" ကုသုိလ္တရားတုိ ့၏ အေႀကာင္းတရားသည္ ေယာနိေသာ မနသိကာရ။
ဘယ္ကုသုိလ္မဆုိ ႏွလုံးသြင္းမႈမွန္မွ ျပဳလုပ္ႏုိင္တယ္ "

ျမစိမ္းေတာင္ဆရာေတာ္ အရွင္ဇာေနယ်


လမ္းအလွဴ
ျမစိမ္းေတာင္ေတာရလမ္း ျပဳျပင္ျခင္း

 
  ( သဒၶါတရားထက္သန္စြာ လွဴဒါန္းထားႀကေသာ
အလွဴရွင္မ်ား စာရင္းကုိ ႀကည့္ရန္ ဤေနရာကုိ Click ပါ။ )
 
 
တုိက္ႀကီးျမိဳ ့မွ ျမစိမ္းေတာင္ ေတာရ ရိပ္သာသုိ ့ ဆက္သြယ္ထားေသာလမ္းမွာ ၃မုိင္ေက်ာ္ခန္ ့ ရွည္ လ်ားျပီး  ရြာမွ ျမစိမ္းေတာင္သုိ ့ ဆက္သြယ္ေသာလမ္းမွာ သြားလာရန္ ခက္ခဲျပီး ေတာလမ္းႀကမ္း ျဖစ္သည့္ အတြက္  ျပင္ဆင္ရန္လုိအပ္လ်ွက္ရွိပါသည္။ အထူးသျဖင့္ မုိးရာသီတြင္ ဆလြန္းကား ႏွင့္ ဗင္ကားမ်ား ကဲ့သုိ ့ေသာ ေဘာ္ဒီနိမ့္ေသာကားမ်ား ေမာင္းရန္ အလြန္ပင္ ခက္ခဲ ပါသည္။ အမ်ား အား အားျဖင့္ ျမစိမ္းေတာင္ရွိ သံဃာမ်ား၊ သီလရွင္မ်ား၊ ေယာဂီမ်ား၊ ေ၀ယ်ာ၀စၥ ေဆာင္ရြက္သူ မ်ားမွာ ဆုိင္ကယ္ မ်ား၊ စက္ဘီးမ်ားျဖင့္ ထုိလမ္းႀကမ္းကုိ အသုံးျပဳကာ သြားလာေနရပါသည္။
 
 

သုိ ့ပါ၍ ထုိလမ္းျပဳျပင္ရန္အတြက္ လုိအပ္ေသာ တုိင္းတာမႈႏွင့္ ကုန္က်စရိတ္မ်ား တြက္ခ်က္မႈကုိ ၂၀၁၃ ေအာက္တုိ္ဘာလ ပုိင္းအတြင္း ေဆာင္ရြက္ခဲ့ရာ ရြာလမ္းမွ ရုိးမလမ္းအထိ ၂၆၂၅ ေပႏွင့္ ရုိးမလမ္းမွ ေတာရ ရိပ္သာ အထိ ၄၂၁၇ ေပ စုစုေပါင္း ၆၈၄၂ ေပခန္ ့ ရွိေႀကာင္းသိရပါသည္။

  


( ျမစိမ္းေတာင္ေတာရ ရိပ္သာသြား လမ္းတစ္ေနရာ)

ထုိလမ္းကုိ ျပဳျပင္ေပးျခင္းျဖင့္
 
၁) ျမစိမ္းေတာင္ဆရာေတာ္ဘုရား အပါအ၀င္၊ အျခားဆရာေတာ္ သံဃာေတာ္မ်ား တရားပြဲ၊ တရားစခန္းမ်ား ႏွင့္ က်န္းမာေရး ကိစၥမ်ား အတြက္ အနီးနားရွိရြာမ်ား၊ တုိက္ႀကီးျမိဳ  ့၊ ရန္ကုန္ႏွင့္ အျခားနယ္မ်ား သုိ ့ႀကြေရာက္ ေသာအခါတြင္လည္းေကာင္း၊ 

၂) အနယ္နယ္ အရပ္ရပ္မွ  ရဟန္းသံဃာမ်ား၊ သီလရွင္၊ ေယာဂီမ်ား တရားအားထုတ္ရန္ သြားလာႀကသည့္အခါတြင္လည္းေကာင္း 

၃) တုိက္ႀကီးျမိဳ  ့မွ ရိပ္သာအတြက္ လုိအပ္ေသာ အစားအေသာက္မ်ား၊ ႏွင့္ အျခားလုိအပ္ေသာ ပစၥည္းမ်ား သယ္ယူရာတြင္လည္းေကာင္း၊ 

၄) ၀ါဆုိသကၤန္းကပ္လွဴ ပြဲ၊ ကထိန္သကၤန္းကပ္လွဴ ပြဲစေသာ ဘာသာေရးႏွင့္ဆုိင္ေသာ ပြဲမ်ား၊ သႀကၤန္ကဲ့သုိ ့ ေသာ အထူးတရားစခန္း အခ်ိန္မ်ားတြင္လည္းေကာင္း

၅) ထုိရိပ္သာတြင္ တရားအားထုတ္ႀကကုန္ေသာ သံဃာမ်ား၊ သီလရွင္မ်ား၊ ေယာဂီမ်ား၏ တျခား က်န္းမာေရးႏွင့္  အေထြေထြ ကိစၥမ်ား ေဆာင္ရြက္ရာတြင္လည္းေကာင္း

၆) (ယခုအလွဴရွင္မ်ား အပါအ၀င္) အျခားအလွဴရွင္မ်ားႏွင့္ အနယ္နယ္ အရပ္ရပ္မွ ဆရာေတာ္ မ်ားအား ဖူးေျမွာ္ရန္ လာေရာက္ႀကသည့္ အခါတြင္လည္းေကာင္း၊ တရားအားထုတ္ရန္ လာေရာက္ သည့္အခါတြင္လည္းေကာင္း 
ျမစိမ္းေတာင္ေတာရ ရိပ္သာႏွင့္ ဆက္စပ္ေသာ ကိစၥဟူသမွ်တြင္ အခ်ိန္အခါမေရြး ပုိမုိ လြယ္ကူစြာ သက္သာ သြားလာႏုိင္ႀကမည္ျဖစ္ပါသည္။

 


(မုိးရာသီတြင္ အခ်ဳိ ့ေနရာမ်ား)

ခန္ ့မွန္းတြက္ခ်က္မႈမ်ားအရ ၁၀ေပ အက်ယ္ x ၁၀ အရွည္ကုိ ကြန္ကရစ္ခင္းျခင္းအတြက္ ၁သိန္း ၃ ေသာင္းခန္ ့  ကုန္က်မည္ျဖစ္ျပီး၊ ေအာက္ခံ အုတ္က်ဳိးခင္းျခင္းအတြက္ ၂ ေသာင္းခြဲခန္ ့ကုန္က်ပါမည္။

ထုိ ့ေႀကာင့္ စုစုေပါင္း ၁၀ အက်ယ္ x ၁၀ ေပ အရွည္ အတြက္ ၁၅၅၀၀၀ က်ပ္ ခန္ ့ကုန္က်ပါမည္။

ထုိလမ္းျပဳျပင္ျခင္းကိစၥ ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ အလွဴခံရရွိမႈအေပၚမူတည္ျပီး ေအာက္ပါ အဆင့္မ်ား အတိုင္း အပုိင္း (၃) ပိုင္း ေဆာင္ရြက္ရန္ စီစဥ္ထားပါသည္။


(က) ပထမအဆင့္အေနျဖင့္ ၆၈၄၂ ေပအရွည္ ျပဳျပင္မည့္ လမ္း အစမွ အဆုံး ေအာက္ခံအမာခံ အျဖစ္ အုတ္က်ဳိး ခင္းျခင္း လုပ္ငန္း  (ခန္ ့မွန္းကုန္က်ေငြ ၁၇၂ သိန္း)

(ခ) ဒုတိယအဆင့္အေနျဖင့္ ၄၂၁၇ေပအရွည္ရွိ ရုိးမလမ္းမွ ျမစိမ္းေတာင္ ရိပ္သာသုိ ့ ကြန္ကရစ္ခင္းျခင္း လုပ္ငန္း  (ခန္ ့မွန္းကုန္က်ေငြ ၅၄၈.၂၁ သိန္း)

(ဂ) တတိယအဆင့္ အေနျဖင့္ ၂၆၂၅ ေပအရွည္ရွိ ရြာလမ္းမွ ရုိးမလမ္းအထိ ကြန္ကရစ္ခင္းျခင္း လုပ္ငန္း (ခန္ ့မွန္းကုန္က်ေငြ ၃၄၁.၅သိန္း) တုိ ့ျဖစ္ပါသည္။
စုစုေပါင္း ၁၀၆၁.၇၁ သိန္းခန္ ့ကုန္က်မည္ျဖစ္ပါသည္။

(လုပ္ငန္း စတင္သည့္အခ်ိန္တြင္ ျမန္မာျပည္သုိ ့ လွဴဒါန္းေပးပုိ ့အားလုံးကုိ website တြင္ update လုပ္ေပး သြားပါမည္။)


(လမ္းတြင္ ဆရာေတာ့္ေက်ာင္းမွ ျပန္လာေသာ ဗင္ကားတစ္စီး ကားဘီးတင္သည့္ေနရာ အေရြးမွား၍ ေရွ ့ ဆက္တုိးမရ ျဖစ္ေန သည္ကုိ ေတြ ့ရစဥ္။)
 

သုိ ့ပါ၍ ထုိလမ္းျပဳျပင္ေရးအတြက္ ပါ၀င္လွဴဒါန္းလုိႀကေသာ ကုသုိလ္ရွင္မ်ားသည္ မိမိတုိ ့့ႏွစ္သက္ ရာ ေငြပမာဏျဖင့္ နည္းမ်ားမဆုိ ပါ၀င္ လွဴဒါန္းနုိင္ႀကသလုိ ၁၀ ေပအက်ယ္ x ၁၀ေပ အရွည္ တကြက္လွ်င္ စကၤာပူ ေဒၚလာ ၂၀၀ (သုိ ့မဟုတ္ *၁၅၅၀၀၀ က်ပ္ ႏွဳန္း)၊ ၁၀ေပ အက်ယ္ x ၂၀ေပ အရွည္လွ်င္ စကၤာပူေဒၚလာ ၄၀၀ ႏွဳန္း  ၁၀ ေပအက်ယ္ x ၂၅ေပ အရွည္လွ်င္ စကၤာပူေဒၚလာ ၅၀၀ ႏွဳန္း အစရွိသျဖင့္ လွဴဒါန္းႏုိင္ႀကပါသည္။ အျခားေငြပမာဏျဖင့္ လွဴဒါန္းလုိပါကလည္း ထုိႏွဳန္းထား အတုိင္း တြက္ခ်က္လွဴဒါန္းႏုိင္ပါသည္။ စီစဥ္ရန္ ခက္ခဲမႈေႀကာင့္ စကၤာပူ ေဒၚလာ ၂၀၀နဲ ့ အထက္ အလွဴရွင္မ်ားကုိသာ ရိပ္သာအ၀င္၀တြင္ လမ္းအလွဴရွင္မ်ားအျဖစ္ ကဗ်ည္းထုိးေပးႏုိင္ မည္ျဖစ္ျပီး စကၤာပူ ေဒၚလာ ၁၀၀၀ ေပအရွည္ ၅၀ (ျမန္မာေငြ ၇သိန္းခြဲ) နဲ ့အထက္ အလွဴရွင္မ်ားကုိ မတည္အလွဴရွင္မ်ား ( Grand Main Sponsors) အျဖစ္ မွတ္တမ္းတင္ကဗ်ည္းထုိးေပးပါမည္။
*(တြက္ခ်က္ရလြယ္ေစရန္ စကၤာပူေဒၚလာ ၂၀၀ (သုိ ့) ျမန္မာေငြက်ပ္၁သိန္းခြဲ သတ္မွတ္ပါမည္။)
(ဤသုိ ့ ကားမ်ား၊ ဆုိင္ကယ္မ်ား ခက္ခက္ခဲခဲ သြားလာေနရသည္)

လွဴဒါန္းေငြမ်ားကုိ တလုံးတည္းေပးေခ်ႏုိင္သကဲ့သုိ ့ အရစ္က်စနစ္ျဖင့္လည္း ၃၁-၁၀-၂၀၁၄ ေနာက္ ဆုံး ထားျပီး ေပးေခ်ႏုိင္ႀကပါသည္။ ထုိလမ္း စတင္အေကာင္အထည္မႈကုိ အလွဴေငြ ေကာက္ခံ ရရွိမႈ အေပၚ မူတည္၍ ၂၀၁၄ ဧျပီလေလာက္တြင္ စတင္ျပီး ၂၀၁၄ခုႏွစ္ မကုန္မီအျပီးေဆာင္ရြက္ ပါမည္။

လမ္းအလွဴ  လွဴဒါန္းရျခင္းေႀကာင့္  ရရွိမည့္ ကုသုိလ္ အက်ဳိးတရားမ်ားမွာ ဆုေတာင္းသည္ျဖစ္ေစ၊ မေတာင္း သည္ျဖစ္ေစ အျပည့္အ၀ ရရွိႀကမည္ျဖစ္ျပီး ထုိကုသုိလ္ကုိ အေႀကာင္းျပဳကာ မိမိတုိ ့ လုိလား ေတာင့္တရာ မဂ္၊ ဖုိလ္ နိဗၺာန္္ကုိ ရည္မွန္း လွဴ ဒါန္းပါက အမွန္တကယ္ပင္ နိဗၺာန္္ ေရာက္သည္ အက်ဳိးေပးမွာ အေသအခ်ာပင္ ျဖစ္ပါသည္။ 

လွဴဒါန္းလုိသူမ်ား ေအာက္ပါပုဂၢိဳလ္မ်ားသုိ ့ အခ်ိန္မေရြး ဆက္သြယ္လွဴဒါန္းႏုိင္ပါသည္။

ေဇာ္မုိးစံ                       +၆၅-၉၁၇၁၄၃၅၀ zawmoesan@yahoo.com.sg
မေက်ာ့ေက်ာ့ခုိင္            +၆၅-၉၈၄၄၆၁၂၀ kyawtkk@gmail.com
လွဴဒါန္းရန္ Account No    POSB Saving 024-47034-2

သဒၶါတရားထက္သန္စြာ လွဴဒါန္းထားႀကေသာ
အလွဴရွင္စာရင္းကုိ ႀကည့္ရန္ ဤေနရာကုိ Click ပါ။

  
" ကုသုိလ္တရားတုိ ့၏ အေႀကာင္းတရားသည္ ေယာနိေသာ မနသိကာရ၊
ဘယ္ကုသုိလ္မဆုိ ႏွလုံးသြင္းမႈမွန္မွ ျပဳလုပ္ႏုိင္တယ္ "

ျမစိမ္းေတာင္ဆရာေတာ္ အရွင္ဇာေနယ်

 


              
   (Share this page on Facebook)

 
 
Posted on 16 April 2012