၀င္း၀င္း* 50 50   2.5'
၇၉ အလွဴရွင္တဦး* 50 50   2.5'
၈၀ အလွဴရွင္တဦး* 40 40   2'
၈၁ ကုိမ်ိဳးျမင့္ႏွင့္ ညီအကုိမ်ား ေကာင္းမႈ(ရန္ကုန္)* 50 50   2.5'
၈၂ ေဒၚသန္းသန္းရီအားရည္စူး၍ ဦးေဌးေအာင္+ သမီး သိမ့္သဇင္၊ သားေအာင္ျဖိဳးသြင္ေကာင္းမႈ* 50 50   2.5'
၈၃ မ၀င္း၀ါ၀ါ 100 100   5'
၈၄ သားသား လူေမာင္ဘဦးမင္း 100 100   5'
၈၅ ဦးခင္ေမာင္စန္း+ ေဒၚေအးနႏၵာဆန္း မိသားစု (ရန္ကုန္)* 20 20   1'
၈၆ မသီတာထြန္း 50 50   2.5'
၈၇ ႏွင္းႏွင္းလွဳိင္ ေရာင္း၀ယ္ေရး မိသားစု 100 100   5'
၈၈
ႏွစ္ဘက္ေသာမိဘမ်ား အမႈးထား၍ ..
ဗိုလ္ၾကီးျဖိဳးေဇာ္+မေမသူထက္
100 100   5'
၈၉ ကိုစိုးမိုးနိင္ ေမြးေန ့အလွဴ 80 80   4'
၉၀ ေဒၚေအးေအးလွဳိင္ သားေဇာ္မင္းပုိင္ 100 100    
၉၁ မခင္ျပည့္ျပည့္ထြန္း 50 50   2.5'
၉၂ ေမာင္မ်ိဳးကုိကုိ 50 50   2.5'
၉၃ ကုိျမင့္သန္းထြန္း 50 50   2.5'
၉၄ ကုိသူရိန္ညြန္ ့+ မ၀င္း၀င္းႏြယ္ သမီး သြန္းႀကယ္စင္ မိသားစု 100 100   5'
၉၅ ကုိထင္ေအာင္ေက်ာ္+ မခင္သက္ထား သားသား ခန္ ့ခန္ ့မိသားစု 100 100   5'
၉၆ ဦးခုိင္+ ေဒၚသႏၱာအိအိ၀င္း သား ေမာင္ေအာင္ခန္ ့ခုိင္၊ ေမာင္ခန္ ့စုိးလင္း၊ ေမာင္ခန္ ့စုိး၀င္း 100 100   5'
၉၇ ကုိသန္းထုိက္ေအာင္+ မ Raj ေဟမာ သား သူရိန္ထုိက္ 60
60
3'
၉၈ ကိုသက္ႏိုင္ဦး+မဆုမြန္သိန္း 50 50   2.5'
၉၉ ကုိေက်ာ္ေက်ာ္ 100 100   5'
၁၀၀ ကုိစုိးသီဟ 50 50   2.5'
၁၀၁ ကုိမင္းထြဋ္၀င္း+ မခ်ဳိႏွင္းေအး 100 100   5'
၁၀၂ ကုိတင္ေမာင္ဆန္း+ မျမတ္သူဇာေအာင္ သမီး ရႊန္းလဲ့၀သုန္ သား ခန္ ့ျပည့္ဦး မိသားစု 100 100   5'
၁၀၃ မမုိးစိမ့္စိမ့္ေအးႏွင့္ မိသားစု 50 50   2.5'
၁၀၄  ကုိေစာလြင္ဦး + မသင္းသက္သက္ေဆြ 100 100   5'
၁၀၅ ဦးေက်ာ္မင္း+ ေဒၚမြန္ႏွင္းထြန္း 100 100   5'
၁၀၆ ကြယ္လြန္သူ ဖခင္ႀကီး ဦးျမင့္လြင္အား ရည္စူး၍ သားသမီးမ်ား ျဖစ္ႀကေသာ ကုိေက်ာ္စြာလင္း၊ မတုိးတုိးေဇာ္ ေျမး ေမာင္ဂၽြန္လင္း ေကာင္းမႈ 100 100   5'
၁၀၇ မျဖိဳးျဖိဳးခိုင္ 20 20   1'
၁၀၈ ကုိဇာနည္ေမာင္+ မခ်ဳိသႏာၱ 60
60
3'
၁၀၉ ကုိေအာင္မ်ိဳးျမင့္+ မျမင့္ျမင့္ မိသားစု 100 100   5'
၁၁၀ ခ်မ္းေ၀ ေဆးဆုိင္ 64 64   3.2'
၁၁၁ ကြယ္လြန္ျပီးေသာ ႏွစ္ဘက္ မိဘမ်ားအား
 ရည္စူး၍ ဦး၀င္းလြင္+ ေဒၚျပဳံး
50 50   2.5'
၁၁၂  ဦး၀င္းလြင္+ ေဒၚျပဳံး မိသားစု 50 50   2.5'
၁၁၃ မျမတ္ျမတ္မိုး နွင့္ ေဒါက္တာသင္းသင္း
 ညီအစ္မ လသာလမ္း ရန္ကုန္ၿမိဳ႕*
   
၁သိန္း
6.67'
၁၁၄ ေဒၚေမႀကည္၀င္း၊ ဦးသန္းထြန္းေအာင္၊
 ေဒၚသိဂၤ ီ၀င္းေမာင္ႏွမ
 (ေညာင္တန္း အိမ္ရာ)*
    ၆၀၀၀၀ 4'
၁၁၅ ဦးသန္ ့ေဇာ္ဦး+ ေဒၚႀကဴ ႀကဴ ၀င္း မိသားစု(ေညာင္တန္း အိမ္ရာ)*    
၃၀၀၀၀
2'
၁၁၆ မအိအိေအာင္ 80 80   4'
၁၁၇ မခင္လွခ်ိဳ* 5 5   0.25'
၁၁၈ ကုိေဇာ္မ်ိဳး၀င္း+ မႏြဲ ့ေဌး* 50 50   2.5'
၁၁၉ ကုိေဇာ္လင္းဦး 100 100   5'
၁၂၀ ေမာင္ခ်စ္ရဲမင္းထြဋ္၊ မေမသႀကၤန္၊ မျဖဴျငိမ္းခ်မ္း၊ မေမဇင္ေမာင္ 50 50   2.5'
၁၂၁ ဦးေမာင္ေမာင္ေလး+ ေဒၚႏုႏုခင္ သမီး စုသီဟန္၊ ယုသီဟန္ မိသားစု 100 100   5'
၁၂၂
မိဘ ႏွစ္ပါးအားအမွုးထား၍ မရြႊန္းလဲ ့ရည္  ႏွင့္ ေမာင္ႏွမ မ်ား
100 100   5'
၁၂၃
ဦးဝင္​းျမင္​့ဆန္​း ​ေဒၚခင္​ျမျမ သမီးSandy မိသားစု*
US
$100
US
$100
  6.67'
၁၂၄ ဦးထြန္းေနာင္+ ေဒၚခင္ေလးေရႊ မိသားစု 30 30   1.5'
၁၂၅
မိယဥ္မင္းခိုင္
20 20    1'
၁၂၆
ကုိတင္မ်ိဳးေအာင္+ မယုငယ္
60
60
3'
၁၂၇
ဘုိးဘုိး ဦးခင္၀င္း+ ဘြားဘြား ေဒၚျဖဴျဖဴလြင္
ေျမးေလး ခ်မ္းေျမ့ရာဇာ
100
100
5'
၁၂၈
ကုိထိန္လင္း+ မေမႀကၤန္ထြန္း
သမီး ညႊန္းဧကရီထြန္း မိသားစု
100
100
   
၁၂၉ ဦးခင္ေမာင္ဝင္း+ေဒၚခင္မာမာ အားအမႉးထား၍ မမိုးစင္သာ ၊ မဇင္မာဝင္းေဆြ မိသားစု 100
100
5'
၁၃၀ ဦးမ်ိဳးထိန္+ ေဒၚသန္းသန္း၀င္း မိသားစု 100
100
5'
၁၃၁
ကုိေဒးဗစ္+ မေခ်ာစု၀င္း
100
100
 
၁၃၂
ကုိေစာလြမ္းေနာင္+ မ၀ါ၀ါလွဳိင္
100
100
5'
၁၃၃ Late fateher Lew Kaia, Lew Yew Kwee and family members 100
100
5'
၁၃၄
ႏွစ္ဘက္ေသာ မိဘမ်ားအား အမႉးထား၍ ကုိေအာင္ေက်ာ္မုိး+ မလင္းလင္း မိသားစု
50 50  

2.5'

၁၃၅ ႏွစ္ဘက္ေသာ မိဘမ်ားအား အမႉးထား၍ ကုိမ်ိဳးေမာင္ေမာင္ေဇာ္+ မလဲ့လဲ့ထြန္း သမီး ခ်မ္းျမသူ မိသားစု 100
100
5'
၁၃၆ ကြယ္လြန္သူ ဖခင္ ဦးတင္ထြန္းအားရည္စူး၍
ေဒၚႏုႏုရီႏွင့္ သားသမီး ေျမးတစ္စု
100
100
5'
၁၃၇
ကုိထက္ျမတ္၀င္း+ မစႏၵာလွဳိင္
60 60  

3'

၁၃
မသိဂီ ၤျမင့္
100
100
5'
၁၃၉ မစုမြန္၀င္း 40 40    2'
၁၄၀ မဟန္ယုေမာ္ 20 20    1'
၁၄၁ နန္းစုမြန္ပန္း 20 20    1'
၁၄၂ နန္းစုမြန္ရည္ 20 20    1'
၁၄၃ မရည္မြန္ဦး 20 20    1'
၁၄၄
မဥမၼာေက်ာ္
20 20    
၁၄၅
ဦးျမင့္လြင္ခိုင္+ ေဒၚျမင့္ျမင့္တင္ ကုိမ်ိဳးဟိန္းေဇာ္+ မခင္ဇာျဖဴခုိင္ သား ေမာင္လူဖုန္းသစ္မိသားစု*
60 60    3'
၁၄၆ ႏွစ္ဖက္မိဘမ်ားကို အမွဴထားၿပီး ကုိစိုးမင္းလတ္ + မယဥ္ယဥ္ထြန္း သမီးႀကီး မေရႊသဲလိႈင္၊ သမီးငယ္ မယဥ္သီရိလတ္၊ သား ေမာင္ရွင္းသန္႔ေအာင္ မိသားစု 100 100   5'
၁၄၇ ေဒၚျမဦး မျဖဴဇာခုိင္ မိသားစု 20 20    1'
၁၄၈ ဦးသန္းျမင့္၊ မနီနီျမင့္ မိသားစု 80 80    
၁၄၉ ကုိျမစုိး+ မနန္းေအးခုိင္ သား ေမာင္မင္းခန္ ့့ မိသားစု 60 60    
၁၅၀ ကုိစုိးစုိးထြန္း 60 60   3'
၁၅၁ ကိုရဲထြဋ္၀င္း+ မသင္းသင္း မိသားစု 100 100   5'
၁၅၂ ဦးေက်ာ္၀င္း+ ေဒၚႀကည္ခင္ သား ကုိမုိးေက်ာ္သူ(စကၤာပူ)၊ သမီး မမ်ိဳးသႏာၱ မိသားစု 100 100   5'
၁၅၃ ႏွစ္ဖက္မိဘမ်ားကို အမွဴထား၍
ေမာင္ထက္ျမက္ေက်ာ္+ မေအးမ်ိဳးမမခုိင္  မိသားစု
60 60   3'
၁၅၄ မေခ်ာစုယဥ္ 100 100   5'
၁၅၅ မႏွင္းအိ 30 30   1.5'
၁၅၆ Ms Cai Feng 20 20   1'
၁၅၇ ကုိေက်ာ္ေက်ာ္ထက္ မိသားစု(ရန္ကုန္ျမိဳ ့ု)*     ၇၅၀၀၀ 5'
၁၅၈ ကုိႏုိင္၀င္း  မိသားစု (ရန္ကုန္ျမိဳ ့)*     ၃၀၀၀၀ 2'
၁၅၉ ကုိႏုိင္၀င္း (IT) မိသားစု (ရန္ကုန္ျမိဳ ့)*     ၃၀၀၀၀ 2'
၁၆၀ ကုိညီေဇာ္မိသားစု (ရန္ကုန္ျမိဳ ့)*     ၃၀၀၀၀ 2'
၁၆၁ ဦးစိန္ျမိဳင္ မိသားစု (ရန္ကုန္ျမိဳ ့)*     ၄၅၀၀၀ 3'
၁၆၂ မေလးေလးႏြယ္ မိသားစု (ရန္ကုန္ျမိဳ ့)*     ၁၅၀၀၀ 1'
၁၆၃ ဦးကုိကုိႀကီး+ ေဒၚခင္ညိဳ၀င္း မိသားစု 40 40    2'
၁၆၄ ဦးခ်ဳိတူး(ကြယ္လြန္)+ ေဒၚျမင့္ျမင့္သန္း မိသားစု 40 40    2'
၁၆၅ မရီရီမာ 60 60   3'
၁၆၆ မႏွင္းနႏၵာေအာင္ 20 20   1'
၁၆၆ မႏွင္းနႏၵာေအာင္ 20 20    
၁၆၇ ကုိသစ္လြင္ထြန္း+ မ၀င္းလဲျဖဴ မိသားစု 100 100   5'
၁၆၈ မိဘႏွစ္ပါးအားအမႈးထား၍ မနန္းမုိးမုိးေအာင္ 50 50   2.5'
၁၆၉ ႏွစ္ဖက္ေသာ မိဘဘိုုးဘြားမ်ားကို အမွူးထား၍ ကိုသီဟ ၾကည္လြင္+ မထက္ထက္ေက်ာ္ 100 100   5'
၁၇၀ မျဖိဳးျဖိဳးခုိင္ 20 20   1'
၁၇၁ ဦးေက်ာ္ေဇာ+ ေဒၚလွလွ၀င္း သား ကုိဆုေမာင္ မိသားစု*     ၁သိန္း 6.67
၁၇၂ မေမစုခုိင္ 20 20   1'
၁၇၃ ကုိေဇာ္မင္းသိန္း+ မခင္ေအာင္သူ သမီး ၀ုိင္းႀကည္ျဖဴသန္ ့ မိသားစု 40 40    2'
၁၇၄ ႏွစ္ဖက္ေသာ မိဘဘိုုးဘြားမ်ားကို အမွူးထား၍ ဦးေက်ာ္သူထြန္း+ ေဒၚစုစုေဌး     ၁သိန္း 6.67
၁၇၅ ဦးစန္းျမင့္+ ေဒၚေအးျမ သမီး မလွဳိင္လိွဳင္ႏြယ္ 100 100   5'
၁၇၆ ဦး၀င္းေမာင္+ ေဒၚစန္းစန္းေမာ္ မိသားစု 50 50  

2.5'

၁၇၇ ကုိေဇယ်ာ၀င္း+ မခင္ယုဇန သားေဇသိဒၶိ 50 50  

2.5'

၁၇၈ ကုိသက္ေဇာ္ဦး+ မေမာ္ေမာ္ျမင့္ မိသားစု 50 50  

2.5'

၁၇၉ ဦးႀကည္၀င္း+ ေဒၚျမင့္ျမင့္မြန္ မိသားစု 20 20  

1'

၁၈၀ သားသား ေကာင္းထက္ ၁၀လ ျပည့္ေမြးေန ့့ အလွဴ
(ဒက္ဒီ ေနမ်ိဳးေဆြ၊ မာမီ ခင္ေကာင္းဆက္)*
100 100   5'
၁၈၁ လြန္ခဲ့ေသာ ၁၀ႏွစ္ (၂၆-၀၈-၂၀၀၄) က ကြယ္လြန္ခဲ့ေသာ
 မိခင္ႀကီး ေဒၚျမင့္ျမင့္ အား ရည္စူး၍ ကုိသက္ေနာင္+ (သမီး) မေဆြဇင္ဆန္း ေျမး
ေမာင္ေကာင္းဇင္ရဲေနာင္၊
 ေမာင္သုတေဇာ္ ေကာင္းမႈ
100 100   5'
၁၈၂ ႏွစ္ဘက္ေသာ မိဘမ်ားအား အမႈးထား၍
 ကုိယုေ၀လြင္+ မသီတာ၀င္း မိသားစု ေကာင္းမႈ (ရန္ကုန္ျမိဳ ့)
    ၃၀၀၀၀ 2'
၁၈၃ ကုိေဇာ္ေလး+ မစုိစုိး 30 30  

1.5'

၁၈၄ မေအးသႏာၱထြန္း 20 20  

1'

၁၈၅ ကိုသန္းထြန္းေက်ာ္ + မမ်ိဳးမ်ိဳးပိုင္ သား ေမာင္ဘုန္းျမတ္ေသာ္ မိသားစု 50 50   2.5
၁၈၆ ဖုိးဖုိးဖြားဖြားမ်ား ေဖေဖေမေမ တုိ ့ကုိ ဦးထိပ္ထား၍ သမီးေလး ေမရီသန္႕ဇင္ ၏ (၁) ႏွစ္ေျမာက္ေမြးေန ့အလွဴ ႏွင့္
 ေမေမ၏ ေမြးေန ့ အလွဴ *
100 100   5'
၁၈၇ ကုိစုိးသီဟ+ မျမတ္ျမတ္မုိး 100 100   5'
  ၁၈၈ ကုိလွမုိးႏုိင္+ မေဆြဇင္ဦး သမီး မုိးစင္တီေဆြ၊ ရႊန္းလဲ့ေသာ္တာ မိသားစု* 100 100   5'
၁၈၉ Dr ဆန္းထြန္း + မျမင့္ျမင့္၀င္း မိသားစု 100 100   5'
၁၉၀ ကုိေက်ာ္ေက်ာ္ထုိက္+ မေမဇင္ခ်ိဳ* 20 20   1'
၁၉၁ Mr See Kay Tee @ ဦးခ်မ္းသာ* 100 100   5'
၁၉၂ ကုိေအာင္ေက်ာ္*     U$ 50 3.3'
၁၉၃ ကုိဥာဏ္ထြန္းလြင္*     U$100 6.67'
၁၉၄ ကုိတင္ေအာင္ခ်ိဳ+ မေမသဇင္လြင္ ( EFR G Link) *     ၁၅၀၀၀ 1'
၁၉၅ ေဒၚေအးျမင့္ ( သံလ်င္) ႏွင့္ ေျမး မျမင့္အိသူေဒြး ( EFR G Link) *     ၃၀၀၀၀ 2'
၁၉၆ မခင္စန္းေ၀ ( EFR G Link) *     ၄၅၀၀၀ 3'
၁၉၇ မမုိ ့မုိ ့ျမင့္ခုိင္၊ မသီတာထြန္း၊ မခင္သီတာေအာင္၊ ကုိရဲသီဟ၊ ကုိထူးေမာက္ဘုန္းခိုင္၊ Mkt Team ( EFR G Link) *     ၃၀၀၀၀ 2'
၁၉၈ ေဖေဖ ဦးေက်ာ္သူေမာ္+ ေမေမေဒၚဇင္မ်ိဳးဟန္ တုိ ့အား အမႈးထား၍ သမီး မရတီဖူးပြင့္ေမာ္ (အ.ထ.က-၄ ဗုိလ္ထေထာင္) *     ၉၀၀၀၀ 6'
၁၉၉ ကုိေက်ာ္ျငိမ္းခ်မ္း ( EFR G Link) *     ၁၅၀၀၀ 1'
၂၀၀ မသြယ္သြယ္ဦး ( EFR G Link) *     ၁၅၀၀၀ 1'
၂၀၁ ြ္ကုိစုိးကုိကုိ+ မသဥၥာလီဦး ( EFR G Link) *     ၁၅၀၀၀ 1'
၂၀၂ မအိအိေအာင္ ( EFR G Link) *     ၁၅၀၀၀ 1'
၂၀၃ ကုိေအာင္သူကုိ ( EFR G Link) *     ၃၀၀၀၀ 2'
၂၀၄ မတင္နီလာျမင့္ ( EFR G Link) *     ၃၀၀၀၀ 2'
၂၀၅ ကုိေ၀ျဖိဳးထြန္း ( EFR G Link) *     ၁၅၀၀၀ 1
၂၀၆ ကုိေက်ာ္ဇင္လတ္ 40 40   2'
၂၀၇ ကုိေကာင္းစံ+ မျဖဴစင္ထက္ 100 100   5'
၂၀၈ မေဆြေဆြျမင့္ 60 60   3'
၂၀၉ ေဒၚခင္ေလးေရႊ (ေမြးေန ့အထိမ္းအမွတ္) 10 10   0.5'
၂၁၀ ကြယ္လြန္သူ ဖြားဖြားႀကီး ေဒၚခင္ခင္ေအး အားရည္စူး၍ ကုိျမတ္မင္း+ မေစာသႏာၱ သားေလး ေမာင္သူရိန္@ Eddy Min မိသားစု 100 100   5'
၂၁၁ သားေလး ေမာင္သူရိန္ရဲ ့ ၂၉-၁၀-၂၀၁၄ မွာ က်ေရာက္တဲ့  (၈) ႏွစ္ျပည့္ေမြးေန ့အလွဴ 100 100   5'
၂၁၂ ဖုိးဖုိး ဦးေစာရွိန္ႏွင့္ ဖြားဖြား ေဒၚႀကင္ရီအား အမႈးထား၍ ဖုိးဖုိး ဦးေစာရွိန္၏ ၅-၁၀-၂၀၁၄ မွာက်ေရာက္တဲ့ (၇၇) ႏွစ္ေျမာက္ေမြးေန ့ ့အလွဴ 100 100   5'
၂၁၃ အန္ကယ္ ဦးႀကိဳင္၀ွက္အား အမႈးထား၍ သားေလး ေမာင္သူရိန္@ Eddy Min ေကာင္းမႈ 100 100   5'
၂၁၄ ေဒၚခင္ေမရီ 100 100   5'
၂၁၅ ကုိေစာေက်ာ္လင္းထက္ႏွင့္ ေမာင္ႏွမမ်ား * 30 30  

1.5'

၂၁၆ မိခင္ႀကီး ေဒၚျမျမ၀င္းအားရည္စူး၍ ကုိေအာင္ျမတ္လြင္+ မျမသႏာၱ သမီး ျမဇြန္ပြင့္ေအာင္ ေကာင္းမႈ 100 100   5'
၂၁၇ 1. Late father, Lew Kai, 2. Lew Yew Kwee and family members 100 100   5'
၂၁၈ ကိုမ်ိဳးဝင္းရီ+ မရည္မြန္     ၉၀၀၀၀ 6'
၂၁၉ ဗုိလ္မႈး ျမတ္ေနထြန္း+ မေအးဇာလီ US50     3.3'
၂၂၀ ဦးသန္းထိုက္ေအာင္ + ေဒၚနီလာလွ မိသားစု ေကာင္း မႉ႕ 150 150   7.5'
၂၂၁ မခိုင္မြန္ျမင့္ 100 100   5'
၂၂၂ ကြယ္လြန္သူမိဘႏွစ္ပါးအားရည္စူး၍ မျဖဴျဖဴသိန္း မွ အုတ္လမ္းအလႉ 100 100   5'
၂၂၃ ထြန္းသက္ေအာင္ 50 50   2.5'
၂၂၄ ခင္သနၲာလြင္ 30 30   1.5
၂၂၅  ဦးကၽင္စြမ္း+ေဒၚေအးေအးသန္း မိသားစု 30 30   1.5'
၂၂၆ Chief officer MV Boheme ကိုျမင့္ေမာင္ 50 50   2.5'
၂၂၇ ခိုင္ခန့္​ေက်ာ္​+​ေဆြဇင္​ျမတ္​ 100 100   5'
၂၂၈ Stefan Gadringer  AUD 20 AUD 20   1'
စုစုေပါင္းေပအရွည္
775.02'

 

 
" ကုသုိလ္တရားတုိ ့၏ အေႀကာင္းတရားသည္ ေယာနိေသာ မနသိကာရ၊
ဘယ္ကုသုိလ္မဆုိ ႏွလုံးသြင္းမႈမွန္မွ ျပဳလုပ္ႏုိင္တယ္ "

ျမစိမ္းေတာင္ဆရာေတာ္ အရွင္ဇာေနယ်


              
   (Share this page on Facebook)

 
 
Posted on 16 April 2012